HelsaMi
Smertepoliklinikken

Sterke langvarige smerter som ikke skyldes kreft

Smerte er en ubehagelig fysisk og følelsesmessig opplevelse som skyldes eller oppleves som at kroppen din trues av, eller utsettes for, skade. Dette behandles blant annet med kognitiv behandling, trening eller aktivitetsregulering, smertestillende medikamenter og mestringsfokus. 

Ventetider

Innledning

Smerteopplevelse består av to deler:

 1. En fysisk (sensorisk) del som blant annet er ansvarlig for registrering av hvor i kroppen smerten oppstår, hvor sterk den er og hvilken smertetype som oppleves.
 2. En følelsesmessig (emosjonell) del som registrerer ubehaget og gir trang til flukt fra det som forårsaker smerten. Denne siste delen sier noe om smertetoleransen, det vil si hvor sterk smerte et individ kan tåle.

Henvisning og vurdering

Fastlegen sender henvisning til Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret. Her blir henvisningen vurdert av et tverrfaglig team. Dersom du vurderes til å ha rett til helseshjelp blir du satt på venteliste. For at du som pasient skal få raskest og best mulig utredning/ behandling er det viktig at fastlegen gjør de nødvendige undersøkelsene og sender oss all informasjon vi trenger om deg.

Det er et mål at de fleste pasientene med sterke langvarige smerter som ikke skyldes kreft skal starte utredning senest 6 måneder etter at henvisningen er mottatt.  Inntaksteamet, som består av lege, fysioterapeut og psykolog vurderer om du trenger å få time tidligere enn 6 måneder.

St. Olavs Hospital er universitetssykehus i Midt-Norge, og det kan være at du blir spurt om annet helsepersonell kan være tilstede under konsultasjonen sammen med behandler.

Prioriteringsveileder - smertetilstander, fra Helsedirektoratet

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

PERSONALIA PASIENT

 • Navn og personnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer

KONTAKTOPPLYSNINGER HENVISER

 • Fastlege, legesenter
 • Adresse, telefonnummer (gjerne direktenummer)

1. Henvisningsårsak

 • Hva ønskes av oss, hvilken utredning 
 • Hvilken poliklinikk ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser henvises pasienten til?

2. Hvilken utredning/ behandling er foretatt, og hvilken effekt hadde den?

 • Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
 • Er pasienten utredet av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedlegges.
 • Nåværende behandlingstilbud?
 • Har pasienten krav på, og er det startet arbeid med individuell plan?

3. Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå.

 • Vekt, høyde
 • Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsaker?
 • Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
 • Er det foretatt en vurdering av blodprøver, er prøvene innenfor referanseområdet?

4. Hvordan er pasientens arbeidsstatus?

 • Kort om utdanning og tidligere arbeidserfaring. 
 • Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel? 
 • Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)? 
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til å komme seg tilbake i/ øke arbeidskapasitet?

5. Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale-forhold?

 • Barn, samboer/ ektefelle?
 • Hvem bor pasienten sammen med?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?

6. Dersom pasient er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses:

 • Nasjonalitet
 • Språk
 • Kjønn
 • Behov for tolk

Utredning

Bildet illustrerer en mann liggende i gresset med sterke smerter i hodet.
Foto:colourbox.com

Du vil i all hovedsak få innkalling til en tverrfaglig utredning med lege, fysioterapeut og psykolog. Denne utredningen vil så bli oppsummert i et fellesmøte med behandlingsteamet og deg som pasient.

I noen tilfeller kan det være at vi kaller deg inn til en engangssamtale, kun med en av våre behandlere, lege,  sykepleier, fysioterapeut eller psykolog.

Utredningen kan foregå over flere dager. Du blir ikke innlagt under utredningen.

Det kreves ingen forberedelser i forkant av undersøkelse, utredning eller oppstart av behandling, men vi ønsker at du tar med deg oppdatert medisinliste til første time. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette. Ellers sender vi ut et smerteskjema på forhånd. Dette returneres enten ved første time eller per post. Dette finner du opplysninger om i timebrevet ditt.           

Smertepoliklinikken holder til i 2.etasje, vestfløy, i Kunnskapssenteret.

Les mer om Fysioterapi ved langvarige smerter

Fysioterapi ved langvarige smerter

Ved smertepoliklinikken jobber leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer. Alle fagpersonene jobber sammen i team, og du får en tverrfaglig tilnærming, der flere forhold kommer i fokus og blir drøftet av teamet.

Smertepoliklinikken finner du på Avdeling for smerte og sammensatte lidelser- Smertesenteret.

 1. Før

  Hvis du blir bedt om å ta blodprøver i forbindelse med utredning, får du utlevert rekvisisjon og kan ta blodprøve på fastlegekontoret på forhånd. Merk deg om det står at du må faste, eller ta prøvene til bestemt klokkeslett.

