CFS/ME poliklinikk

CFS/ME

CFS/ME (Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis) er en sykdom uten kjent og entydig årsak. Utredningen gjøres ved å kartlegge din sykehistorie og ditt symptombilde, utelukking av differensialdiagnoser, samt vurderig ut fra anbefalte kriteriesett. Vi er et tverrfaglig team på CFS/ME-poliklinikk, ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret. Du får vurdering av av lege, fysioterapeut og psykolog, som arbeider tett sammen.

Informasjon fra helsenorge.no

Les mer om Kronisk utmattelsessyndrom – CFS/ME

Kronisk utmattelsessyndrom – CFS/ME

CFS/ME er en sykdom som rammer i ulik grad og er uten kjent årsak. Hovedsymptomet er langvarig utmattelse.

 • CFS/ME er en sykdom som rammer i ulik grad og uten kjent årsak.

 • CFS, Chronic fatigue syndrom, betyr «kronisk utmattelsessyndrom».

 • I faglitteratur og forskning brukes begrepene ME og CFS vanligvis synonymt eller om hverandre. CFS, Chronic fatigue syndrom, betyr «kronisk utmattelsessyndrom».

 • ME, Myalgic encephalomyelitis oversettes til «myalgisk encefalomyelitt» på norsk, men betegnelsen «myalgisk encefalopati» brukes også. Myalgi betyr «muskelsmerter», encefalon kommer fra gresk og betyr «hjerne», myelon betyr «ryggmarg». Pati betyr «lidelse» og itt står for «betennelse».

 • Mange pasienter foretr​ekker benevnelsen «myalgisk encefalopati», fordi de mener at begrepet «kronisk utmattelsessyndrom» bagatelliserer tilstanden. På den annen side har begrepet «ME» blitt kritisert fordi det ikke er påvist sykdom i hjernen og ryggmargen hos pasientgruppen. Nå for tiden brukes gjerne begge navnene som et kompromiss og anerkjennelse av begge synspunktene.

Les mer om Kronisk utmattelsessyndrom – CFS/ME (helsenorge.no)

Innledning

Henvisning og vurdering

Fastlegen sender henvisning til Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret, CFS/ME-poliklinikk. Henvisningen registreres i postmottaket ved poliklinikken, og vurderes tverrfaglig. Dersom du vurderes til å ha rett til helsehjelp blir du satt på venteliste. For at du som pasient skal få raskest og best mulig utredning er det viktig at fastlegen gjør de nødvendige undersøkelsene og sender oss all informasjon vi trenger om deg.
Pasienter mellom 18-25 år inntaksprioriteres innen 4 måneder fra mottatt henvisning, og pasienter 25 år og oppover inntaksprioriteres innen 6 måneder fra mottatt henvisning. Du tilskrives for timeoppsett, og bes forholde deg til fastlege i ventetid inn til utredning, eventuelle endringer i helsetilstand bør innrapporteres av helsepersonell. Alle utredes tverrfaglig og har timer til lege, fysioterapeut og psykolog. Disse timene forsøkes å settes opp samlet, med ikke for stor spredning over tid. Langveisfarende forsøkes å satt opp på timer over to påfølgende dager.

St. Olavs Hospital er universitetssykehus i Midt-Norge, og det kan være at du blir spurt om annet helsepersonell kan være tilstede under konsultasjonen sammen med behandler.

 Retningslinjer for fastleger (pdf)

 Prioriteringsveileder fra Helsedirektoratet.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

PERSONALIA PASIENT
• Navn, personnummer
• Adresse
• Telefonnummer

KONTAKTOPPLYSNINGER HENVISER
• Fastlege, legesenter
• Adresse, telefonnummer (gjerne direkte nr.)


1. Henvisningsårsak
• Hva ønskes av oss, hvilken utredning
• Hvilken poliklinikk henvises pasienten til?

2. Hvilken utredning / behandling er foretatt, og hvilken effekt hadde den?
• Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
• Er pasienten utredet av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedlegges.
• Nåværende behandlingstilbud?
• Har pasienten krav på, og er det startet arbeid med individuell plan? (vedlegg)

3. Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå.
• Vekt, høyde, (BMI)
• Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsaker?
• Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
• Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
• Er det foretatt en vurdering av blodprøver, er prøvene innenfor referanseområdet?

4. Hvordan er pasientens arbeidsstatus?
• Kort om utdanning og tidligere arbeidserfaring.
• Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel?
• Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)?
• Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til å komme seg tilbake i/ øke arbeidskapasitet?

5. Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale-forhold?
• Barn, samboer/ ektefelle?
• Hvem bor pasienten sammen med?
• Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?

6. Dersom pasient er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses:
• Nasjonalitet
• Språk
• Kjønn
• Behov for tolk
7. Primærvurdering og skåring av Fukuda-kriterier

I forkant av henvisning kreves det at fastlegen har utført en grundig primærvurdering med hensyn til utelukkelsesdiagnostikk og skåring av Fukuda-kriterier. Vi ønsker opplyst hvilke hovedkriterier og tilleggskriterier pasienten ser ut til å fylle.

