HelsaMi

Om avdelingen

Arbeidsmedisinsk avdeling ble opprettet i 1990 etter initiativ fra Helse- og sosialdepartementet. Avdelingen er i dag en del av Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin ved St. Olavs hospital.

Avdelingens hovedmålsetting er å gi befolkningen, den øvrige helsetjenesten og arbeidslivet i helseregionen et faglig fullverdig og geografisk likeverdig tilbud av arbeidsmedisinske og yrkeshygieniske tjenester. Arbeidsmedisinsk avdeling skal bygge sin virksomhet på det overordnede verdigrunnlaget og de overordnede målsettinger og strategier som Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs hospital legger til grunn. Det er et overordnet verdimål for vår virksomhet å bidra til at deltagelse i arbeidslivet skal tjene som en helseressurs og til å forebygge at noen pådrar seg helseskade som følge av påvirkninger i arbeid.

Noen andre verdimål for Arbeidsmedisinsk avdeling er å:

  • Bedre rammene for å fylle våre oppgaver i henhold til til sykehusets og avdelingens mål   og strategiplaner.
  • Drive en faglig forsvarlig virksomhet etter kvalitetssikrede rutiner.
  • Møte alle som henvises til avdelingen eller som på annen måte søker vår bistand med en positiv serviceinnstilling, empati og respekt.
  • Sørge for et inkluderende og trygt arbeidsmiljø som gir utviklingsmuligheter for alle ansatte.
  • Gi vårt bidrag til et positivt samarbeid med ledelsen og andre avdelinger ved helseforetaket og ved NTNU.
  • Formidle betydningen av forebyggende og helsefremmende arbeid til studenter og andre deler av helsetjenesten.​Fant du det du lette etter?