Korttidspoliklinikken

Depresjon - veiledet internettbehandling

eMestring er terapeutveiledet internettbehandling for panikklidelse og depresjon. Behandlingen bygger på kognitiv atferedsterapi, som har vist seg å være effektiv behandling av depresjon og angstlidelser.

Innledning

Behandlingen i eMestring er modulbasert og varer i opptil 14 uker. Hver uke får du oppfølging fra en behandler via internett som rettleder deg i behandlingen. Når vi er deprimerte er det lett for å havne i en ond sirkel der mindre aktivitet fører til mindre energi og glede, som så fører til mindre aktivitet, og så videre. En viktig del av behandlingen er å komme i gang med aktivitet. Du skal kjempe imot det som kjennes tungt og vanskelig akkurat nå, og finne frem til det som gir deg energi og er bra for deg i lengden.

Du lurer sikkert på om det er mulig å bli kvitt depresjonen din bare ved å lese en tekst. Behandlingen i eMestring består av skriftlig informasjon og øvelser. Programmet er prøvd ut i Norge og Sverige med svært gode resultater over tid. Etter avsluttet behandling har deltagerne blitt fulgt opp i inntil to år, og de gode resultatene holder seg fortsatt! En av grunnene til at effekten varer så lenge er at programmet baserer seg på læring og øvinger. Når vi har lært oss noe, så blir det en naturlig del av reaksjonene våre, som vi bærer med oss og kan bruke også etter at behandlingen er avsluttet. I tillegg til at behandlingen hjelper, sier også de aller fleste at de er fornøyde med denne typen behandling og at de synes det er riktig for sine plager.

For å oppnå gode resultater av behandlingen er det altså ille nok å bare lese teksten i modulene. Det er mengden tid og krefter du legger i arbeidet med programmet som har mest å si for hvor vellykket behandlingen blir. Det er viktig at du virkelig investerer tid og krefter i øvingene, og at du øver jevnt og trutt. Jo mer tid du bruker på eMestring.no, desto større utbytte får du av programmet. Dette krever naturligvis at du er motivert.

Hva er depresjon?

Det er normalt å føle seg trist fra tid til annen, men depresjon er mer enn å føle seg ulykkelig. Når du er deprimert varer det lave stemningsleiet over tid. Det påvirker også søvn, forholdet til andre, jobb og matlyst. Depresjon er veldig vanlig, og rammer cirka 17 prosent av befolkningen på et eller annet tidspunkt i livet. Hovedsymptomene på depresjon er tristhet mesteparten av tiden, redusert interesse for ting du vanligvis liker, mindre initiativ og følelse av å være veldig trøtt. Hvis du er deprimert, har du i tillegg hatt noen av disse symptomene mesteparten av tiden, i minst to uker:

 • Problem med å sove, eller for mye søvn
 • Konsentrasjons- eller beslutningsvansker
 • Lav selvtillit
 • Lite matlyst eller økt appetitt
 • Følelse av at alt går sakte, eller av å være giret
 • Selvmordstanker
 • Irritasjon
 • Engstelse

 

 

Henvisning og vurdering

Senter for e-terapi driver terapeutveiledet internettbehandling for voksne med panikklidelse eller depresjon gjennom programmet eMestring. 

Vi anbefaler ikke jevnlig bruk av B-preparater samtidig som du gjennomgår eMestring. Hovedregelen er at tilbudet blir gitt uten samtidig bruk av angstdempende medikamenter, og slike bør seponeres før henvisning. Pasienten må kunne motiveres for eksponering for fryktede situasjoner uten medikamentell støtte, og pasienten må tåle det symptomtrykket som følger av kontinuerlig eksponering. Stabil medisinering (samme dose de siste fire ukene) med annen psykofarmaka er derimot helt uproblematisk sammen med denne behandlingen.

