HelsaMi
Smertepoliklinikken

Sterke langvarige smerter som ikke skyldes kreft

Smerte er en ubehagelig fysisk og følelsesmessig opplevelse som skyldes eller oppleves som at kroppen din trues av, eller utsettes for, skade. Dette behandles blant annet med kognitiv behandling, trening eller aktivitetsregulering, smertestillende medikamenter og mestringsfokus. 

Ventetider

Innledning

Smerteopplevelse består av to deler:

 1. En fysisk (sensorisk) del som blant annet er ansvarlig for registrering av hvor i kroppen smerten oppstår, hvor sterk den er og hvilken smertetype som oppleves.
 2. En følelsesmessig (emosjonell) del som registrerer ubehaget og gir trang til flukt fra det som forårsaker smerten. Denne siste delen sier noe om smertetoleransen, det vil si hvor sterk smerte et individ kan tåle.

Henvisning og vurdering

Fastlegen sender henvisning til Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret. Her blir henvisningen vurdert av et tverrfaglig team. Dersom du vurderes til å ha rett til helseshjelp blir du satt på venteliste. For at du som pasient skal få raskest og best mulig utredning/ behandling er det viktig at fastlegen gjør de nødvendige undersøkelsene og sender oss all informasjon vi trenger om deg.

Det er et mål at de fleste pasientene med sterke langvarige smerter som ikke skyldes kreft skal starte utredning senest 6 måneder etter at henvisningen er mottatt.  Inntaksteamet, som består av lege, fysioterapeut og psykolog vurderer om du trenger å få time tidligere enn 6 måneder.

St. Olavs Hospital er universitetssykehus i Midt-Norge, og det kan være at du blir spurt om annet helsepersonell kan være tilstede under konsultasjonen sammen med behandler.

Prioriteringsveileder - smertetilstander, fra Helsedirektoratet

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

PERSONALIA PASIENT

 • Navn og personnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer

KONTAKTOPPLYSNINGER HENVISER

 • Fastlege, legesenter
 • Adresse, telefonnummer (gjerne direktenummer)

1. Henvisningsårsak

 • Hva ønskes av oss, hvilken utredning 
 • Hvilken poliklinikk ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser henvises pasienten til?

2. Hvilken utredning/ behandling er foretatt, og hvilken effekt hadde den?

 • Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
 • Er pasienten utredet av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedlegges.
 • Nåværende behandlingstilbud?
 • Har pasienten krav på, og er det startet arbeid med individuell plan?

3. Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå.

 • Vekt, høyde
 • Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsaker?
 • Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
 • Er det foretatt en vurdering av blodprøver, er prøvene innenfor referanseområdet?

4. Hvordan er pasientens arbeidsstatus?

 • Kort om utdanning og tidligere arbeidserfaring. 
 • Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel? 
 • Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)? 
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til å komme seg tilbake i/ øke arbeidskapasitet?

5. Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale-forhold?

 • Barn, samboer/ ektefelle?
 • Hvem bor pasienten sammen med?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?

6. Dersom pasient er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses:

 • Nasjonalitet
 • Språk
 • Kjønn
 • Behov for tolk

Utredning

Bildet illustrerer en mann liggende i gresset med sterke smerter i hodet.
Foto:colourbox.com

Du vil i all hovedsak få innkalling til en tverrfaglig utredning med lege, fysioterapeut og psykolog. Denne utredningen vil så bli oppsummert i et fellesmøte med behandlingsteamet og deg som pasient.

I noen tilfeller kan det være at vi kaller deg inn til en engangssamtale, kun med en av våre behandlere, lege,  sykepleier, fysioterapeut eller psykolog.

Utredningen kan foregå over flere dager. Du blir ikke innlagt under utredningen.

