HelsaMi
Barn kirurgi

Medfødt mellomgulvsbrokk

Under fosterets utvikling i mors mage kan lukkingen av mellomgulvet (diafragma) være mangelfull. Det betyr at det vil gjenstå en åpning mellom lungehulen og magehulen. Deler av mageinnholdet vil da bli liggende i lungehulen, og lungen får ikke plass til å utvikle seg normalt. Blodtrykket i lungene blir også påvirket og vil være for høyt. Sykdommen krever kirurgisk behandling kort tid etter fødsel.

Innledning

Sammenvoksingen av mellomgulvet er normalt ferdig i åttende uke av fosterlivet. Ved manglende sammenvoksing vil innhold fra bukhulen flytte seg opp i lungehulen og medføre underutvikling av lungene, og økt trykk i lungehulen. Defekten i mellomgulvet kan være av varierende størrelse. Størrelsen på defekten har betydning for sykdommens alvorlighetsgrad og prognose ved behandling. Noen av barna med medfødt brokk i mellomgulvet har også andre misdannelser.

Det er ingen kjent årsak til sykdommen. Det er ikke påvist at sykdommen er arvelig.
Hos de fleste av barna blir sykdommen oppdaget før fødselen. I disse tilfellene vil fødselen foregå med planlagt keisersnitt.

Utredning

Hos de fleste av pasientene er sykdommen kjent før fødsel. Disse barna vil bli født ved planlagt keisersnitt. Operasjon blir utført kort tid etter fødsel, når barnet er vurdert til å tåle narkosen og inngrepet.

Noen av barna får påvist sykdommen etter fødsel. Det vanligste symptomet er da pustevansker. Hos noen av barna umiddelbart etter fødselen, hos andre senere. Tidlige og alvorlige symptomer er tegn på mer alvorlig sykdom. Dersom legens undersøkelse gir mistanke om mellomgulvsbrokk blir det tatt røntgenbilde av lungene, og det er bildene som stiller diagnosen.

Ved påvist mellomgulvsbrokk er det økt risiko for andre misdannelser hos barnet, spesielt hjertefeil. Det er også økt risiko for genetiske syndrom og kromosomfeil. Dette vil bli undersøkt dersom det blir påvist mellomgulvsbrokk.

 

Behandling

Etter fødselen vil barnet ha vanskelig for å puste selv, og det er vanlig å legge barnet på pustemaskin (respirator). Vi legger en sonde via nese eller munn, ned til tarmen. Dette for å tømme ut luften og dermed gi bedre plass til lungen i lungehulen. Vi undersøker hjertets funksjon og blodtrykket i lungene med ultralyd (ekkokardiografi). Noen barn har behov for hjertemedisin. Hjertets funksjon er viktig også i forbindelse med planlegging av operasjon og narkose.

Les mer om Ultralyd av hjertet

Ultralyd av hjertet

Ekkokardiografi er en ultralydundersøkelse av hjertet der vi kan se på de ulike hjertekamrene, på hjerteklaffene og på blodgjennomstrømmingen i hjertet.

 

Vi bruker ekkokardiografi ved utredning av de fleste hjertesykdommer og medfødte hjertefeil og er veldig viktig før en operasjon på hjerteklaffene. Undersøkelsen kan også være nyttig for å se om hjertet pumper godt ved alvorlige sykdommer i andre organer. Vi vurderer hjertemuskelen, hjerteklaffer og de store blodkarene som går til og fra hjertet. Vi vil også kunne måle blodtrykket i lungekretsløpet.

 1. Før

  Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. Du kan spise som vanlig. Eventuelle medisiner tar du som du pleier.

 2. Under

  Ved undersøkelsen ligge du i sideleie på en benk. Vi holder et lite ultralydinstrument mot brystveggen din, og tar litt gele på huden i dette området.

  Opptakene blir gjennomgått nøye og beskrevet av hjertelegen.

  Undersøkelsen er smertefri. Enkelte pasienter kjenner imidlertid lett ubehag når vi holder ultralydinstrumentet mot brystveggen.

  Undersøkelsen varer vanligvis i 30 ‐ 45 minutter.

  Foto: St. Olavs hospital

 3. Etter

  Etter undersøkelsen kan du reise hjem, eventuelt skal du tilbake til avdelingen hvis du er innlagt. Det er vanlig å få et foreløpig resultat umiddelbart etter undersøkelsen. Vi sender skriftlig svar til henvisende avdeling, sykehus eller fastlege.

