Medfødt mellomgulvsbrokk

Behandlingsprogram, Barn kirurgi

Under fosterets utvikling i mors mage kan lukkingen av mellomgulvet (diafragma) være mangelfull. Det betyr at det vil gjenstå en åpning mellom lungehulen og magehulen. Deler av mageinnholdet vil da bli liggende i lungehulen, og lungen får ikke plass til å utvikle seg normalt. Blodtrykket i lungene blir også påvirket og vil være for høyt. Sykdommen krever kirurgisk behandling kort tid etter fødsel.

Innledning

Sammenvoksingen av mellomgulvet er normalt ferdig i åttende uke av fosterlivet. Ved manglende sammenvoksing vil innhold fra bukhulen flytte seg opp i lungehulen og medføre underutvikling av lungene, og økt trykk i lungehulen. Defekten i mellomgulvet kan være av varierende størrelse. Størrelsen på defekten har betydning for sykdommens alvorlighetsgrad og prognose ved behandling. Noen av barna med medfødt brokk i mellomgulvet har også andre misdannelser.

Det er ingen kjent årsak til sykdommen. Det er ikke påvist at sykdommen er arvelig.
Hos de fleste av barna blir sykdommen oppdaget før fødselen. I disse tilfellene vil fødselen foregå med planlagt keisersnitt.

1. Utredning

Hos de fleste av pasientene er sykdommen kjent før fødsel. Disse barna vil bli født ved planlagt keisersnitt. Operasjon blir utført kort tid etter fødsel, når barnet er vurdert til å tåle narkosen og inngrepet.

Noen av barna får påvist sykdommen etter fødsel. Det vanligste symptomet er da pustevansker. Hos noen av barna umiddelbart etter fødselen, hos andre senere. Tidlige og alvorlige symptomer er tegn på mer alvorlig sykdom. Dersom legens undersøkelse gir mistanke om mellomgulvsbrokk blir det tatt røntgenbilde av lungene, og det er bildene som stiller diagnosen.

Ved påvist mellomgulvsbrokk er det økt risiko for andre misdannelser hos barnet, spesielt hjertefeil. Det er også økt risiko for genetiske syndrom og kromosomfeil. Dette vil bli undersøkt dersom det blir påvist mellomgulvsbrokk.

 

2. Behandling

Etter fødselen vil barnet ha vanskelig for å puste selv, og det er vanlig å legge barnet på pustemaskin (respirator). Vi legger en sonde via nese eller munn, ned til tarmen. Dette for å tømme ut luften og dermed gi bedre plass til lungen i lungehulen. Vi undersøker hjertets funksjon og blodtrykket i lungene med ultralyd (ekkokardiografi). Noen barn har behov for hjertemedisin. Hjertets funksjon er viktig også i forbindelse med planlegging av operasjon og narkose.

Les mer om Ultralyd av hjertet

Ultralyd av hjertet

Ekkokardiografi er en ultralydundersøkelse av hjertet der vi kan se på de ulike hjertekamrene, på hjerteklaffene og på blodgjennomstrømmingen i hjertet.

 

Ekkokardiografi brukes ved utredning av de fleste hjertesykdommer og medfødte hjertefeil og er veldig viktig før operasjon på hjerteklaffene. Undersøkelsen kan også være nyttig for å se om hjertet pumper godt ved alvorlige sykdommer i andre organer. Hjertemuskelen, hjerteklaffer og de store blodkarene som går til og fra hjertet, vurderes. Metoden beskriver også blodtrykket i lungekretsløpet.

 

 1. Før

  Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. Du kan spise vanlig. Eventuelle medisiner kan du ta på vanlig måte før og etter undersøkelsen.

 2. Under

  Ved undersøkelse må du ligger i sideleie på en benk. Et lite ultralydinstrument holdes mot brystveggen din, og det brukes gel som kan kjennes litt kald. Bildene blir registrert på en skjerm ved siden av deg. 

  Opptakene blir gjennomgått nøye og beskrevet av lege med kompetanse innen hjerteultralyd.

  Undersøkelsen er smertefri. Enkelte pasienter kan imidlertid kjenne lett ubehag når ultralydinstrumentet holdes mot brystveggen.

  Undersøkelsen varer vanligvis i 30 ‐ 45 minutter.

   

 3. Etter

  Etter undersøkelsen kan du reise hjem eller flyttes tilbake til avdelingen. Det er vanlig å få et foreløpig resultat umiddelbart etter undersøkelsen. Skriftlig svar sendes henvisende avdeling, sykehus eller fastlege.

