Ortopedisk forskningssenter

Ortopedi er et stort kirurgisk fagfelt som omfatter mange tilstander og sykdommer i muskel-skjelettsystemet. Fagfeltet favner så bredt at de fleste av oss en dag vil ha behov for denne type hjelp og kompetanse.

Ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital ønsker å holde en meget høy faglig standard for behandling og forskning. Derfor har avdelingen etablert et eget Ortopedisk forskningssenter som  samler forskning- og utviklingsarbeid som utføres ved avdelingen. Senteret er en del av det integrerte universitetssykehuset og samarbeider derfor tett med NTNU og spesielt Institutt for nevromedisin.

Les mer om Ortopedisk forskningssenter

Ortopedisk forskningssenter

Ortopedisk forskningssenter er en seksjon under Ortopedisk avdeling ved Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer. Ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital behandles pasienter med akutte tilstander som; bruddskader, infeksjoner og godartede og ondartede svulster i bein og bløtvev. I tillegg behandles for eksempel barn med medfødte misdannelser, eldre med slitasjerelaterte lidelser og andre som har behov for hjelp til å optimalisere funksjon og lindre smerte. Avdelingen samarbeider tett med andre instanser som tilpasser hjelpemidler og habiliterer og rehabiliterer personer med ulike behov.


Forskningssenteret arbeider i henhold til St. Olavs Hospital sin forskningsstrategi med fokus på klinisk pasientnær forskning og klinisk relatert grunnforskning, samt mot målet om å være Norges ledende universitetssykehus innen medisinsk teknologi. Senteret er en integrert del av Ortopedisk  avdeling og vårt arbeid spenner fra basalforskning til klinisk pasientnær- og registerbasert forskning.  Sykepleiere, fysioterapeuter, radiografer, ingeniører og leger er yrkesgrupper som vi samarbeider med. Vi deltar i undervisning og veileder studenter på master og doktorgradsnivå og legger til rette for undervisning og veiledning av medisinstudenter.


Ortopedisk forskningssenter har et biomekanisk laboratorium under ledelse av avdelingens overingeniør. Her testes blant annet ulike proteser og fiksasjonsanordninger for bruk i bein og vi har avansert utstyr for ganganalyser. Vi utfører avanserte røntgenbildeanalyser som måler om protesekomponenter sitter tilstrekkelig fast i benvevet slik de skal eller om de beveger seg for mye. For treningsstudier har senteret etablert et treningslaboratorium under ledelse av vår treningsfysiolog.

Våre aktiviteter kan oppsummeres:
• Klinisk forskning
• Utvikling og drift av kvalitetsregistre
• Forskning knyttet til kvalitetsregistre
• Biomekanisk forskning
• Forskningssamarbeid med teknologiske miljø og andre medisinske miljø
  Translasjonsforskning, medisinsk forskning som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning
• Kursvirksomhet innen ortopedisk kirurgi
• Utvikling og utprøving av nye ortopediske implantat
• Kvalitetssikring av valg av hensiktsmessige implantater og operative teknikker
• Bistå i utvikling og innføring av standardiserte pasientforløp
• Utvikling av nye målemetoder og evaluering av eksisterende


 

