Tidligrehabilitering etter ervervet hjerneskade

Behandlingsprogram, Ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade vil ofte føre til kognitiv dysfunksjon og andre sammensatte problemer. I mange tilfeller vil det da være et behov for spesialisert rehabilitering.

Når du etter et hjerneslag eller annen traumatisk hjerneskade regnes som medisinsk stabil, blir du søkt overført til tidligrehabilitering dersom du fyller inntakskriteriene.

Innledning

Hjerneslag

Hjerneslag er en plutselig skade på hjernen på grunn av forstyrrelse i hjernens blodtilførsel. I 85 - 90% av tilfellene skyldes slaget et hjerneinfarkt på grunn av at en blodpropp tilstopper en blodåre i hjernen. 10 - 15% skyldes en hjerneblødning - at en blodåre i hjernen sprekker. De ulike områdene i hjernen ivaretar forskjellige oppgaver, og derfor vil følgene etter slaget avhenge av hvor i hjernen blodproppen eller blødningen sitter.

Traumatisk hjerneskade

Traumatisk hjerneskade (Traumatic Brain Injury, TBI) oppstår når hjernevevet blir skadet av ytre krefter. TBI er en ervervet hjerneskade, dvs. en brått oppstått tilstand i motsetning til en medfødt skade. Traumatisk hjerneskade er den vanligste årsaken til hjerneskade blant yngre voksne, og forårsakes oftest av fallulykker, trafikkulykker, selvmordsforsøk og vold. Følgene etter en skade vil avhenge av skadens størrelse og hvor i hjernen skaden sitter.

Hver enkelt søknad om rehabiliteringsopphold vurderes i forhold til forventet nytte av det tverrfaglige tilbudet rehabiliteringsavdelingen kan gi. Fokus rettes bl.a. mot kartlegging for deltagelse i tidligere aktiviteter, og på denne bakgrunn prioriteres ofte pasienter i yrkesfør alder.

Henvisning og vurdering

Henvisning kommer i hovedsak fra andre avdelinger på sykehuset eller fra fastlege.
Rettighets- og behovsvurdering foretas fortløpende.

Grunnet begrenset antall senger er det ikke mulig å gi tilbud til alle som søker.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Sjekkliste for ønsket innhold i henvisning til Fys med Lian.

 • Konkret problemstilling og målsettingen ved et opphold ved Fys med. Lian

 • Sykehistorie:

 1. tidligere sykdommer
 2. aktuell sykdom / skade
 • Nåværende tilstand vedr:

 1. språklig funksjon
 2. fysisk funksjon
 3. kognitiv funksjon
 4. grad av selvstendighet
 5. naturlige funksjoner 
 • Familie/sosialt:

 1. familiære forhold:
 2. bolig:
 3. arbeid/ trygdeytelser 
 • Medikamenter

 • Evt. kritisk informasjon (allergier etc.)

1. Utredning

Pasienter som er klare for rehabilitering rett etter akuttfasen og er medisinsk stabile, blir vurdert fortløpende i tett kontakt med henvisende avdeling. Andre pasienter blir vurdert forløpende etter kapasitet ved rehabiliteringsavdelingen.

Ved Fys.med. Lian avholdes inntaksmøte 1 gang pr uke.

Målet for oppholdet vil være å bli så selvstendig som mulig ut fra skadens omfang.


2. Behandling

Behandling og opplæring foregår i trygge og tilrettelagte omgivelser. Hensikten er å øke selvhjelpsferdigheter, og fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre egne liv. Lengde på tidligrehabiliteringsopphold varierer og er vanligvis begrenset oppad til 3 måneder.

Ved innleggelse vil du møte det tverrfaglige teamet som skal bistå i rehabiliteringen. Det gjennomføres en kartlegging av din helsetilstand, og ut fra den settes det mål for oppholdet og en rehabiliteringsplan utarbeides. Vårt ønske er at du skal bli så selvstendig som mulig ut fra skadens omfang. 

Det vil være et stort spekter av metoder og muligheter som tas i bruk for å tilrettelegge rehabiliteringen best mulig for deg. Du har egen primærkontakt i avdelingen, som har et spesielt ansvar for å koordinere tjenestene under oppholdet.

I tidligrehabiliteringen tilstreber vi å sikre balanse mellom å hjelpe deg med å dekke grunnleggende behov, og det å hjelpe deg fram mot å bli mest mulig selvhjulpen.  Derfor vil mange dagligdags oppgaver som for eksempel personlig stell og matlaging også være den del av treningen.

En del av den tverrfaglige oppfølgingen vil også være å sikre deg riktige hjelpemidler, tilpasning av hjemmet og søknad på rettighetsbaserte stønader. Det blir tidlig i behandlingsforløpet tatt kontakt med din hjemkommune for å planlegge både permisjoner og utskrivning. Dette er viktig, siden du kan ha behov for hjelp fra hjemmetjenesten når du kommer hjem.

Medbestemmelse står sentralt i rehabiliteringen og tjenestene baseres på samhandling mellom deg, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

For å nå målet vil du få bistand fra et tverrfaglig team som følger deg under hele oppholdet.
Dette teamet består av: Lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, nevropsykolog, logoped , miljøterapeut og mestringsveileder.

Lengde på opphold varierer og er vanligvis begrenset oppad til 3 måneder.
Det blir tidlig i behandlingsforløpet tatt kontakt med din hjemkommune for å planlegge både permisjoner og utskrivning. Dette er viktig, siden det ofte er behov for hjelp fra hjemmetjenesten etter hjemkomst.

3. Oppfølging

Det gjennomføres en sluttkartlegging når oppholdet nærmer slutten, og den tverrfaglige rapporten sendes til de samarbeidsparter du og avdelingen blir enige om.

Det kan være aktuelt å allerede nå planlegge videre oppfølging gjennom en eller flere av avdelingens senfasetilbud. I andre tilfeller er det du og din fastlege som vurderer dette videre, og sender ny henvisning ved behov.

Du vil enten reise hjem eller bli overført til en institusjon i din hjemkommune.

Det vil ofte være natulig å komme tilbake til et opphold i en av våre senfasetilbud:

 

Arbeidsvurdering etter ervervet hjerneskade

Formålet med Arbeidsavklaring er å utrede muligheter for å komme tilbake til arbeid eller utdanning, helt eller delvis, etter en skade/sykdom.

Funksjonsvurdering etter ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade kan medføre både kognitive og fysiske utfall. Dette kan medføre endret funksjon med behov for tilrettelegging og ulike tiltak i hverdagen

Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade kan ofte medføre helsemessige forhold som gjør at man mister retten til å kjøre bil midlertidig eller for alltid.

Hjerneskade - intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon

Dette treningstilbudet gis som senfaseoppfølging til personer med fysiske utfall etter en ervervet hjerneskade (slag, hjerneblødning, traumatisk hodeskade m.m.).

Hjerneskade - Intensiv språktrening i gruppe

Senfaserehabilitering i gruppe etter ervervet hjerneskade

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Arrangementer

Kontakt

Avdeling for ervervet hjerneskade
Telefon
72822600
mandag - fredag 08:00-15:30
Telefoner blir satt over til vaktrommet på avdelingen på kveldstid og i helgene.
E-post
Postadresse

St.Olavs Hospital HF
Avdeling for ervervet hjerneskade
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

 

Programansvarlig
Cathrine Einarsen
Vådanvegen 39, Lian
Besøksadresse
Vådanvegen 39(Google maps)
7024 Trondheim
Telefon
72822600

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter:
 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.


Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.