HelsaMi
Ryggmargsskader

Håndkirurgi ved tetraplegi

Helse Bergen har landsfunksjon på tetrakirurgi. Ved å flytte på muskler og sener, og transplantere sener fra beina, kan pasientene få strekkevne i albuen og håndleddet, og et aktivt eller passivt grep i hånda. Operasjonen kan utføres selv om skaden er flere år gammel.

 

Innledning

En person som kan ha nytte av tetrakirurgi, er en person med ryggmargsskade ved femte og sjette halsvirvel. Som regel har du intakt muskulatur i nakke og skuldrer, men ikke i hendene.

Med en slik ryggmargsskade fungerer vanligvis bare tre til fem muskler av omkring førti. Det er viktig å utnytte disse musklene maksimalt, slik at armer og hender kan få tilbake noe av den opprinnelige funksjonen.

Det er viktig å presisere at grepet ikke vil bli som før skaden. Hvilke inngrep som kan utføres er individuelt og avhenger bl.a. av hvor mange donormuskler man har tilgjengelig. De inngrepene som utføres i Norge pr i dag er:

 • Tricepsrekonstruksjon

 • Grepsrekonstruksjon ved hjelp av nerveforflytning

 • Grepsrekonstruksjon ved hjelp av seneforflytning

Alle inngrepene utføres ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Henvisning og vurdering

Henvisning til behandling skjer via spinalenhetene ved Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital og Sunnaas sykehus. Spesialister fra Haukeland kommer og gjør vurdering av aktuelle pasienter.

Inneliggende pasienter vurderes fortløpende av lokalt team og innkalles på ny når kirurgene fra Bergen kommer.

Øvrige interesserte må få fastlegen til å skrive en henvisning som i første omgang til bli vurdert av lokalt team. Dersom det er sannsynlig at vedkommende kan nyttiggjøre seg et slikt inngrep vil man bli innkalt til vurdering av kirurger.

Utredning

Kirurgteam fra Haukeland utfører vurderinger av pasienter fra andre helseregioner to ganger pr år. Dette foregår vanligvis vår og høst. Dersom det er indikasjon for å operere blir det satt en operasjonsdato, som gjerne er 2-6 måneder fram i tid.

Noen pasienter ønsker betenkningstid etter at vurderingen er utført og da avtales operasjonsdato på et senere tidspunkt.

Behandling

Selve operasjonen utføres Ved Haukeland universitetssjukehus og pasienten blir deretter overflyttet til lokal spinalenhet.

 • Tricepsrekonstruksjon
 • Grepsrekonstruksjon ved hjelp av nerveforflytning
 • Grepsrekonstruksjon ved hjelp av seneforflytning
Blir utført hos Helse Bergen
Les meir om Tetrakirurgi, nervetransferering
Blir utført hos Helse Bergen

Tetrakirurgi, nervetransferering

Funksjonsforbedrande kirurgi i form av nervetransferering kan tilbys pasientar med ryggmargsskade, vanlegvis innan eitt år etter skade.

Mål med nervetransferering (S-PIN-prosedyren) er å oppnå aktiv strekk i fingrane. Ved nervetransferering flyttast ei nervegrein frå ein fungerande muskel over til ei nervegrein som går til ein muskel utan funksjon.

Nervegreina veks ca. 1mm per døgn, slik at ein etter ca. 6 - 8 månader kan forventa å sjå begynnande resultat av operasjonen. Nervegreina fortset å vekse og etter ca. 1,5 år har ein sannsynlegvis oppnådd fullt potensial etter nervetransfereringa. Ein grepsrekonstruksjon kan bli forenkla ved å ha gjennomført nervetransferering først, men er ikkje ein føresetnad for å rekonstruere grep.

 1. Før

  Før innlegging på Haukeland universitetssjukehus vert du kontakta av sjukepleiar ved Ortopedisk avdeling for blant anna informasjon vedrørande blære- og tarmfunksjon, generelt hjelpebehov, behov for spesialmadrass samt behov for følgje / personleg assistent. 

 2. Under

  Opphaldet på Ortopedisk avd. varer i ca. 5-6 dagar avhengig av reiseveg og behov for oppfølging etter operasjon.

  • Søndag - Innlegging (måndag dersom du har kort reiseveg)
  • Måndag - Prepoliklinikk
  • Tysdag - Operasjon
  • Onsdag - Bytte fra gipslaske til dynamisk skinne, informasjon om restriksjonar
  • Torsdag / fredag - Heimreise

  Etter operasjonen får du ei dynamisk skinne på albogen som skal nyttast i 3 veker. Skinna hindrar full strekk av olbogen, du kan fritt bøye albogen og bruke armen utover det skinna tillet. Etter tre veker har du ingen restriksjonar å forholda seg til.

