HelsaMi
Forskere i aksjon på labben med reagensrør

Forskning

For å vurdere hvilken forebygging, behandling og rehabilitering som er den beste, må vi kontinuerlig øke kunnskapen vår om menneskekroppen og de sykdommene som kan ramme oss.

Forskning er en av de fire hovedoppgavene til St. Olavs hospital. Det overordnede målet for universitetssykehuset er god og forsvarlig pasientbehandling. Forskningen skal ta utgangspunkt i klinisk relevante problemstillinger. Videre skal det sikres tilstrekkelig kompetanse i alle deler av universitetssykehuset. Dette skjer gjennom samarbeid med NTNU og andre relevante institusjoner.

​Har du behov for hjelp?​

Under finner du alle våre infrastrukturer. Hver og en av de tilbyr flere tjenester. Disse kan du lese mer om på de respektive sider.

Klinisk forskningsenh​​​​​​​et Midt-​​Norge (​​​KLINFORSK)

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge (KLINFORSK) bistår med rådgivning og forskningsstøtte i planlegging og gjennomføring av kliniske studier. Ta kontakt med oss om din studie omfatter forskning der du skal teste ut behandling eller samle informasjon om pasienter eller friske frivillige.

Forsknings​​​​po​​sten

Forskningsposten kan bistå deg om du mangler personell til å gjennomføre intervensjoner og innsamling av biologisk materiale.

Biob​​​​​a​nk1

Omfatter din studie innsamling, lagring eller bruk av biologisk materiale med tilhørende opplysninger, ta kontakt med Biobank1.

Fremtidens Operasjo​​​nsrom (FOR)

Fremtidens Operasjonsrom (FOR) legger til rette for fo​rskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene, med vekt på minimal invasiv bildestyrt pasientbehandling og medisinsk teknologi.

​Seksjon for helsefag og u​​t​​​danning

Seksjon for helsefag og utdanning koordinerer infrastrukturen for praksisstudier ved St. Olavs hospital, representerer sykehuset i utdanningsspørsmål lokalt, regionalt og nasjonalt og bidrar med rådgiving og oppgaveløsning rundt kompetanse og kvalitet i sykepleietjenesten.

Regionalt utdanningssenter for leger i spesia​​​lisering (RegUt)

Regional utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) har en rekke oppgaver som resultat av utdanningsreformen vedtatt gjennom Spesialistforskriften. Disse oppgavene omfatter bl.a. å administrere og koordinere de anbefalte kursene for hver spesialitet, bidra til regional og nasjonal samordnet utdanning og bidra til at læringsmålet kan oppnås ved regionsykehuset i egen region.

​​

Forskningsrapport fra spesialisthelsetjenesten 2019

Fant du det du lette etter?