8. Utdrag fra veilederen fra Helsedirektoratet, juni 2015

Utredningen og diagnostisering av voksne utføres av fastlegen, fortrinnsvis av spesialist i allmennmedisin (se kapittel 5). Ved uklare differensialdiagnostiske problemstillinger bør fastlege henvise til relevante spesialister for å komplettere utredningen, men dette er ikke nødvendig for at diagnosen CFS/ME stilles.Diagnosen er en eksklusjonsdiagnose, men med et karakteristisk sykdomsbilde. Diagnosen kan ikke alltid stilles selv om diagnosekriteriene er oppfylt da andre sykdommer og tilstander også kan gi CFS/ME lignende symptom.(mai 2015) Det er derfor viktig å utelukke andre tilstander som for eksempel cøliaki, hypo/ hyperthyreose, nevrologiske sykdommer, primære søvnforstyrrelser og psykiske lidelser. En må også huske på at pasienter med CFS/ME kan ha andre sykdommer i tillegg. Vurdering i forhold til differensialdiagnoser, kormorbiditet og avdekking av belastende faktorer er viktig både for å hindre feildiagnostikk og for å sikre riktig behandling. Det er også viktig å kartlegge pågående psykososiale belastninger som kan være med på å vedlikeholde og/eller forverre funksjonen. Klinisk erfaring tilsier at det bør gjøres en bred utredning når en mistenker CFS/ME, både for å hindre feildiagnostikk, men også for å trygge pasienten på at (andre) pågående sykdomsprosesser er utelukket.

Utredning

Blodprøver er en del av utredningen av CFS/ME. Du får tilsendt blodprøverekvisisjon og vi ønsker at du kontakter fastlegekontoret og får tatt blodprøvene før utredningen. Du kan også ta blodprøver ved St. Olavs Hospital, i  laboratoriet i Akutt/Hjerte-Lunge Senterets første etasje. Her må du møte fastende mellom kl. 08.00-09.00.

Det er fint om du fyller ut vedlagte spørreskjema om utmattelse, og leverer dette når du kommer til første time. Skjemaet er en del av din utredning og et viktig redskap for våre fagpersoner.

CFS/ME-poliklinikken holder til i 2. etasje, vestfløy, i Kunnskapssenteret.

Behandling

Uspesifisert kronisk utmattelse blir tverrfaglig vurdert. Her er en oversikt over innhold i utredningstimene våre, eventuelt hva du bør forberede deg på.

Time til lege

Legen samler inn informasjon, gjør seg kjent med din sykehistorie, gjennomfører en undersøkelse av deg og vurderer blodprøvesvar. Dersom du er blitt forespurt om å delta i forskningsprosjektet vårt, kan du stille spørsmål om prosjektet før du bestemmer deg om å delta eller ikke. Det er interessant å kartlegge blant annet:

 • Symptomdebut? Når startet utmattelsen? Var det noe spesielt som utløste utmattelsen? Hvordan var helsen din før du ble utmattet?

 • Andre plager? Smerter? Hodepine? Nedsatt hukommelse og konsentrasjon? Nervøsitet? Nedstemthet? Angstsymptomer? Søvn? Hvordan er kostholdet ditt?

 • Hvordan er ditt funksjonsnivå? Hva gjør du på en normal dag? Er du i jobb? Hvordan er hjemmeforholdene dine?

 • Hva er prøvd tidligere? Har du vært i behandling til lege, fysioterapeut, psykolog eller andre tidligere? Hva førte dette til?

Time til fysioterapeut

Fysioterapeut/ manuellterapeut gjør en undersøkelse av ledd, balanse, avspenningsevne og fleksibilitet samt undersøker smertepunkter og nevrologiske funksjoner. I tillegg testes kondisjonen via indirekte oksygenopptak mens du sykler på en ergometersykkel. Det kan være greit at du har med lett skiftetøy til denne utredningstimen.

Time til psykolog

Vår tanke er at kroniske symptomlidelser også kan medføre forandringer i hvordan man føler seg, og tenker om livet. Derfor vil psykologen be deg fortelle om sykehistorien din, men med en vinkling på hvordan du hadde det før, og underveis i symptomforløpet. Pågående belastninger kartlegges, og du blir spurt hvordan din opplevelse av eventuelle tilleggsbelastninger er. Din psykiske helse blir også vurdert med bruk av deler av psykologens kartleggingsskjema.

Oppfølging

Pasient og henviser mottar informasjon om utfallet av utredningen. Det er kun henviser/fastlege som mottar den grundige oppsummeringen fra lege der utredning gjennomgås i detalj. Du bes kontakte fastlege for en gjennomgang av dette. Henviser vil få en vurdering av hva vi tenker kan være beste behandling, rehabilitering og oppfølging av deg. Siden det per nå ikke finnes dokumentert standard behandling som kan kurere CFS/ME, må målet være å søke behandlinger og strategier som kan lindre ubehagelige symptomer, bidra til konstruktiv mestring og bedre pasientens funksjon og livskvalitet.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kurs og opplæring

 • Tirsdag 03.11.
  CFS/ME. Pasientkurs

  CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis. Vi tilbyr lærings- og mestringskurs over fire korte dager for nydiagnostiserte voksne med CFS/ME.

 • Tirsdag 27.10.
  CFS/ME. Pårørendekurs

  CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis. Vi tilbyr lærings- og mestringskurs for pårørende til voksne med CFS/ME.

Eksterne kurs

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fant du det du lette etter?