 3. Etter

  Grunna restriksjonar etter operasjon er det deler av det personlige stellet som kan bli utfordrande, spesielt om du har operert både høgre og venstre side samstundes. Dette kan føre til eit auka hjelpebehov dei første vekene etter operasjonen. Derfor er det viktig å tenke gjennom om det er behov for auka assistanse og andre hjelpemiddel enn du bruker til vanleg.

  Etter ca. eit halvt år ser mange små bevegelsar i fingermuskulaturen. Ein kan då jobbe aktivt med å utføre dei bevegelsene ein har, og det er vanleg at du lett blir trøytt i muskulaturen. Det tar som regel noko lenger tid før nerven får kontakt med tommelmuskelen. Etter kvart får du treffe tetra-teamet på nytt for å vurdere grepsrekonstruksjon.

Gå til Tetrakirurgi, nervetransferering Helse Bergen

Oppmøte
Sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus

 

Kontakt:

Anett Myhre KallevikSpesialfysioterapeutFysioterapiavdelingaTelefon 55 97 29 09

Møyfrid KalvenesErgoterapeutErgoterapiavdelingaTelefon 55 97 60 52

Bodil StokkeSpesialergoterapeutErgoterapiavdelingaTelefon 55 97 50 08

Tetra-teametProfessor Leiv Hove, Ortopedisk avdelingOverlege Rakel Sif Gudmundsdottir, Ortopedisk avdelingOverlege Eivind Strandenes, Avdeling for plastikkirurgiLege i spesialisering, Truls Rokne Hanestad, Ortopedisk avdelingSpesialfysioterapeut Anett Myhre Kallevik, FysioterapiavdelingaErgoterapeut Møyfrid Kalvenes, ErgoterapiavdelingaSpesialergoterapeut Bodil Stokke, Ergoterapiavdelinga

Blir utført hos Helse Bergen
Les meir om Tetrakirurgi, grep
Blir utført hos Helse Bergen

Tetrakirurgi, grep

Funksjonsforbedrande kirurgi i form av grepsrekonstrusjon kan tilbys pasientar med ryggmargsskade utan eller med redusert grep. Ein fungerande muskel blir flytta til ein muskel med svak eller tapt funksjon

Ein vil ikkje miste funksjon som tilhøyrer den fungerande muskelen (kalla donormuskel) då andre musklar vil ivareta bevegelsen. Ein kan rekonstruere både passive og aktive grep avhengig av tal på tilgjengelege donormusklar. Til dømes er brachioradialis ein av dei vanlegaste musklane vi nyttar som donormuskel.

Det er ein føresetnad at ein har stabilitet og kontroll over albogen for å kunne nytte seg av eit funksjonelt grep. Dersom ein ikkje har stabilitet og kontroll over albogen er det ein føresetnad at ein gjennomfører  tricepsrekonstruksjon fyrst. Det er ikkje ein føresetnad å ha gjennomført nervetransferering på førehand.

Målet med grepsrekonstruksjon er å oppnå eit funksjonelt grep. Eit betre grep kan bidra til auka sjølvstende i ei rekke daglegdagse aktivitetar, til dømes: påkledning, personleg stell, måltidssituasjonar , bruk av pc / mobil etc.

 1. Før

  Før innlegging på Haukeland universitetssjukehus vert du kontakta av sjukepleiar ved Ortopedisk avdeling for blant anna informasjon vedrørande blære- og tarmfunksjon, generelt hjelpebehov, behov for spesialmadrass samt behov for følgje /  personleg assistent. 

  Restriksjonane etter operasjonen kan føre til eit større hjelpebehov og / eller behov for ekstra hjelpemidler, og det er viktig å avklare dette på førehand. Du får køyre manuell rullestol, men ei handskinne du skal nytte etter operasjonen kan gjere dette vanskeleg. Dersom du har elektrisk rullestol og styringskonsollen er på den opererte sida, må den flyttast til motsett side. Forflytningsbrett / personløfter er andre hjelpemiddel som bør vurderast.  

 2. Under

  Opphaldet på Ortopedisk avd. varer i ca. 5-6 dagar avhengig av reiseveg.

  • Søndag - Innlegging (måndag dersom du har kort reiseveg)

  • Måndag - Prepoliklinikk 

  • Tysdag - Operasjon

  • Onsdag - Bytte fra gipslaske til skinne. Sårstell, undersøkelse av ny funksjon, trening og informasjon om restriksjonar.

