Klinisk etikkomité

Klinisk etikkomité ved St. Olavs hospital skal bidra til å sikre kvalitet i arbeidet med etiske spørsmål. Kliniske etikk-komiteer (KEK) er opprettet ved alle helseforetakene i Norge. Mandatet er tilpasset felles nasjonalt mandat for Kliniske etikk-komitéer.

Les mer om Klinisk etikkomité

Klinisk etikkomité

Mandat for Klinisk etikkomité (KEK) ved St. Olavs hospital


Klinisk etikkomité ved St. Olavs hospital skal utgjøre en viktig del av sykehusets kvalitetsarbeid ved å:

 • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske spørsmål og dilemmaer kan løses.
 • Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling.
 • Bidra til bevissthet om og implementering av St. Olavs kjerneverdier.
 • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene.
 • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske spørsmål og dilemmaer.
 • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas.
 • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål.

Sammensetning – medlemmer i KEK ved St. Olavs hospital

 • Janicke M. Syltern - leder, overlege Nyfødt Intensiv
 • Randi Birgitte Salvesen - nestleder, avdelingssykepleier Barn Intensiv
 • Torbjørn Dahl - overlege karkirurgi, Førsteamanuensis Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
 • Ståle Vanvik - sykehusprest, Preste- og samtaletjenesten
 •  Berge Solberg - sekretær, filosof, professor i medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet, NTNU
 •  Johan- Arnt Hegvik - overlege anestesi
 •  Kenneth Åsenhus - psykiatrisk sykepleier, Fagkoordinator
 •  Lise Conelly - brukerrepresentant
 •  Unni Korshavn - avdelingssjef ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin
 •  Grete Dolmseth - intensivsykepleier ved Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin

Organisering, oppnevning og økonomi

 • KEK skal være frittstående og uavhengig.
 • Medlemmene av KEK oppnevnes av direktøren for helseforetaket.
 • Leder og medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen med mulighet for forlengelse.
 • KEK skal sikres nødvendige ressurser og ha et eget budsjett.
 • Leder og sekretær må sikres rammer som gjør det mulig å ivareta arbeidet innenfor vanlig arbeidstid ved frikjøp / fristilling av annet arbeid.
 • Medlemmene må sikres rammer for å delta i arbeidet og skal ha ressurser for å kunne tilegne seg nødvendig kompetanse i klinisk etikk.

Arbeidsform

Alle kan henvende seg til KEK. Saker kan også fremmes av medlemmene. Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger. Ved fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det innhentes samtykke fra pasienten før saken fremlegges for KEK, jf. helsepersonelloven § 22. Medlemmene i KEK har taushetsplikt om personidentifiserende opplysninger (eller helseopplysninger) de får adgang eller kjennskap til som medlem av komiteen. Deltakere i KEK som ikke omfattes av helsepersonelloven (for eksempel jurist og brukerrepresentant) bør underskrive taushetserklæring.

 • Komiteen kan på eget initiativ invitere seg selv på besøk i klinikkene.
 • Komiteen er ikke et klageorgan og har ingen sanksjonsmyndighet.
 • Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer. Komiteen skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker. Det legges opp til 10 faste møter i året.
 • Komiteen skal skrive referater. Referatet bør som hovedregel ferdigstilles første arbeidsdag etter møtet. Innsendere av saker får skriftlig svar.
 • Komiteen skal skrive årsrapport som sendes til direktør og styret for helseforetaket, og til Seksjon for medisinsk etikk, UiO.
 • Komiteens arbeid skal jevnlig evalueres i henhold til gjeldende rutiner for evaluering i helseforetakene.

Kontaktinformasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider m.m. kan avvike fra det normale. Se oppdatert informasjon til pasienter og besøkende på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fant du det du lette etter?