Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) skal ivareta en nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor vårt fagområde, som er sammensatte symptomlidelser. 

 

Tjenestens innhold

Vi skal bygge opp og spre kompetanse om sammensatte lidelser, dvs. lidelser med vesentlige somatiske symptomer, der psykososiale faktorer er tett vevet sammen og som ikke i tilstrekkelig grad kan forklares av noen anerkjent sykdomsdiagnose.

Vi har som mål å styrke kompetanse mht utredning og behandling av sammensatte symptomlidelser, og utvikle et felles syn på forståelsen, håndteringen og behandlingen av langvarige og sammensatte smertelidelser i hele primær- og spesialisthelsetjenesten og i befolkningen i som helhet.

Våre primære oppgave er å spre kunnskap ut til de andre helseforetakene slik at helseforetakene på sikt kan bygge opp og ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.

Organisering og bemanning av NKSL

NKSL er organisert som del av Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL) og overlege og professor Petter C. Borchgrevink leder begge. Mesteparten av midlene som bevilges til tjensten går til deltidsansettelser av personer som både er helsearbeidere samt forskere, undervisere og eller/kompetanseutviklere og represeterer de viktigste yrkesgruppene som skal ivareta pasientene tjenesten omfatter. Noen deltidsansettelser er tilknyttet Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU og omfatter nestleder for NKSL, manuell fysioterapeut og førsteamanuensis II Astrid Woodhouse, som også er leder for Norsk smerteforening. Dessuten professor II og overlege Olav Fredheim, professor II og nevropsykolog Nils Inge Landrø, førsteamanuensis II og spesialsykepleier Karin Torvik, førsteamanuensis II og sykepleier Kari-Hanne Gjeilo, postdoc. og psykologspesialist Tormod Landmark og universitetslektor og psykologspesialist Heidi Trydal.   Dessuten overlege og professor Steve Butler og manuell-terapeutene Lars Furan og Torgrim Tønne i små engasjementer via St. Olavs hospital.

Målgrupper for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning

Pasienter, pårørende og hele det norske folket.
Helsearbeidere som undersøker og behandler pasienter med langvarige smerter av ukjent årsak, først og fremst:  Leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer i kommune-helsetjenesten, ved tverrfaglige smertesentre, fysikalsk medisinske avdelinger, og private rehabiliteringsinstitusjoner.

Pågående forskningsprosjekter

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser driver kontinuerlig med forskningsprosjekter som går over flere år. 

Forskningsartikler

Avlagte doktorgrader

Nasjonal veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Professor Petter C. Borchgrevink ved NKSL, er en av flere medvirkende til Helsedirektoratets veileder

Årsrapporter

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

Norsk Smerteforening

Norsk Smerteforening ble stiftet i 2005, og overordnet mål er å bedre forståelsen av at både akutte og langvarige smerter er et stort helseproblem. Foreningen er tverrfaglig, og vil bedre behandlingen av smertetilstander. 

Logo NOSF.

E-informasjon om CFS/ME


Fant du det du lette etter?