Gå til Ultralyd av hjertet

Operasjonen blir gjort snarlig etter fødselen. Tidspunktet blir vurdert i hvert enkelte tilfelle. Barnet blir operert i narkose. Via snitt i bukveggen, eventuelt kikkhullskirurgi, vil mageinnholdet bli trukket tilbake på plass og åpningen i mellomgulvet blir så lukket. Teknikken ved lukking av medfødt mellomgulvsbrokk avhenger blant annet av størrelsen på defekten. Noen ganger bruker vi et «nett» for å oppnå god lukning.

Les mer om Nyfødtkirurgi

Nyfødtkirurgi

Med nyfødtkirurgi, også kalt neonatal kirurgi, menes kirurgisk behandling av barn helt frem til 4 uker etter termin. For barn født til termin er det frem til 4 ukers alder, og for for tidlig fødte barn frem til 4 uker etter at barnet skulle vært født. Tjenesten omfatter utredning og kirurgisk behandling av alvorlig medfødte misdannelser og ervervede tilstander i mage - tarm, urinveier og kjønnsorgan samt brysthule med unntak av hjerte. Mange av misdannelsene blir påvist med ultralyd før fødselen.

Tilstander som omfattes av tjenesten er medfødt mellomgulvsbrokk (diafragmahernie), misdannelser i spiserør (som øsofagusatresi), bukveggsdefekter (som gastroschise og omfalocele), lungemisdannelser, misdannelser eller ervervede skader i tarm og misdannelser i endetarm (anorektale misdannelser som analatresi). Noen av tilstandene trenger ikke nødvendigvis kirurgi i nyfødtperioden. Men felles for tilstandene er at de er relativt sjeldne, og diagnostisering og behandlingen krever spesialisert kunnskap og utstyr.

Det totale antall pasienter som opereres for tilstandene, er om lag 190 hvert år, og det er derfor hensiktsmessig å samle behandlingen på få steder for å oppnå tilstrekkelig kompetanse.

I Norge er denne tjenesten sentralisert til St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus. Det har den vært siden 1995.

 1. Før

  Hvis det oppdages avvik i svangerskapet, vil dere bli tilbudt samtale med perinatalt team. Dette teamet består av fosterlege, fødselslege, nyfødtlege, barnekirurg og sosionom, samt eventuelt andre fagpersoner avhengig av barnets tilstand og deres behov.

  Teamet vil sammen med dere gå gjennom hva som er funnet og hvordan forløpet er forventet å bli både før og etter fødsel. Dere vil også ha mulighet til å stille spørsmål og diskutere behandlingsmulighetene. Før fødselen får dere tilbud om en omvisning på avdelingen for Nyfødt Intensiv.

  All nødvendige undersøkelser av barnet før og etter operasjon skjer så samordnet som mulig for å unngå unødige plager og flere narkoser.

  Ekkokardiografi, eller ultralyd av hjertet, gjøres hvis legen hører en bilyd ved lytting på hjertet, eller barnet har andre symptomer på at noe er galt med hjertet. Noen avvik i andre organsystemer kan være forbundet med økt risiko for hjertefeil, og det vil da være viktig å undersøke hjertet etter fødselen. Noen svært for tidlig fødte barn har det som kallers en åpenstående ductus arteriosus (PDA). Denne må behandles med medisin eller, i sjeldne tilfeller, med operasjon.

  Ultralyd av hjertet

  Informasjon om åpenstående ductus (PDA)

 2. Under

  Etter at barnet er født, blir det overført til Nyfødt intensiv.

  Tverrfaglig samarbeid mens barnet er innlagt.

  Nyfødt intensiv samarbeider med mange faggrupper internt i sykehuset og med det kommunale hjelpeapparatet som fastlege og helsesøster.

  I avdelingen samarbeider vi med fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, pedagog, sosionom og psykolog. Nyfødt intensiv har eget personale som er utdannede ammeveiledere.

  Dere får tilbud om samtale med psykolog mens barnet er innlagt. Psykologen kan for eksempel gi veiledning og støtte for mestring av situasjonen med et alvorlig sykt barn og om samspill med barnet. Kontakt med psykolog kan være viktig også med tanke på oppfølging videre etter at barnet har reist hjem og skal tilbake til kontroller.