Vær oppmerksom

Det er ingen risiko forbundet med en ekkokardiografisk undersøkelse.

Gå til Ultralyd av hjertet


Operasjonen blir gjort snarlig etter fødselen. Tidspunktet blir vurdert i hvert enkelte tilfelle.
Barnet blir operert i narkose. Via snitt i bukveggen, eventuelt kikkhullskirurgi, vil mageinnholdet bli trukket tilbake på plass og åpningen i mellomgulvet blir så lukket. Teknikken ved lukking av medfødt mellomgulvsbrokk avhenger blant annet av størrelsen på defekten. Noen ganger bruker vi et «nett» for å oppnå god lukning.

Les mer om Nyfødtkirurgi

Nyfødtkirurgi

Med nyfødtkirurgi, også kalt neonatal kirurgi, menes kirurgisk behandling av barn helt frem til 4 uker etter termin. For barn født til termin er det frem til 4 ukers alder, og for for tidlig fødte barn frem til 4 uker etter at barnet skulle vært født. Tjenesten omfatter utredning og kirurgisk behandling av alvorlig medfødte misdannelser og ervervede tilstander i mage - tarm, urinveier og kjønnsorgan samt brysthule med unntak av hjerte. Mange av misdannelsene blir påvist med ultralyd før fødselen.

Tilstander som omfattes av tjenesten er medfødt mellomgulvsbrokk (diafragmahernie), misdannelser i spiserør (som øsofagusatresi), bukveggsdefekter (som gastroschise og omfalocele), lungemisdannelser, misdannelser eller ervervede skader i tarm og misdannelser i endetarm (anorektale misdannelser som analatresi). Noen av tilstandene trenger ikke nødvendigvis kirurgi i nyfødtperioden. Men felles for tilstandene er at de er relativt sjeldne, og diagnostisering og behandlingen krever spesialisert kunnskap og utstyr.

Det totale antall pasienter som opereres for tilstandene, er om lag 190 hvert år, og det er derfor hensiktsmessig å samle behandlingen på få steder for å oppnå tilstrekkelig kompetanse.

I Norge er denne tjenesten sentralisert til St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus. Det har den vært siden 1995.

 1. Før

  Hvis det oppdages avvik i svangerskapet, vil dere bli tilbudt samtale med perinatalt team. Dette teamet består av fosterlege, fødselslege, nyfødtlege, barnekirurg og sosionom, samt eventuelt andre fagpersoner avhengig av barnets tilstand og deres behov.

  Teamet vil sammen med dere gå gjennom hva som er funnet og hvordan forløpet er forventet å bli både før og etter fødsel. Dere vil også ha mulighet til å stille spørsmål og diskutere behandlingsmulighetene. Før fødselen får dere tilbud om en omvisning på avdelingen for Nyfødt Intensiv.

  All nødvendige undersøkelser av barnet før og etter operasjon skjer så samordnet som mulig for å unngå unødige plager og flere narkoser.

  Ekkokardiografi, eller ultralyd av hjertet, gjøres hvis legen hører en bilyd ved lytting på hjertet, eller barnet har andre symptomer på at noe er galt med hjertet. Noen avvik i andre organsystemer kan være forbundet med økt risiko for hjertefeil, og det vil da være viktig å undersøke hjertet etter fødselen. Noen svært for tidlig fødte barn har det som kallers en åpenstående ductus arteriosus (PDA). Denne må behandles med medisin eller, i sjeldne tilfeller, med operasjon.

  Ultralyd av hjertet

  Informasjon om åpenstående ductus (PDA)

 2. Under

  Etter at barnet er født, blir det overført til Nyfødt intensiv. 


   

  Tverrfaglig samarbeid mens barnet er innlagt.

  Nyfødt intensiv samarbeider med mange faggrupper internt i sykehuset og med det kommunale hjelpeapparatet som fastlege og helsesøster.

  I avdelingen samarbeider vi med fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, pedagog, sosionom og psykolog.  Nyfødt intensiv har eget personale som er utdannede ammeveiledere. 

  Dere får tilbud om samtale med psykolog mens barnet er innlagt. Psykologen kan for eksempel gi veiledning og støtte for mestring av situasjonen med et alvorlig sykt barn og om samspill med barnet. Kontakt med psykolog kan være viktig også med tanke på oppfølging videre etter at barnet har reist hjem og skal tilbake til kontroller.