  • Torsdag - Trening og eventuelt justering av skinne og nytt sårskift

  • Fredag - Utskriving til heim eller regional spinaleining

 3. Etter

  Restriksjonane avheng av type operasjon og vurderast alltid individuelt. Følgande restriksjonar er vanlege og kan vere aktuelle for deg:

  • Bruke skinne i 9 veker etter operasjonen:  Heile døgnet med unntak av trening dei første 3 vekene, deretter kun på natt. 

  • Ikkje strekke eller bøye fullt i handledd eller fingrar dei 3 første vekene etter operasjonen: Fingrane skal ikkje bøyast nærmare enn 3 cm frå handflata.

  • Ikkje belaste handa i aktivitetar, som forflytting, dei 9 fyrste vekene etter operasjonen

  Inga styrketrening av handa dei 9 fyrste vekene etter operasjonen

  Skinne

  Dagen etter operasjon får du tilpassa ei handskinne som skal stabilisere og halde handa i ei bestemt stilling. Denne skal brukast heile døgnet med unntak av trening og stell i 3 veker etter operasjonen. Deretter kun som nattskinne i ytterlegare 6 veker. Ved avstiving av tommel blir det tilpassa ei tommelskinne som skal brukast på dagtid dei neste vekene.

  Trening

  Trening startar dagen etter operasjonen og du får opplæring i egentreningsprogram på sjukehuset. Ved utskriving får du med deg informasjon om restriksjonar, trening og vidare oppfølging. Aktuelle instansar som heimetenesta i kommunen, fysioterapeut og/eller ergoterapeut på di regionale spinaleining kan også bli kontakta for denne informasjonen. Du blir utskriven til heim eller regional spinaleining fredag etter operasjon. Etter 3 veker blir du innlagd eit par dagar på regional spinaleining for oppfølging og justering av treningsprogram. Ny innlegging etter 9 veker når alle restriksjonar vert oppheva og ein kan starte å nytte den nye funksjonen fritt.

Gå til Tetrakirurgi, grep Helse Bergen

Oppmøte
Sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus

 

Kontakt:

Anett Myhre KallevikSpesialfysioterapeutFysioterapiavdelingaTelefon 55 97 29 09

Hege Kleiven RynningErgoterapeutErgoterapiavdelingaTelefon 55 97 60 52

Tetra-teametProfessor Leiv Hove, Ortopedisk avdelingOverlege Rakel Sif Gudmundsdottir, Ortopedisk avdelingOverlege Eivind Strandenes, Avdeling for plastikkirurgiLege i spesialisering, Truls Rokne Hanestad, Ortopedisk avdelingSpesialfysioterapeut Anett Myhre Kallevik, FysioterapiavdelingaErgoterapeut Hege Kleiven Rynning, Ergoterapiavdelinga

Blir utført hos Helse Bergen
Les meir om Tetrakirurgi, olboge
Blir utført hos Helse Bergen

Tetrakirurgi, olboge

Funksjonsforbedrande kirurgi i form av tricepsrekonstrusjon kan tilbys pasientar med ryggmargsskade med svak eller manglande tricepsfunksjon. Ein fungerande muskel blir flytta til ein muskel som har svak eller tapt funksjon.

Under tricepsrekonstruksjon er det vanlegvis bakre del av kappemuskelen i skuldra (m.deltoid) som er donormuskel. I tillegg må ein også transponere sene ifrå legg, eventuelt lår, for å kople skuldermuskulaturen til tricepsmuskulen. 

Ein tricepsrekonstruksjon blir gjort i forkant av eventuell grepsrekonstruksjon då ein treng stabilitet og kontroll over armen for å kunne nytte seg av eit funksjonelt grep.

Mål med tricepsrekonstruksjon er å oppnå strekkeevne og stabilitet i albogen. Dette bidrar til betre kontroll, rekkevidde og funksjon av armen. Ei rekke daglegdagse aktivitetar vil bli enklare som for eksempel påkledning, køyring med manuell stol, måltidssituasjonar og forflytting. Dette kan bidra til auka sjølvstende og deltaking i eige liv.

 1. Før

  Før innlegging på Haukeland universitetssjukehus blir du kontakta av sjukepleiar ved Ortopedisk avdeling for blant anna informasjon vedrørande blære- og tarmfunksjon, generelt hjelpebehov, behov for spesialmadrass samt behov for følgje/personleg assistent. 

  Restriksjonane etter operasjonen fører til eit større hjelpebehov. Det er viktig å informere heimetenesta om at det alltid skal vere to personar tilstades i forflytting i 9 veker etter operasjonen, der den eine har ansvar for å ivareta armen sin stilling.