Du kan komme hit med henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, men også selv ta direkte kontakt med oss uten henvisning. Ring oss på telefonnummer 72 82 49 94, eller send en e-post til direktekontakt@stolav.no der du kun skriver telefonnummeret ditt, så tar vi kontakt ved første anledning.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisningen må inneholde:

 • Pasientdata
  Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer.
 • Vurdering av rett til helsehjelp
  Informasjon om vurdering av rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten når det er foretatt (hvem har vurdert, datoer, frister, innfridde frister).
 • Tilhørende DPS
  Hvilket DPS/hvilken poliklinikk hører pasienten til? eMestring trenger kontaktinfo i tilfelle det er behov for kontakt ved akutte tilfeller.
 • Henvisningsdiagnose
  Hoveddiagnose og eventuelt bidiagnose. Dersom eMestring skal gi et tilbud må pasienten sitt hovedproblem være sosial angst, panikklidelse med/uten agorafobi eller moderat depresjon.
 • Bakgrunn
  Oppvekstforhold, familieforhold og nettverk, omsorgsansvar for barn eller andre, sivilstatus, boforhold, arbeid, trygd, individuell plan.
  Sjekk spesielt ut om pasienten har lese- og/eller skrivevansker, om pasienten kan forstå norsk på et godt nivå og om pasienten har tilgang til internett.
 • Psykiatrisk sykehistorie
  Tidligere betydningsfulle symptomer og problemer, tidligere diagnoser, tidligere behandling og utbytte av denne. Har pasienten erfaring med bruk av selvhjelp fra tidligere?
 • Aktuelt
  Aktuelle problemer som pasienten søker behandling for (debut, årsaksforhold, symptomer, behandling, forløp, betydning for funksjon, livskvalitet), her også opplysninger omkring eventuell rusproblematikk, suicidalitet og voldsrisiko.
 • Relevant somatisk problematikk
  Foreligger det ustabile og/eller uavklarte somatiske tilstander?
  Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrrelser eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lavt blodtrykk eller graviditet er ikke forenelig med behandlingen for panikklidelse.
 • Medikamentbruk
  Preparatnavn, formulering, styrke, dosering.
  Her bør det spesielt være angitt hvor lenge pasienten har stått på aktuell psykofarmaka og eventuell bruk av B-preparat. Jevnlig bruk av B-preparat gjør behandling i eMestring kontraindisert. Behandlingstilbudet foregår som hovedregel uten bruk av angstdempende medikament og disse bør seponeres før henvisning. Pasienten må kunne motiveres for eksponering for fryktede situasjoner uten medikamentell støtte og pasienten må tåle symptomtrykket som følger av kontinuerlig eksponering. Stabil medisinering (samme dose de siste 4 ukene) med annen psykofarmaka er uproblematisk sammen med eMestring.
 • Vurdering med grunnlag for henvisning
  Diagnose, selvmordsrisiko, problemforståelse, prognose.
  Angi pasienten sin motivasjon for denne type behandling og hvilken informasjon pasienten har fått om behandlingsformen.

eMestring egner seg ikke for personer med:

 • Moderat til høy suicidalfare, der behovet for ivaretaking og tilsyn fører til at behandling over internett ikke er tilstrekkelig. Dette utelukker også personer som nylig har gjennomført suicidforsøk.
 • Psykoseproblematikk. Dersom pasienten har fungert stabilt uten pågående psykotiske symptomer over tid, og har en behandlingskontakt i spesialisthelsetjenesten som kan ivareta og følge pasienten opp ved behov kan man motta behandling i eMestring for komorbid panikkangst, sosial angst eller mild til moderat depresjon.
 • Ubehandlet alkohol- eller narkotikaproblematikk, eller medikamentavhengighet som kan utgjøre et hinder for behandling.
 • Nylig oppstartet eller endring av dose psykofarmakabehandling. Effekt av medikamentet bør først evalueres. Pasienten må ha stått på stabil dose minst 4 uker før oppstart av eMestring.
 • Jevnlig bruk av B-preparat. Behandlingstilbudet foregår som hovedregel uten bruk av angstdempende medikament og disse bør seponeres før henvisning. Kontakt eMestring dersom du ønsker å diskutere unntak.
 • Ustabil og/eller uavklart somatisk tilstand. Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrrelser eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lavt blodtrykk eller graviditet er ikke forenlig med behandlingen for panikklidelse.
 • Alvorlig depresjon (MADRS ≥ 35)
 • Bipolar depresjon. Det er ikke funnet evidens for effekt av behandlingsprogrammet for depresjon for personer med bipolar depresjon. Personer med godt regulert bipolar lidelse kan ha nytte av behandling for komorbid panikklidelse eller sosial angst.
 • Lav motivasjon eller annen funksjonspåvirkning (for eksempel høy grad av initiativløshet eller konsentrasjonsvansker) som gjør det vanskelig å gjennomføre internettbehandling. Ustabile eller vanskelige ytre forhold, for eksempel livskriser, kan også gi nedsatt funksjon og vansker med å følge opp behandling over internett.
 • Personer med lese- og/eller skrivevansker, inkludert vansker med det norske språk, kan ha utfordringer med å gjennomføre programmet grunnet store mengder tekst og skriveoppgaver man skal gjennom.
 • Bosted utenfor Norge.
 • Forventet lengre fravær enn 2 uker i løpet av behandlingstiden.
 • Komorbiditet som erfaringsmessig kan gjøre veiledet internettbehandling vanskelig er: GAD, hypokondri, neuropsykotiske forstyrrelser, PTSD og engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Før