  Dere får også tilbud om samtale med sosionom. Sosionomen gir råd og veiledning om rettigheter både for barnet og dere foreldre som rett til pleiepenger. Alle foreldre til barn som trenger innleggelse i nyfødtavdeling har rett til pleiepenger så lenge barnet har en livstruende eller svært alvorlig sykdom.  Både mor og far har rett til pleiepenger i denne første perioden. Men når barnet greier seg uten pustestøtte og er i en stabil medisinsk tilstand, er det vanligvis bare barnets mor som har rett til pleiepenger.

 3. Etter

  Etter operasjonen - tiden på sykehuset

  Dere er blitt kastet ut i en ukjent tilværelse som dere kan være uforberedt på. Vi som jobber med dette ønsker at hele familien skal føle seg velkommen og godt ivaretatt. Vi vet at alle nyfødte barn, samme hvor små og syke de er, trenger å ha foreldrene sine hos seg. Det er gjennom samvær mellom foreldre og barn at grunnlaget for et godt liv skapes.

  Det å bli kjent med et nyfødt barn som er koblet til overvåkningsutstyr og forskjellig typer behandlingsutstyr, kan være svært utfordrende. Og foreldrene trenger tid og støtte for å venne seg til situasjonen. Foreldre er velkomne hele døgnet, og vi ønsker at de er til stede og gradvis overtar en større del av omsorg og stell av barnet sitt.
  Personalet har alltid det medisinske ansvaret for barnet. Barnekirurgene har ansvaret for den kirurgiske behandlingen, og dette er i nært samarbeid med barnelegene som har det daglige ansvaret for barnet. Foreldrene skal ta del i alle viktige beslutninger som gjelder sitt eget barn.


   

  Etter operasjonen - hjemreise

  Det er barnets tilstand ved utskrivelsen som avgjør om det er behov for kontroller på sykehuset eller om barnet kan følge vanlige helsestasjonskontroller. Dette vil dere få informasjon før hjemreisen.

  Noen barn følges av kirurg og eventuelt barnelege i en viss tid før helsestasjon / fastlege overtar ansvaret.

  Noen barn med spesielle tilstander har behov for oppfølging over lang tid, og disse vil følges av det tverrfaglige teamet på sykehuset.  Dette gjelder barn med anorektale misdannelser (analatresi), Hirschsprung, øsofagusatresi og kort tarm problematikk. Faggruppene som er med i det tverrfaglige teamet er gjerne barnekirurg, barnelege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom og psykolog. Det kan inviteres med aktuelle fagpersoner fra kommunen til barnets teamvurdering på sykehuset.

  Før hjemreisen vil det bli tatt kontakt med helsesøster. Helsesøster og fastlege mottar skriftlig informasjon om barnet. For barn som har behov for flere tjenester i kommunen, kan det være aktuelt å kalle inn til samarbeidsmøte med flere faggrupper fra kommunen.  Dere må gi samtykke til slik kontakt.

  Nyfødt intensiv arrangerer foreldremøte ukentlig hvor det gis informasjon og veiledning, og det er mulighet for spørsmål og diskusjon.


   

Gå til Nyfødtkirurgi


3. Oppfølging

Etter operasjonen vil barnet være innlagt på Nyfødtintensiv avdeling og overvåkes nøye. Hvordan behandlingen blir videre avgjør vi ved tverrfaglig vurdering. Pustemaskinen blir trappet ned gradvis. Barnet kan få mat etter hvert som tarmfunksjonen kommer i gang.

Etter utskrivelse fra sykehuset har:

 • noen av barna behov for oppfølging av lungelege med tanke på lungefunksjonen.
 • noen har problemer med tarmfunksjonen som ledd i sykdommen, og har behov for oppfølging og behandling av dette.
 • noen av barna tilbakefall av mellomgulvsbrokken.

De første årene etter operasjonen blir det foretatt rutinemessige kontroller med røntgenbilder av lungene. Når de rutinemessig kontrollene avsluttes, bør det bli tatt røntgenbilde ved nyoppståtte symptomer fra lunger eller tarmsystem. Ved tilbakefall av mellomgulvsbrokken er det nødvendig med ny operasjon.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Barn kirurgi
Besøkstider
mandag - søndag fri besøkstid
Telefon
72574842
Telefonen er døgnåpen.
E-post
Postadresse

Barne- og ungdomsklinikken
Seksjon Barn kirurgi
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Programansvarlig
Øystein Drivenes
Kvinne-barn-senteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 11(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
72573000

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14.

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim.

Rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter:
 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.


Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Skole

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.