Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Avdelingen har analysevirksomhet innen immunologi (autoimmunitet) og allergi, flowcytometri (bl.a. leukemidiagnostikk), blodtyping og antistoffbestemmelse. Avdelingen tilbyr også undervisning av leger og annet helsepersonell. Avdelingen har blodbankvirksomhet som omfatter blodgivere, produksjon av blodkomponenter og transfusjonsmedisin. Avdelingen har i tillegg ansvar for laboratoriet ved Orkdal sykehus. Avdelingssjef er Ellen Berg.

Akkreditering

Offisielt akkrediteringsmerke NA (logo)Avdelingen er akkreditert av Norsk Akkreditering etter NS-EN ISO/IEC 15189:2012 innen områdene M01 Immunologi og transfusjonsmedisin (inkl. flowcytometri), M011 Blodtyping og antistoff bestemmelse, M0120 Intervju og tapping av blodgivere, M0130 Produksjon av blod og blodkomponenter, M140 Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter og  M30 Prøvetaking.  Se fullstendig akkrediteringsomfang for TEST 295.

 Oversikten over akkrediteringsomfang er gjeldende fra dato angitt i dokumentet. For historiske akkrediteringsomfang, vennligst kontakt avdelingen, e-post immunoblodbank@stolav.no 

Brukerhåndbøker

Analysesøk

Blodprodukter

Brukerhåndbok "Laboratoriet Orkdal sjukehus"

 • Alle prøverør  må vendes 10 ganger, umiddelbart etter prøvetaking.
 • Alle prøverør må merkes med fullt navn og fødselsnummer.
 • Umerkede prøverør kan ikke analyseres av hensyn til pasientens sikkerhet.
 • Hasteprøver fra pasienter utenfor sykehus blir prioritert  og ringt dersom det blir gitt spesiell beskjed om dette og telefonnummer oppgis ved rekvirering.
 • Kvantitative analysers måleusikkerhet, oppgis på forespørsel.
 • Rapporterte prøvesvar tilhører rekvirenten, men vil også være tilgjengelig for leger ved St. Olavs hospital, dersom pasienten blir innlagt eller henvist til sykehusets poliklinikker.

Blodgivere - gi blod i Trondheim og Orkdal

Blodgiver

Transfusjonspraksis utenfor St. Olavs hospital

Retningslinjer


Rutiner ved svangerskapskontroll

Viser til Labnytt nr 1 i 2015 og nr 2 i 2016 og informasjon om nye rutiner i forbindelse med svangerskapsprøver til Laboratoriemedisinsk klinikk. De nye rutinene har nå trådd i kraft. Informasjon til rekvirenter og gravide finner du nedenfor som pdf-dokument.

Prøver til undersøkelse av HIV og Syfilis

01.09.16 ble versjon 805 av «Rekvisisjon for AVDELING FOR IMMUNOLOGI OG TRANSFUSJONSMEDISIN» tatt i bruk. Versjon 805 inneholdt vesentlige endringer i forbindelse med svangerskapsanalyser.

Uforutsett konsekvenser ved omlegging av rutiner for infeksjonsscreening av gravide, har imidlertid medført behov for en ny revidering pr. 01.02.17 (versjon 806).

 

Ved første prøve i svangerskapet (uke 12-16) gjeninnføres analysepakke for blodtyping og infeksjonsscreening. Analysepakken inneholder:

 • ABO- og RhD typing, blodtypeantistoffscreening
 • HIV, syfilis, Hepatitt B

Analysepakken krever to blodprøveglass:  

 • 6 mL EDTA og 6mL serum gel

 

I tillegg minner vi om at det skal sendes 2 stk 6mL EDTA ved oppfølging av RhD negative gravide i svangerskapsuke 24.

Versjon 806 av rekvisisjonen (art.nr 808287) er nå tilgjengelig for bestilling på www.stolav.no/bestill.
Rekvisisjonen er kostnadsfri for rekvirenten.
Vi ber dere bestille og ta i bruk nyeste versjon av rekvisisjonen, og kaste tidligere versjoner!

Revidert rekvisisjon pr 01.02.17, versjon 806

Overgangsordninger

Gravide som tar første prøve i svangerskapet (12. -16. svangerskapsuke) etter 1. september 2016 vil følges opp i henhold til ny rutine.
I en overgangsperiode vil de som har tatt første prøve i svangerskapet før 1. september følge gammel rutine, og ta prøve i svangerskapsuke 32 og 36 som tidligere.

Innføring av rutinemessig RhD-testing (nyhetssak fra Helsedirektoratet)

RhD profylakse

Her vil det komme mer info. Inntil videre bes rekvirenter forholde seg til informasjon på hjemmesidene til Helsedirektoratet.

Seksjon blodbank (Trondheim)

Seksjonen består av Enhet for blodgivning, Enhet for komponentproduksjon og Enhet for transfusjonsmedisin, og har ansvar for verving, innkalling og tapping av blodgivere, blodkomponentframstilling, blodtyping og antistoffscreening av pasienter og blodgivere, samt utlevering av blodprodukter. Seksjonen har døgnkontinuerlig drift.

Seksjon for immunologi og cytometri

Seksjonen består av to enheter.

Enhet for immunologi utfører analyser i serum som påviser autoantistoffer mot celler og stukturer i kroppen som har sammenheng med autoimmune sykdommer.
Enheten kan kontaktes på telefon 72 57 34 39.

Enhet for cytometri utfører flowcytometriske analyser i forbindelse med telling av stamceller og ved bl.a leukemidiagnostikk.
Enheten kan kontaktes på telefon 72 57 31 55.

Seksjonen har kun dagdrift mandag til fredag.

Seksjon Orkdal

Laboratoriet ved Orkdal Sjukehus er en del av Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Laboratoriet har medisinsk biokjemi og blodbank. Det er døgnåpent alle dager, og befinner seg i 1. etasje i sydfløya (følg rød linje i gulvet fra hovedinngangen).

Åpningstider:

 • Prøvetakingspoliklinikken har åpent for prøvetaking mandag – fredag kl. 08.15-15.00.
 • Blodbanken har åpent for blodgivning tirsdag og torsdag kl. 07.30-15.00 og onsdager kl. 13.30 - 20.00.
 • Laboratoriet kan kontaktes på telefon 974 81 422 eller 72 82 92 20.

Om oss

Avdelingen består av seksjonene blodbank, immunologi og cytometri, medisin og laboratoriet på Orkdal sykehus. Avdelingssjef er Ellen Berg.

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Kontakt oss

Avdelingssjef Ellen Berg, telefon 72 57 32 48

E-post: immunoblodbank@stolav.no

Besøksadresse
Laboratoriesenteret
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Erling Skjalgsons Gate 1
7030 Trondheim

Postadresse
St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Blodgiverinnkalling for Trondheim og Orkdal
Telefon 72 57 31 00
(Kl 07.30 - 15.00)

Blodgiverekspedisjon
Telefon 72 57 31 05
(Kl 07.30 - 15.30)

Blodbestilling
Telefon 72 57 31 28
(Åpent hele døgnet)

Vakthavende bioingeniør blodbanken
Telefon 72 57 31 74
(Åpent hele døgnet)

Cytometri prøvesvar
Telefon 72 57 31 55
(Kl 07.30-15.30)
Har vakt ved hasteprøver. Ring på forhånd på telefon 468 06 225.

Immunologi prøvesvar
Telefon 72 57 34 39 / 72 57 34 44
(Kl 08.00 - 15.30)

Vakthavende lege Immunologi og transfusjonsmedisin
Telefon 468 06 225

Fant du det du lette etter?