Det kreves ingen forberedelser i forkant av undersøkelse, utredning eller oppstart av behandling, men vi ønsker at du tar med deg oppdatert medisinliste til første time. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette. Ellers sender vi ut et smerteskjema på forhånd. Dette returneres enten ved første time eller per post. Dette finner du opplysninger om i timebrevet ditt.           

Smertepoliklinikken holder til i 2.etasje, vestfløy, i Kunnskapssenteret.

Les mer om Fysioterapi ved langvarige smerter

Fysioterapi ved langvarige smerter

Ved smertepoliklinikken jobber leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer. Alle fagpersonene jobber sammen i team, og du får en tverrfaglig tilnærming, der flere forhold kommer i fokus og blir drøftet av teamet.

Smertepoliklinikken finner du på Avdeling for smerte og sammensatte lidelser- Smertesenteret.

 1. Før

  Hvis du blir bedt om å ta blodprøver i forbindelse med utredning, får du utlevert rekvisisjon og kan ta blodprøve på fastlegekontoret på forhånd. Merk deg om det står at du må faste, eller ta prøvene til bestemt klokkeslett.

  Våre pasienter blir spurt om å svare på spørreskjema i forbindelse med utredningen. Dette er til hjelp for oss, for å finne ut mest mulig om din tilstand. Dersom du er blitt forespurt om å delta i forskning hos oss, spør vi også om å få anonymisere de opplysningene du gir i spørreskjemaet for å se på dem i gruppesammenhenger.

 2. Under

  Du kommer til samtale og undersøkelse hos fysioterapeut. Du vil få en individuell vurdering og oppfølging som kan gå over 6-12 måneder. I denne perioden vil det også være et fokus på egenaktivitet, egentrening og egen mestring.

 3. Etter

  Oppfølgingen av deg som er utredet ved smertepoliklinikken varierer ut ifra ditt behov og tilgang på behandlingstilbud i hjemkommunen.

  Oppfølgingen kan foregå på smertepoliklinikken, eller den kan foreslås i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Enkelte pasienter har heller ikke behov for behandling, og kan følges videre av fastlegen.

Gå til Fysioterapi ved langvarige smerter

Oppmøte
Vi holder til i 2. etasje, vestfløy, i Kunnskapssenteret. Vi benytter tilbakeringetjeneste, så du kan ringe oss når som helst på døgnet og legge igjen beskjed. Vi ringer deg tilbake så raskt som vi har mulighet. Åpen telefonlinje kl. 10.00-11.30 alle hverdager.
Les mer om Kognitiv adferdsterapi ved langvarig smerte

Kognitiv adferdsterapi ved langvarig smerte

Gjennom metoder fra kognitiv atferdsterapi lærer du mestringsstrategier for å påvirke i hvilken grad smertene plager deg mentalt, begrenser hverdagen og hvor stor plass de tar i livet ditt. Det innebærer også kloke handlingsstrategier for å styrke mestring i hverdagen, for eksempel ulike jobbrettede tiltak.

 1. Før

  For å kunne gi et godt behandlingstilbud er det viktig å gjøre en utredning av de problemer og plager du søker hjelp for. Utredningen skjer i form av samtale og bruk av ulike kartleggingsverktøy. Dine tanker og meninger om hvilke tiltak som passer best for deg, skal tillegges stor vekt. Behandleren din skal lytte til det du har å si, og dine oppfatninger skal bli tatt på alvor.
  Behandling av langvarig smerte er basert på en tverrfaglig utredning av smertene dine, det vil si at flere fagpersoner for eksempel lege, fysioterapeut, sykepleier eller psykolog gjør en vurdering.
  Utredningen skal gi en beskrivelse av smertene dine, hva slags smerter det er og hvilke smertemekanismer og opprettholdende faktorer som er inn i bildet. Det skal også gi deg og din behandler et felles utgangspunkt for videre samarbeid og plan for behandling.
  Sentrale områder i utredningen
  • Smertenes lokalisasjon, karakter, intensitet, og varighet 
  • Fysiske helseproblemer 
  • Grad av fysisk aktivitet
  • Begrensninger som smertene gir for ulike bevegelser, aktiviteter og gjøremål i hverdagen
  • Søvnproblemer og vedvarende utmattelse
  • Følelsesmessige problemer og plager med angst og depresjon
  • Tanker om smertene og om årsaken til dem
  • Nåværende livssituasjon, familie, studier og arbeid
  • Tidligere stressbelastninger
  • Tidligere utredning og behandling
  • Bruk av medikamenter
  • Bruk av rusmidler
  • Personlige ressurser og mulighet for støtte fra andre
  • Om du har barn og om de har spesielle behov nå som bør ivaretas