  Etter operasjonen kjem du til å vere avhengig av ulike hjelpemiddel for å overhalde gjeldande restriksjonar. Desse hjelpemidla bør vere utprøvde og fungere før operasjonen:

  • Elektrisk rullestol må ha køyrekonsoll montert på motsett side av operert arm

  • Elektrisk rullestol bør ha tilt-funksjon for trykkavlastning

  • Eit segl med kort rygg ved forflytting i personløftar for å ta vare på armen sin stilling

  Ei spesialtilpassa armstøtte blir bestilt av fysio-/ergoterapeut ved regional spinaleining i god tid før operasjonen og blir påmontert av Hjelpemiddelsentralen/firma der du bur. 

   

 2. Under

  Opphaldet på Ortopedisk avdeling varer i ca. 5-6 dagar avhengig av reiseveg.

  • Søndag - Innlegging (måndag dersom du har kort reiseveg)

  • Måndag - Prepoliklinikk

  • Tysdag - Operasjon

  • Onsdag - Bytte fra gipslaske til skinne. Sårstell, undersøkelse av ny funksjon, trening og informasjon om restriksjonar.

  • Torsdag - Trening og eventuelt justering av skinne og nytt sårskift.

  • Fredag - Utskriving til heim eller regional spinaleining.

 3. Etter

  Følgjande restriksjonar gjeld i 9 veker etter operasjonen:

  • Bruk skinne heile døgnet

  • Armen skal ha minimum 20 grader avstand ut frå kroppen, og skal ikkje førast framover eller innover mot kroppen, og kan difor ikkje leggast i fanget

  • Armen skal ikkje lyftast meir enn 45 grader framover

  • Bruk elektrisk rullestol med spesialtilpassa armstøtte

  • Ikkje belast armen ved forflytning

  • Inga styrketrening

  Armskinne

  Armskinna som blir tilpassa dagen etter operasjonen strekker seg frå armhole til handledd. Skinna sikrar riktig stilling for olbogen og skal brukast heile døgnet i tre veker etter operasjonen. Etter tre veker blir skinna erstatta med ei dynamisk skinne som tillet gradvis bøying i olbogen. Denne skal også brukast heile døgnet til det har gått 9 veker etter operasjonen. Fysioterapeuten/ergoterapeuten på di regionale spinaleining gir opplæring i innstilling og trening med den dynamiske skinna.

  Trening

  Trening startar dagen etter operasjonen og du får opplæring i egentreningsprogram på sjukehuset. Ved utskriving får du med deg informasjon om restriksjonar, trening og vidare oppfølging. Aktuelle instansar som heimetenesta i kommunen, fysioterapeut og/eller ergoterapeut på di regionale spinaleining kan også bli kontakta for denne informasjonen.

  Du blir utskriven, enten for heimreise eller til regional spinaleining, fredag etter operasjon. Etter 3 veker blir du innlagd eit par dagar på regional spinaleining for bytte til dynamisk skinne samt justering av treningsprogram. Ny innlegging etter 9 veker når alle restriksjonar blir oppheva og ein kan starte å nytte den nye funksjonen fritt.

Ver merksam

Ved teikn til infeksjon i operasjonssår etter heimreise, ta direkte kontakt med Ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus på telefon 55 97 37 70.

Gå til Tetrakirurgi, olboge Helse Bergen

Oppmøte
Sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus

 

Kontakt:

Anett Myhre KallevikSpesialfysioterapeutFysioterapiavdelingaTelefon 55 97 29 09

Møyfrid KalvenesErgoterapeutErgoterapiavdelingaTelefon 55 97 60 52

Bodil StokkeSpesialergoterapeutErgoterapiavdelingaTelefon 55 97 50 08

Tetra-teametProfessor Leiv Hove, Ortopedisk avdelingOverlege Rakel Sif Gudmundsdottir, Ortopedisk avdelingOverlege Eivind Strandenes, Avdeling for plastikkirurgiLege i spesialisering, Truls Rokne Hanestad, Ortopedisk avdelingSpesialfysioterapeut Anett Myhre Kallevik, FysioterapiavdelingaErgoterapeut Møyfrid Kalvenes, ErgoterapiavdelingaSpesialergoterapeut Bodil Stokke, Ergoterapiavdelinga

Oppfølging

Etter operasjonen får du bevegelses- og belastningsrestriksjoner i inntil 10 uker, avhengig av hvilke inngrep som har blitt utført. Du vil i denne perioden være avhengig av mere hjelp og assistanse enn tidligere og du kan ha behov for spesialhjelpemidler. Trening er en viktig del av denne fasen. Etter noen uker vil du vanligvis dra hjem til egen bolig og vil fortsette opptreningen på lokalt plan.

Man antar at full styrke er oppnådd ca ett år etter operasjonen.

 

Mer om håndkirurgi

Fra Schrødingers Katt om behandlingen:

NRK_schrodingerskatt_helsebergen.jpg
(klipp nr 6)

 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.



Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.

Kontakt hotellet for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?