Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdelingen er en av landets største avdelinger for medisinsk mikrobiologi og har særlig kompetanse innen molekylærbiologisk diagnostikk av smittsomme agens. Den er nasjonal referanselaboratorium for meticillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA), gruppe B streptokokker (GBS), Francisella tularensis og adenovirus. Avdelingen har også Helseregion Midt-Norges største produsent av reagenser og mikrobiologiske dyrkningsmedier.

Avdelingssjef er Inger Johanne Haugen.

 

Logo Norsk akkreditering.

26.03.2020: For å spare testreagenser og materiell under koronaviruspandemien kan det bli nødvendig å kansellere eller utsette noen tester tatt av pasienter som ikke er alvorlig syke. Det kan også være aktuelt med alternative testmetoder, noe lengre svartid må da påregnes. Situasjonen vurderes kontinuerlig og er først og fremst avhengig av forsyningssituasjonen. Vi beklager dette.


Koronavirus (SARS-CoV-2)

Hvem skal testes

Vi forholder oss til Folkehelseinstituttets anbefalinger, les mer her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Hvordan skal testingen utføres

Bør utføres av erfaren prøvetaker. Lokaler for prøvetaking og smitteverntiltak under prøvetaking må organiseres av smittevernseksjonen i hver enkelt kommune. Prøve sendes laboratoriet uten forvarsling. Vennligst benytt kun en prøvepinne per pasient, dette for å spare materiell.

Hvilken prøvepinne?

Vi anbefaler primært UTM-virustransportmedium

Illlustrasjonsbilde prøvepinner og glass

Vi har startet produksjon av eget virustransportmedium, og vil forsøke å få disse ut til rekvirenter etter behov.

Illlustrasjonsbilde glass

Som nødløsning kan koronavirus-PCR utføres på materiale som er transportert i andre medier, inkludert ESWAB.

Illlustrasjonsbilde Illlustrasjonsbilde

For inneliggende pasienter kan koronavirus PCR utføres på materiale fra nedre luftveier (optimalt tatt ekspektorat, trakealaspirat og bronkialskyllevæske) transportert i steril container.

Hals eller nasofarynks?

  1. Prøve tatt fra begge lokalisasjoner tatt med samme prøvepinne i ett rør.
    Anbefalt.
  2. Prøve tatt fra hals
    Dersom man kun får tatt prøve fra en lokalisasjon anbefales hals pga. enklere prøvetaking. Man bør bruke spatula for god tilgang, og føre testpinnen opp og ned over både bakre farynks og tonsiller i noen sekunder.
  3. Prøve tatt fra nasofarynks
    Anbefales kun dersom man vet at man får tatt en god prøve. Normalt må pinnen ca. 8 cm inn i nesen hos voksne pasienter. Testpinnen skal ligge i nasofarynks i ca. 10 sekunder og roteres noen ganger før den tas ut.

Besvaring av prøver

Vi forsøker å få flest mulig prøver raskest mulig analysert. Koronavirus-PCR blir utført flere ganger i døgnet ved vårt laboratorium. Hvilket PCR oppsett en prøve blir med på, og dermed tid til besvaring, avhenger av når den ankommer laboratoriet og hvor mange andre prøver som mottas.

Alle positive prøver blir ringet ut til smittevernoverlege/kommuneoverlege etter hvert som svar foreligger.

Vi har ikke kapasitet til å ringe ut alle negative svar fortløpende. Negative prøvesvar går ut elektronisk etter hvert som de foreligger. De rekvirenter som ikke har tilgang på elektroniske svar kan henvende seg til vår skranketelefon for koronaprøvesvar: 72 57 31 90. Denne er bemannet hverdager fra kl 08.00 – 22.00 og lørdag kl. 08.00 - 14.00. 

Vi opplever at vakttelefonen til lege på vakt på mikrobiologen blir blokkert for akutte henvendelser og ber om at denne benyttes minst mulig i forbindelse med spørsmål vedrørende koronavirus.

