Beredskap

 


 

Beredskapsplanverket skal bidra til at St. Olavs Hospital kan tilby befolkningen nødvendige og forsvarlige helsetjenester også når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår.


 

Pårørendetelefon

Opprettes ved behov. Ring 06800.
Velg etter opplesing: Pårørendesenter

Pårørendesenter

Hvis det er behov, etableres det et pårørendesenter.

Sted for pårørendesenter

 • 1902-bygget på Øya
 • Harald Hardrådes gate 14 
 • 2. etasje vest 
 • Rom nr 02S21
 • Plass til 70 personer

Pårørendesenteret bemannes av Psykiatrisk katastrofeteam sammen med Prestetjenesten.

I lokalene er det dedikerte telefonlinjer som frigis av AMK når pårørendesenter er etablert.

Pressesenter

Det opprettes pressesenter ved behov. Dette gir media et sted å jobbe fra og eventuell pressebrief eller pressekonferanse finner sted her:

 • Bevegelsessenteret på Øya
 • Olav Kyrres gate 13
 • 1. etasje nord, med inngang fra kantina 
 • Møterom BM12

Mediekontakt

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Telefon 930 36 997 
 

Kart over St. Olavs Hospital

 

GRØNN, GUL eller RØD BEREDSKAP

Beredskapsnivå:

GRØNN beredskap

Kriterie:

 • De ressurser og tiltak som er avsatt til å håndtere normalrisiko og normalbelastning er tilstrekkelig. 

Tiltak:

 • Normal drift
 • Vurdere forsterkning av AMK med Medisinsk stab, Krisestab og/eller Kriseledelse

GUL beredskap

Kriterie:

 • Det foreligger en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser
 • Det er stor fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikkert om de ordinære ressursene strekker til
 • En alvorlig hendelse av begrenset omfang har skjedd og der situasjonen kan håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære tiltak i deler av organisasjonen

Tiltak:

 • Krisestab etableres
 • Kriseledelse informeres og etablering av kriseledelse vurderes
 • Varsling iht varslingsplan
 • Relevante enheter bemanner opp
 • Orientering om gul beredskap til resten av organisasjonen

RØD beredskap

Kriterie:

 • Alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe.

Tiltak:

 • Krisestab etableres
 • Kriseledelse etableres
 • Beredskapsledelse vurderes
 • Varsling iht varslingsplan:Relevante enheter bemanner opp
 • Orientering om rød beredskap til resten av organisasjonen


Ved hendelser på annet sted enn St. Olav – lokalitet Øya (for eksempel. Røros sykehus eller BUP Lian), kan leder/stedfortreder/vakthavende høyne beredskap i eget myndighetsområde.

Den myndighet som har besluttet beredskapsnivå har myndighet til å redusere beredskapsnivået.

AMK skal varsles ved endring i beredskapsnivå.

Krisestab

 • Beredskapssjef (Stabssjef)
 • AMK-lege
 • Avdelingssjef AMK-sentral
 • Leder Diagnostikk og behandling (ved storulykker og andre hendelser der behandling av pasienter inngår)
 • Kommunikasjonsdirektør/-rådgiver
 • IKT-sjef (kun ved IKT-hendelser)
 • Teknisk vakt/representant for relevant fagseksjon ved Driftsservice (ved interne hendelsen utenom IKT)

Ved stabssjef/beredskapssjefs fravær kan avdelingssjef AMK-sentralen, kommunikasjonsdirektør og AMK-lege fungere som stedfortreder. 

Kriseledelse

 • Administrerende direktør
 • Klinikksjef Kirurgisk klinikk
 • Klinikksjef Medisinsk klinikk
 • Klinikksjef Klinikk for anestesi og intensivmedisin/akutt- og mottaksmedisin
 • Divisjonssjef Psykisk Helsevern
 • Divisjonssjef St. Olavs driftsservice
 • Kommunikasjonsdirektør
 • IKT-sjef
 • Beredskapssjef

I tilfelle av administrerende direktørs fravær kan klinikksjefene for Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk og Klinikk for anestesi og intensiv/akutt- og mottaksmedisin fungere som stedfortreder. 
 

(Revidert versjon 2.1. Gjelder fra 01.11.2012)