HelsaMi
Ervervet hjerneskade

Tidligrehabilitering etter ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade vil ofte føre til kognitiv dysfunksjon og andre sammensatte problemer. I mange tilfeller vil det da være et behov for spesialisert rehabilitering.

Når du etter et hjerneslag eller annen traumatisk hjerneskade regnes som medisinsk stabil, blir du søkt overført til tidligrehabilitering dersom du fyller inntakskriteriene.

Ventetider

Innledning

Hjerneslag

Hjerneslag er en plutselig skade på hjernen på grunn av forstyrrelse i hjernens blodtilførsel. I 85 - 90% av tilfellene skyldes slaget et hjerneinfarkt på grunn av at en blodpropp tilstopper en blodåre i hjernen. 10 - 15% skyldes en hjerneblødning - at en blodåre i hjernen sprekker. De ulike områdene i hjernen ivaretar forskjellige oppgaver, og derfor vil følgene etter slaget avhenge av hvor i hjernen blodproppen eller blødningen sitter.

Traumatisk hjerneskade

Traumatisk hjerneskade (Traumatic Brain Injury, TBI) oppstår når hjernevevet blir skadet av ytre krefter. TBI er en ervervet hjerneskade, dvs. en brått oppstått tilstand i motsetning til en medfødt skade. Traumatisk hjerneskade er den vanligste årsaken til hjerneskade blant yngre voksne, og forårsakes oftest av fallulykker, trafikkulykker, selvmordsforsøk og vold. Følgene etter en skade vil avhenge av skadens størrelse og hvor i hjernen skaden sitter.

Hver enkelt søknad om rehabiliteringsopphold vurderes i forhold til forventet nytte av det tverrfaglige tilbudet rehabiliteringsavdelingen kan gi. Fokus rettes bl.a. mot kartlegging for deltagelse i tidligere aktiviteter, og på denne bakgrunn prioriteres ofte pasienter i yrkesfør alder.

Henvisning og vurdering

Henvisning kommer i hovedsak fra andre avdelinger på sykehuset eller fra fastlege.
Rettighets- og behovsvurdering foretas fortløpende.

Grunnet begrenset antall senger er det ikke mulig å gi tilbud til alle som søker.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Sjekkliste for ønsket innhold i henvisning til Fys med Lian.

 • Konkret problemstilling og målsettingen ved et opphold ved Fys med. Lian

 • Sykehistorie:

 1. tidligere sykdommer
 2. aktuell sykdom / skade
 • Nåværende tilstand vedr:

 1. språklig funksjon
 2. fysisk funksjon
 3. kognitiv funksjon
 4. grad av selvstendighet
 5. naturlige funksjoner 
 • Familie/sosialt:

 1. familiære forhold:
 2. bolig:
 3. arbeid/ trygdeytelser 
 • Medikamenter

 • Evt. kritisk informasjon (allergier etc.)

Utredning

Pasienter som er klare for rehabilitering rett etter akuttfasen og er medisinsk stabile, blir vurdert fortløpende i tett kontakt med henvisende avdeling. Andre pasienter blir vurdert fortløpende etter kapasitet ved rehabiliteringsavdelingen.

Ved Fys.med. Lian avholdes inntaksmøte 1 gang pr uke.

Målet for oppholdet vil være å bli så selvstendig som mulig ut fra skadens omfang.


Behandling

Behandling og opplæring foregår i trygge og tilrettelagte omgivelser. Hensikten er å øke selvhjelpsferdigheter, og fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre egne liv. Lengde på tidligrehabiliteringsopphold varierer og er vanligvis begrenset oppad til 3 måneder.

Ved innleggelse vil du møte det tverrfaglige teamet som skal bistå i rehabiliteringen. Det gjennomføres en kartlegging av din helsetilstand, og ut fra den settes det mål for oppholdet og en rehabiliteringsplan utarbeides. Vårt ønske er at du skal bli så selvstendig som mulig ut fra skadens omfang. 

Det vil være et stort spekter av metoder og muligheter som tas i bruk for å tilrettelegge rehabiliteringen best mulig for deg. Du har egen primærkontakt i avdelingen, som har et spesielt ansvar for å koordinere tjenestene under oppholdet.

I tidligrehabiliteringen tilstreber vi å sikre balanse mellom å hjelpe deg med å dekke grunnleggende behov, og det å hjelpe deg fram mot å bli mest mulig selvhjulpen.  Derfor vil mange dagligdags oppgaver som for eksempel personlig stell og matlaging også være den del av treningen.

En del av den tverrfaglige oppfølgingen vil også være å sikre deg riktige hjelpemidler, tilpasning av hjemmet og søknad på rettighetsbaserte stønader. Det blir tidlig i behandlingsforløpet tatt kontakt med din hjemkommune for å planlegge både permisjoner og utskrivning. Dette er viktig, siden du kan ha behov for hjelp fra hjemmetjenesten når du kommer hjem.

Medbestemmelse står sentralt i rehabiliteringen og tjenestene baseres på samhandling mellom deg, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

For å nå målet vil du få bistand fra et tverrfaglig team som følger deg under hele oppholdet.
Dette teamet består av: Lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, nevropsykolog, logoped , miljøterapeut og mestringsveileder.

Lengde på opphold varierer og er vanligvis begrenset oppad til 2 måneder.
Det blir tidlig i behandlingsforløpet tatt kontakt med din hjemkommune for å planlegge både permisjoner og utskrivning. Dette er viktig, siden det ofte er behov for hjelp fra hjemmetjenesten etter hjemkomst.

Oppfølging

Etter utskrivelse blir du fulgt opp av fastlegen din og eventuelt annet helsepersonell i kommunen. Epikrise sendes fastlege og tverrfaglig rapport sendes med ditt samtykke til aktuelle oppfølgende instanser.

Ved behov vil vi komme med anbefaling om videre utredninger/henvisninger og videre behandlings- eller rehabiliteringstiltak.

I noen tilfeller kan det også være aktuelt med behandling og/eller oppfølging av tiltak via poliklinikken eller andre rehabiliteringsopphold ved sykehuset.


Du vil enten reise hjem eller bli overført til en institusjon i din hjemkommune.

Det kan være nødvendig at fastlegen henviser deg tilbake til et opphold i en av våre senfasetilbud:

 

Arbeidsvurdering etter ervervet hjerneskade

Formålet med Arbeidsavklaring er å utrede muligheter for å komme tilbake til arbeid eller utdanning, helt eller delvis, etter en skade/sykdom.

Funksjonsvurdering etter ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade kan medføre både kognitive og fysiske utfall. Dette kan medføre endret funksjon med behov for tilrettelegging og ulike tiltak i hverdagen

Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade kan ofte medføre helsemessige forhold som gjør at man mister retten til å kjøre bil midlertidig eller for alltid.

Hjerneskade - intensiv trening av hånd- eller gangfunksjon

Dette treningstilbudet gis som senfaseoppfølging til personer med fysiske utfall etter en ervervet hjerneskade (slag, hjerneblødning, traumatisk hodeskade m.m.).

Hjerneskade - Intensiv språktrening i gruppeKontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Relaterte artikler

Fant du det du lette etter?