Før du kan logge deg på i eMestring må du komme til en utredningssamtale ansikt til ansikt. I denne samtalen vil vi fortelle om behandlingen og du kan stille spørsmål.

Grunnet elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eMestringsprogrammene benytter pasient og behandler sikkerhetsnivå 4 for å logge seg på. Sikkerhetsnivå 4 er ment for sikring av sensitiv informasjon og er det høyeste nivået vi har i Norge i dag.

Sikkerhetsnivå 4 er definert av norske myndigheter og forvaltes av Post- og Teletilsynet. Innlogging til eMestringsprogrammene med sikkerhetsnivå 4 skjer via BankID eller Buypass. Ta kontakt med banken din for å bestille BankID. Buypasskort kan du bestille sammen med din behandler i eMestring.

Under

Behandlingen er modulbasert og varer opp til 14 uker. Hver uke får du oppfølging fra en behandler via internett som veileder deg i behandlingen. eMestring inneholder det samme som du hadde mottatt dersom du fikk behandling hos en behandler.

Programmet består av 8 moduler, og vi anbefaler at du bruker 3-7 dager på hver modul. Modulene er lagt opp slik: først leser du teksten, så svarer du på spørsmål og gjennomfører øvelser som er knyttet til det du leser. Hver uke vil du også ha kontakt med behandleren din. Å bruke mer enn 7 dager på en modul fører ofte til at arbeidet med behandlingen stopper opp og at det blir tungt å komme i gang igjen. Du mottar neste modul når du er ferdig med den forrige. Du får en SMS når behandleren din har gitt deg tilgang til neste modul.

Det kan innimellom være vanskelig å motivere seg for å følge behandlingen. Se om du heller kan bruke noe av tiden du bruker på å kjempe mot depresjonen til behandling. Å bruke tiden på behandlingsopplegget gir dessuten ny energi!

Det varierer fra person til person når man opplever effekt. Noen opplever effekt etter de første øvelsene, mens andre opplever effekt når de har fullført behandlingen. Dersom du har effekt etter de første øvelsene, anbefaler vi likevel at du fullfører behandlingen. Dette er for å hindre tilbakefall. Mange opplever effekt mot slutten av behandlingen eller etter behandlingslutt. Det er dermed viktig å ikke gi opp underveis, men å fullføre behandlingen.

Når man er deprimert er det lett å havne i en ond sirkel der mindre aktivitet gir deg mindre energi og glede, som igjen fører til mindre aktivitet og så videre. For å få det bedre trenger man å bryte denne sirkelen. Det gjør man enklest ved å gjøre mer av det som gjør en godt, selv om det ikke kjennes rett der og da. Gjennom behandlingen i eMestring skal du få lære hvordan du kan bryte denne onde sirkelen og skape en bedre hverdag.

Det er flott om du har mulighet til å få med deg en person som kan støtte deg i løpet av behandlingen - dette kan hjelpe deg framover hvis du sliter med motivasjonen underveis. La gjerne denne personen få lese modulene og gjennom det få vite hva du holder på med.

Etter

Når du har fullført behandlingen avsluttes kontakten med terapeuten din. Terapeuten vil kalle deg inn til en avsluttende samtale ansikt til ansikt, der dere sammen summerer opp arbeidet som er gjort. Du vil ha tilgang til all tekst og oppgavene dine i programmet i 6 måneder.

Kontaktinformasjon

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?