Smitteverntiltak

Vurdering av smitteverntiltak gjøres i henhold til rutiner i de enkelte kommuner og helseforetak. Vår avdeling vurderer ikke smitteverntiltak. Du kan finne anbefalinger på Folkehelseinstituttets hjemmeside

Brukerhåndbok

Brukerhåndbok Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Prøvetaking og utstyr

Gratis prøvetakingsutstyr for eksterne rekvirenter som sender mikrobiologiske prøver til St. Olavs hospital.
Dette er et ledd i våre bestrebelser å gi god diagnostikk og sevice. Vi ber om at bestilling av prøvetakingsutstyr følger prosedyrene som tidligere, dvs. bestillingen sendes til Logistikk & Forsyning som tidligere.

Prøvetakingsutstyr kan bestilles fra Logistikk og forsyning:

 

Ukesoversikt luftveisagens

Her finner du den ukentlige oversikten:
Ukesoversikt luftveisagens

Nasjonal referansefunksjon MRSA

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for MRSA

Nasjonal referansefunksjon GBS

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for GBS

Nasjonal referansefunksjon Francisella tularensis

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

Nasjonal referansefunksjon Adenovirus

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for Adenovirus

Forskning og utvikling

Avdelingen samarbeider nært med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU www.ntnu.no/lbk med forskningsprosjekter som omhandler luftveisinfeksjoner hos barn NTNU, www.ntnu.no/lbk/cair tarmpatogene E. coli NTNU, www.ntnu.no/lbk/ecoli, stafylokokker og gruppe B streptokokker

Akkreditering

Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189. Akkrediteringen omfatter M16 Medisinsk mikrobiologi (M1610 Bakteriologi, M1640 Virologi, M1650 Parasittologi, M1660 Infeksjonsserologi).
Akkrediteringsdokument

Lenker

Smittevern
Vaksinehåndboka
Smittevernhåndboka
CDC health
Folkehelseinstituttet
Smittskyddsinstituttet
Statens serum Institut
European Centre for Disease Prevention and Control

Antibiotika
Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Antibiotika og antibiotikaresistens

Andre
MRSA-veilederen
Nasjonalt kompetansesenter for NBC medisin

Undervisning og kurs

Avdeling for medisinsk mikrobiologi tilbyr besøk til legekontor i Trondheim kommune. Til legekontor i andre kommuner kan vi tilby besøk eller Skypemøte avhengig av kapasitet. Vi vil da holde en liten presentasjon rundt et sykdomsbilde, og tema vil være indikasjoner for prøvetaking, prøvetakingsmetoder og tolkning av prøvesvar. Det vil være tid for spørsmål og kommentarer under og etter presentasjonen.

Presentasjonen vil holdes av en lege og en bioingeniør. Tidsbruken vil totalt være 20 - 25 minutter og passer fint til morgenmøter og lunsjmøter. Presentasjonen er aktuell for alle medarbeidere ved legekontoret.

Velg blant følgende sykdomsbilder (det vil komme flere etterhvert):
Urinveidsinfeksjon
Luftveisinfeksjon
Diare
Hepatitter og HIV

Bestill besøk og faglige presentasjoner her.

Om oss

Avdelingssjef er Inger Johanne Haugen.

Organisasjonskart (PDF)

Kontakt oss

Avdelingssjef Inger Johanne Haugen, telefon 72 57 33 67

Telefon 72 57 32 00
Telefax 72 57 64 17

E-post: mikrobiologi@stolav.no

Vakttelefon
Vakthavende lege (øyeblikkelig hjelp vaktberedskap): Kontakt St. Olavs hospitals sentralbord telefon 72 57 30 00.

Prøvesvar

Generell bakteriologi
Blodkultur72 57 34 42
Anaerob dyrkning72 57 34 23
Generell bakteriologi (hals, nese, ekspektorat, sår, puss osv.)72 57 34 25
TB dyrkning72 57 35 20
Sopp dyrkning
72 57 34 29
Urin72 57 34 24
Forespørsel mellom kl. 11.00 - 12.00 og 15.00 - 17.0072 57 34 34
Virologi/ genteknologi
Fæces (dyrkning, parasitter og PCR)72 57 34 47
Virus dyrkning72 57 31 91
PCR Bakt/ Virus72 57 31 90
Chlamydia trachomatis og PCR Hepatitt72 57 34 16
Infeksjonsimmunologi
Hiv/ Hepatitt/ serologi72 57 34 14

  

Besøksadresse
Laboratoriesenteret
Erling Skjalgssons gate 1
7030 TRONDHEIM

Postadresse
St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk


Fant du det du lette etter?