Klinisk forskning
Vår kliniske forskning dekker mange fagområder innen ortopedisk kirurgi.  Nye leddproteser må undersøkes meget nøye når de blir tatt i bruk, og mye av vårt arbeid har vært knyttet til dette. I slike studier blir pasientene fulgt opp i mange år for å oppdage mulige svakheter ved komponentene. 
Røntgenbildeanalyser
Ortopedisk kirurgi er tett knyttet opp mot bruk av røntgenbilder. Vi er et av få steder i Norge som utfører spesielle røntgenanalyser (RSA) for å måle bevegelse av protesekomponenter. Dette er den mest nøyaktige målemetoden som kan benyttes klinisk for slike målinger. Forskningssenteret har selv utviklet spesielle målemetoder og programvare brukt på røntgenbilder av bekken.
Det brukes også ulike metoder for å sette inn leddprotesene. Strategier for hvor man skjærer og hvordan kirurgen spalter hud og muskulaturer varierer. Ved å undersøke pasientenes muskelstyrke før og etter operasjonen, kan vi finne ut av hvilken metode som virker best. Operasjoner blir ofte etterfulgt av en periode med opptrening, og dette ser også ut til å påvirke sluttresultatet. Ved å måle muskelstyrke, funksjon og utføre gangtester kan vi se hva som fungerer best.
Forskjellige rygglidelser kan behandles enten kirurgisk eller ved systematisk opptrening, og også her deltar vi i forskningsprosjekt.
Vi har utført mange oppfølgingsstudier for å undersøke våre behandlingsresultat. Det er resultat etter planlagt kirurgi eller resultat etter skadebehandling. Eksempler på dette er pasienter som er; operert for forskjellig hånd og fotlidelser, fått innsatt leddproteser, blitt behandlet for korsbåndskader i kneet, blitt behandlet for brudd, og pasienter behandlet for infeksjoner.
Postoperative infeksjoner er en alvorlig komplikasjon og da spesielt i forbindelse med innsetting av proteser. Metoder for å diagnostisere infeksjoner og redusere infeksjonsfaren inngår i forskningsarbeidet. Det pågår også infeksjonsforskning og studier på biofilm.
Vi har kartlagt amputasjonsfrekvensens i underekstremiteter med 10 års intervall. Vi så en reduksjon etter innføring av et diabetisk fotteam som systematisk følger opp våre diabetes pasienter med fotproblem.   
Våre barneortopeder var tidlig ute med å innføre bruk av ultralyd ved undersøkelse av hofteledd hos barn. Vi har nå innført og validert metoden for bruk ved undersøkelser av kneledd hos barn.  


Medikamentstudie for kneproteser. Studieprotokoll.


Kvalitetsregistre
Forskningssentret har ansvar for drift og rapportering av avdelingens kvalitetsregistre. Registrene holder høy kvalitet og registerdata blir brukt i vitenskapelige artikler samt til kontinuerlig kvalitetskontroll. Dette arbeidet øker stadig og vi har innført bruk av statistisk prosesskontroll ved overvåkning av våre behandlingsresultat. Vi utarbeider halvårlige rapporter med resultater etter protesekirurgi og månedlige rapporter for komplikasjoner etter protesekirurgi. Vi har derfor meget god oversikt over våre behandlingsresultat og komplikasjoner for denne store pasientgruppen. 

Informasjon om ortopediske kvalitetsregistre


Biomekanisk forskning
Forskningssenter har mange års erfaring med biomekanisk forskning.
Vi har et biomekanisk laboratorium med blant annet en egenutviklet hoftesimulator der vi tester lårben med samme belastninger som man har i et normalt intakt hofteledd.  Vi benytter en MTS belastningsmaskin med nødvendig måleutstyr for å utføre mange av disse testene.
Vi tilpasser våre testoppsett slik at de best måler det vi ønsker beskrevet. Dette krever at vi selv utvikler forskjellige jiggoppsett og spesiallager mye av måleutstyret. Målinger av mikrobevegelser, tøyninger av materialer, krefter, tidsforløp er eksempler på måleparametere.  
Hoftesimulatoren blir brukt i studier for å undersøke nye hofteimplantat som anvendes ved utskiftning av hofteleddet (hofteprotese) og implantat brukt i behandling av lårhalsbrudd.
Vi har og utført biomekanisk forskning knyttet til bengranulat som kan bli brukt i forbindelse med utskifting av hofteproteser. Andre studier er knyttet til undersøkelser av spesielt utstyr brukt ved komplisert bruddbehandling, f.eks illizarov. Datasimulering er og benyttet i disse arbeidene (FEM).