  Dere får også tilbud om samtale med sosionom. Sosionomen gir råd og veiledning om rettigheter både for barnet og dere foreldre som rett til pleiepenger fra NAV. Alle foreldre til barn som trenger innleggelse i nyfødtavdeling har rett til pleiepenger så lenge barnet har en livstruende eller svært alvorlig sykdom. Både mor og far har rett til pleiepenger i denne første perioden. Men når barnet greier seg uten pustestøtte og er i en stabil medisinsk tilstand, er det vanligvis bare barnets mor som har rett til pleiepenger.

  Les mer om pleiepenger (nav.no)

 3. Etter

  Etter operasjonen - tiden på sykehuset

  Dere er blitt kastet ut i en ukjent tilværelse som dere kan være uforberedt på. Vi som jobber med dette ønsker at hele familien skal føle seg velkommen og godt ivaretatt. Vi vet at alle nyfødte barn, samme hvor små og syke de er, trenger å ha foreldrene sine hos seg. Det er gjennom samvær mellom foreldre og barn at grunnlaget for et godt liv skapes.

  Det å bli kjent med et nyfødt barn som er koblet til overvåkningsutstyr og forskjellig typer behandlingsutstyr, kan være svært utfordrende. Og foreldrene trenger tid og støtte for å venne seg til situasjonen. Foreldre er velkomne hele døgnet, og vi ønsker at de er til stede og gradvis overtar en større del av omsorg og stell av barnet sitt. Personalet har alltid det medisinske ansvaret for barnet. Barnekirurgene har ansvaret for den kirurgiske behandlingen, og dette er i nært samarbeid med barnelegene som har det daglige ansvaret for barnet. Foreldrene skal ta del i alle viktige beslutninger som gjelder sitt eget barn.

  Etter operasjonen - hjemreise

  Det er barnets tilstand ved utskrivelsen som avgjør om det er behov for kontroller på sykehuset eller om barnet kan følge vanlige helsestasjonskontroller. Dette vil dere få informasjon før hjemreisen.

  Noen barn følges av kirurg og eventuelt barnelege i en viss tid før helsestasjon / fastlege overtar ansvaret.

  Noen barn med spesielle tilstander har behov for oppfølging over lang tid, og disse vil følges av det tverrfaglige teamet på sykehuset. Dette gjelder barn med anorektale misdannelser (analatresi), Hirschsprung, øsofagusatresi og kort tarm problematikk. Faggruppene som er med i det tverrfaglige teamet er gjerne barnekirurg, barnelege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom og psykolog. Det kan inviteres med aktuelle fagpersoner fra kommunen til barnets teamvurdering på sykehuset.

  Før hjemreisen vil det bli tatt kontakt med helsesøster. Helsesøster og fastlege mottar skriftlig informasjon om barnet. For barn som har behov for flere tjenester i kommunen, kan det være aktuelt å kalle inn til samarbeidsmøte med flere faggrupper fra kommunen. Dere må gi samtykke til slik kontakt.

  Nyfødt intensiv arrangerer foreldremøte ukentlig hvor det gis informasjon og veiledning, og det er mulighet for spørsmål og diskusjon.

Gå til Nyfødtkirurgi

Oppfølging

Etter operasjonen vil barnet være innlagt på Nyfødtintensiv avdeling og overvåkes nøye. Hvordan behandlingen blir videre avgjør vi ved tverrfaglig vurdering. Pustemaskinen blir trappet ned gradvis. Barnet kan få mat etter hvert som tarmfunksjonen kommer i gang.

Etter utskrivelse fra sykehuset har:

 • noen av barna behov for oppfølging av lungelege med tanke på lungefunksjonen.
 • noen har problemer med tarmfunksjonen som ledd i sykdommen, og har behov for oppfølging og behandling av dette.
 • noen av barna tilbakefall av mellomgulvsbrokken.

De første årene etter operasjonen blir det foretatt rutinemessige kontroller med røntgenbilder av lungene. Når de rutinemessig kontrollene avsluttes, bør det bli tatt røntgenbilde ved nyoppståtte symptomer fra lunger eller tarmsystem. Ved tilbakefall av mellomgulvsbrokken er det nødvendig med ny operasjon.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Skole

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?