  Våre pasienter blir spurt om å svare på spørreskjema i forbindelse med utredningen. Dette er til hjelp for oss, for å finne ut mest mulig om din tilstand. Dersom du er blitt forespurt om å delta i forskning hos oss, spør vi også om å få anonymisere de opplysningene du gir i spørreskjemaet for å se på dem i gruppesammenhenger.

 2. Under

  Du kommer til samtale og undersøkelse hos fysioterapeut. Du vil få en individuell vurdering og oppfølging som kan gå over 6-12 måneder. I denne perioden vil det også være et fokus på egenaktivitet, egentrening og egen mestring.

 3. Etter

  Oppfølgingen av deg som er utredet ved smertepoliklinikken varierer ut ifra ditt behov og tilgang på behandlingstilbud i hjemkommunen.

  Oppfølgingen kan foregå på smertepoliklinikken, eller den kan foreslås i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Enkelte pasienter har heller ikke behov for behandling, og kan følges videre av fastlegen.

Gå til Fysioterapi ved langvarige smerter

Oppmøte
Vi holder til i 2. etasje, vestfløy, i Kunnskapssenteret. Vi benytter tilbakeringetjeneste, så du kan ringe oss når som helst på døgnet og legge igjen beskjed. Vi ringer deg tilbake så raskt som vi har mulighet. Åpen telefonlinje kl. 10.00-11.30 alle hverdager.
Les mer om Kognitiv adferdsterapi ved langvarig smerte

Kognitiv adferdsterapi ved langvarig smerte

Kognitiv adferdsterapi går ut på å jobbe med tankemønstre, slik at de igjen kan påvirke tanker følelser og adferd på en positiv måte. Ved langvarig smerte kan kognitiv terapi redusere smerteopplevelsen, senke psykisk stress og øke funksjon i hverdagen.

 1. Før

  Du blir bedt om å svare på et spørreskjema i forbindelse med utredningen. Dersom du er blitt spurt om å delta i forskning hos oss, vil vi også be om å få bruke svarene dine anonymt i forskningssammenheng.

 2. Under

  Behandling av langvaring smerte gjøres ut fra en tverrfaglig vurdering. Det vil si at flere fagpersoner bidrar i vurderingen, vanligvis lege, fysioterapeut og psykolog. En slik helhetlig tilnærming har vist seg å være virkningsfull. Økt livskvalitet er like viktig som økt fysisk funksjon. 

  Smerter som varer over lengre tid (mer enn 6 måneder) påvirker ofte den fysiske tilstanden, livskvalitet og psykisk helse. Det kan for eksempel vise seg ved mindre deltakelse sosialt, med familie, i fritidsaktiviteter og jobb. Enkelte får også psykiske plager som angst og depresjon fordi de ikke kan leve det livet de ønsker. 

  Psykologens rolle er å kartlegge din livskvalitet og hvordan du har det psykisk. Psykologen vil gi deg råd og hjelp til å forbedre både livskvalitet og mental funksjon. Dette vil ofte innvirke positivt på smertetilstanden i form av redusert smerteintensitet og økt fokus på livsverdier og aktiv deltakelse i livet ellers. 

 3. Etter

  Oppfølgingen variere ut fra ditt behov og hvilket behandlingstilbud som finnes i kommunen. Hvis du ikke har behov for behandling, kan du følges videre av fastlegen.

Gå til Kognitiv adferdsterapi ved langvarig smerte

Oppmøte

Vi holder til i 2. etasje, vestfløy i Kunnskapssenteret. Vi henter deg på venterommet når det er din tur. Vi har åpen telefonlinje alle hverdager kl. 10.00-11.30. Vi benytter tilbakeringetjeneste, så du kan ringe oss når som helst på døgnet og legge igjen beskjed. Vi ringer deg tilbake så raskt som vi har mulighet.

Avdelingssjef: Petter C. Borchgrevink


 

Behandling

Varighet behandling: 6-12 måneder

Etter en tverrfaglig utredning og fellestime vil noen få en individuell behandling og oppfølging som kan gå over 6-12 måneder. I denne perioden vil det som ledd i behandlingen være fokus på egenaktivitet, egentrening og egen mestring.

All behandling og oppfølging vil også avsluttes med en fellestime med deg som pasient og behandlerteam, og eventuelt fastlege.

Etter fellestimen blir det skrevet et fyldig notat fra din utredning og behandling hos oss, som sendes henviser.

Vil du vite mer om sykdommen, kan du klikke på lenken nedenfor. Denne informasjonen utfyller kortversjonen ovenfor.

Fullstendig beskrivelse av pasientforløpet for sterke langvarige smerter som ikke skyldes kreft

Oppfølging

Etter oppfølgingen på smertepoliklinikken vil du primært bli fulgt opp av fastlegen din, eventuelt andre i det kommunale hjelpeapparatet. Dette bestemmes etter dine behov, og tilgang på behandlingstilbud i hjemkommunen. Enkelte pasienter har heller ikke behov for behandling, og kan følges videre av fastlege.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?