HILD - en app for sikker hjemmebehandling med cellegifttabletter ved kreft

Nina Kongshaugs app Hild skal sørge for at kreftpasienter får riktig dose medisin til rett tid – og registrere og rapportere eventuelle potensielt alvorlige bivirkninger.

Stadig mer avansert kreftbehandling foregår poliklinisk og når pasienten er hjemme. Dette krever ekstra aktsomhet fra helsetjenesten i forhold til oppfølging av medikamentetterlevelse og bivirkninger/uheldige hendelser. En rekke kreftpasienter behandles med medikamentet kapecitabin, som er en cellegift i tablettform. Dette medikamentet kan gi alvorlige bivirkninger.

Prosjektleder ved St. Olavs hospital Nina Kongshaug har i samarbeid med TTO, NTNU, utviklet applikasjonen HILD for smarttelefoner. Ved bruk av denne applikasjonen får pasienten:

  • en påminnelse (alarm) når medisinen skal tas.
  • informasjon om hvilken dose som skal tas.
  • rapportering av bivirkninger med beslutningsstøtte til pasienten ved spesifikke symptomer/bivirkninger som skal bidra til pasientinitiert kontakt med Kreftklinikken.

Forventede resultater

Utviklet produkt i form av en smarttelefonapplikasjon som hjelper pasienter som får medikamentet kapecitabin til:

  • god medikamentetterlevelse
  • registrering av bivirkninger
  • gi råd til pasienten om å kontakte sin kreftsykepleier/kreftavdeling når han/hun registrerer bivirkninger av en viss alvorlighetsgrad.

Status og fremdrift (per september 2018)

Pilotstudie gjennomført ved kreftklinikken, St Olavs hospital: Første versjon av applikasjonen er testet på pasienter (14 inkluderte), pasientene brukt applikasjonen i en reell behandlingssituasjon og ble intervjuet etter 2-3 ukers bruk av applikasjonen. I tillegg ble det holdt et gruppeintervju (fokusgruppe) med onkologer og en med kreftsykepleiere. Data fra studien er under bearbeiding og vil bli publisert i et vitenskapelig tidsskrift innen relativt kort tid. Ett av funnene i pilotstudien var at pasienter og helsepersonell opplevde applikasjonen som nyttig, men at vi som helsepersonell må ha mulighet til å gjøre endringer i behandlingen som f.eks reduksjon av en medikamentdose, samt at de data som blir registrert bør kunne ses av helsepersonell fortløpende/generere varsler når f.eks alvorlige bivirkninger blir registrert. Så lenge applikasjonen kun ligger på pasientens mobiltelefon, og ikke kommuniserer med elektronisk pasientjournal eller gjennom annet nettverk, er dette ikke mulig. Finansiert av innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge har vi i samarbeid med Hemit etablert en teknisk plattform som gjør toveis kommunikasjon mellom pasientens mobiltelefon og sykehusets nettverk (pasientjournal) mulig, se detaljer i neste avsnitt. Dette vil bidra til at det store gevinst- og innovasjonspotensialet som ligger i dette prosjektet kan tas ut.

Teknologibehov

Apputvikling og design. Etablert samarbeid med HEMIT. Oppsummert har vi altså i gjennomføringen av HILD-prosjektet kommet opp med en teknisk løsning for selve applikasjonen, og en kommunikasjonsplattform. Vi tok utgangspunkt i HEMIT sin etablerte infrastruktur for innsamling av pasientrapporterte data som allerede var etablert med integrasjoner mot både Digipost og Helsenorge, og videreutvikling av dette ble gjort for å lage sikker kommunikasjon mellom pasientens mobiltelefon og sykehusets systemer ved bruk av nivå 4-sikkerhet (tilsvarende Bank-Id). Denne plattformen blir også brukt for å sette opp kommunikasjon og presentasjonsløsning for klinikeren.

Gevinstområder

  • Bedre pasientsikkerhet ved å hjelpe pasienten til å ta rett dose til rett tid, samt fange opp bivirkninger tidligere og iverksette tiltak for å forhindre alvorlige bivirkninger.
  • Mer tilfredse pasienter som opplever at de får kontinuerlig oppfølging fra spesialisthelsetjenesten og har lett tilgang på helsepersonell med riktig kompetanse ved behov.
  • Bedre ressursutnyttelse av helsepersonell: I dag brukes mye tid på å legge medikamenter i dosett, sikre at pasientene tar medisinen riktig, samt ringe alle pasienter som bruker medikamentet på dag 3, 10 og 17 gjennom en 21 dagers kur. Applikasjonen er et hjelpemiddel for å skille de pasienter som ikke har behov for tett oppfølging (tar medisinen riktig og registrerer ikke bivirkninger) fra de som har behov for tett oppfølging (usikkerhet rundt medikamentetterlevelse og/el registrerer bivirkninger som bør tas hånd om). Dette bidrar dermed til at spesialisthelsetjenesten fokuserer på å følge opp de pasientene som trenger det mest. Det er essensielt å få til denne type prioriteringer da tilstrømmingen av pasienter til helsetjenesten er langt større enn det man med dagens arbeidsmetoder og ressurssituasjon klarer å håndtere både nå og ikke minst i årene som kommer.

​Ny app styrer medisinene til kreftpasienter (helse-midt.no)

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.