Daglig leder er dr. med. Olav A. Foss, epost: olav.foss@stolav.no 

I tillegg er det tre ansatte:
Spesialrådgiver Kristin Haugan, epost: kristin.haugan@stolav.no og
Overingeniør Jomar Klaksvik, epost: jomar.klaksvik@stolav.no
Forsker Siri Bjørgen Winther, epost: siri.bjorgen.winther@stolav.no

Forskningssenteret samarbeider særlig med

Kristiansund sykehus

Haukeland Universitetssykehus

Stavanger Universitetssykehus

Biomekanisk forskningslab, Rikshospitalet

Institutt for konstruksjonsteknikk, avd. Biomekanikk, NTNU
http://www.ntnu.no/kt/forskning/biomekanikk

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
https://www.ntnu.no/inb

Lenke til forskere ved Ortopedisk avdeling


 

Oversikt over doktorgrader ved Ortopedisk avdeling


Cand.med, ph.d. Christian Øye 2018 
Trochlear dysplasia in children 
A clinical study of ultrasonographic examination of the patellofemoral joint from newborn to age of 6 years

 

Cand.med, ph.d. Geir Bjerkan 2016
On the Diagnosis of Prosthetic Joint Infections


Cand. med, ph.d. Lars Gunnar Johnsen 2014
Surgery with Total Disc Replacement Compared to Rehabilitation in Patients with Chronic Low Back Pain and Degenerative Disc Disease

Cand. med, ph.d. Trude Basso 2014
Internal Fixation of Fragility Fractures of the Femoral Neck

Cand. med, ph.d. Tone Gifstad
Results after ACL Reconstruction 2014

Cand. med, ph.d. Per Olav Østbyhaug
The importance of stem geometry for load transfer and primary stability in uncemented hip arthroplasty
Experimental laboratory studies on human cadaver femurs
NTNU 2013

Ph.D. Valentina La Russa
Biomechanical Aspects of Distraction Osteogenesis, NTNU 2012
I samarbeid med Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Cand. med, ph.d. Tina S. Wik.
Experimental evaluation of new concepts in hip arthroplasty,
NTNU 2011

Dr.ing. Sune Hansborg Pettersen,
Subject Specific Finite Element Analysis of Bone, NTNU 2009
I samarbeid med Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Dr.scient. Knut B. Lunde,
Constitutive Modelling of Morsellised Bone, NTNU 2008
I samarbeid med Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Dr.med. Olav A. Foss,
The Rotation Ratios Method, NTNU 2008

Dr.med. Lars Fosse,
Mechanical Behaviour of Compacted Morsellised Bone, NTNU 2006


Dr. med. Jon Olav Drogset:
Results after surgical treatment of anterior cruciate ligament injuries – a clinical study, NTNU 2006

Dr.ing. Sébastien Muller,
Mechanical and Adaptive Behaviour of Bone in Relation to Hip Replacement, NTNU 2005
I samarbeid med Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU 


Dr. med. Ivar Rossvoll,
Elektive orthopaedic surgery in a defined population, NTNU 2000
 

Dr.med. Arild Aamodt,
Development and Pre-Clinical Evaluation of a Custom-Made Femoral Stem, NTNU 1999  

Dr.med. Ketil Jarl Holen,
The role of ultrasonography in the diagnosis and treatment of hip dysplasia in newborns, NTNU 1999


Dr.med. Agnar Tegnander,
Diagnosis and follow-up of children with suspected or known hip dysplasia, NTNU 1999


Dr.med. Martinus Bråten:
Studies on some problems related to intramedullary nailing of femoral fractures, NTNU 1998


Dr.med. Grethe Elisabeth Borchgrevink:
Diagnosis and treatment of whiplash/neck sprain injuries caused by car accidents, NTNU 1997


Dr. med. Torbjørn Grøntvedt,
Treatment of acute and chronic anterior cruciate ligament injuries. A clinical and biomechanical study, NTNU 1996


Dr. med. Svein Svenningsen,
The clinical significance of increased femoral anteversion, NTNU 1991


Dr. med. Lars Engebretsen,
Treatment of acute anterior cruciate ligament injuries, NTNU 1990


Dr. med. Ylva Sahlin,
Injury registration, a tool for accident preventive work, NTNU 1990


Dr. med. Vilhjalmur R. Finsen, Hip fractures, NTNU 1987

Dr. med. Inggard Lereim,
Traffic accidents and their consequences, NTNU 1984


Dr. med. Terje Terjesen,
Fracture healing and stress-protection after metal plate fixation and external fixation, NTNU 1984

 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Fant du det du lette etter?