 2. Under

  Behandling bygget på en tverrfaglig forståelse av langvarige smerter har vist seg å ha god effekt. Behandlingen kan redusere smerteopplevelsen, styrke troen på egen mestring og redusere psykiske plager. Målet er både å få økt funksjon og bedre livskvalitet i hverdagen. Behandlingen må skreddersys hver enkelt, men ofte inngår ulike former for fysisk trening og avspenning, samt tiltak for å redusere stressbelastninger.

  Gjennom metoder fra kognitiv atferdsterapi lærer du mestringsstrategier for å påvirke i hvilken grad smertene plager deg mentalt, begrenser hverdagen og hvor stor plass de tar i livet ditt. Det innebærer også kloke handlingsstrategier for å styrke mestring i hverdagen, for eksempel ulike jobbrettede tiltak.
  En god relasjon til behandleren din er viktig for å få et godt utbytte. Du skal få informasjon om langvarige smerter og om hva som påvirker smerteopplevelse, og hvordan behandlingen er tenkt å hjelpe. Du skal føle deg godt informert og involvert i hele behandlingsforløpet. Dine pårørende kan gjerne involveres, for å få informasjon og for å være en ressurs i behandlingen. 

 3. Etter

  Etter at du har avsluttet behandlingen hos oss i spesialisthelsetjenesten kan du ha utbytte av oppfølging fra fastlegen din og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten. Oppfølgingen varierer ut fra ditt behov og hvilket behandlingstilbud som finnes i kommunen.

Gå til Kognitiv adferdsterapi ved langvarig smerte

Oppmøte

Vi holder til i 2. etasje, vestfløy i Kunnskapssenteret. Vi henter deg på venterommet når det er din tur. Vi har åpen telefonlinje alle hverdager kl. 10.00-11.30. Vi benytter tilbakeringetjeneste, så du kan ringe oss når som helst på døgnet og legge igjen beskjed. Vi ringer deg tilbake så raskt som vi har mulighet.

Avdelingssjef: Petter C. Borchgrevink


 

Behandling

Varighet behandling: 6-12 måneder

Etter en tverrfaglig utredning og fellestime vil noen få en individuell behandling og oppfølging som kan gå over 6-12 måneder. I denne perioden vil det som ledd i behandlingen være fokus på egenaktivitet, egentrening og egen mestring.

All behandling og oppfølging vil også avsluttes med en fellestime med deg som pasient og behandlerteam, og eventuelt fastlege.

Etter fellestimen blir det skrevet et fyldig notat fra din utredning og behandling hos oss, som sendes henviser.

Vil du vite mer om sykdommen, kan du klikke på lenken nedenfor. Denne informasjonen utfyller kortversjonen ovenfor.

Fullstendig beskrivelse av pasientforløpet for sterke langvarige smerter som ikke skyldes kreft

Oppfølging

Etter oppfølgingen på smertepoliklinikken vil du primært bli fulgt opp av fastlegen din, eventuelt andre i det kommunale hjelpeapparatet. Dette bestemmes etter dine behov, og tilgang på behandlingstilbud i hjemkommunen. Enkelte pasienter har heller ikke behov for behandling, og kan følges videre av fastlege.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.

Kontakt hotellet for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?