Medisinsk teknisk avdeling

Vi sørger for at sykehusets medisinsk-tekniske utstyr fungerer

Collage MTA
 
Les mer om Medisinsk teknisk avdeling

Medisinsk teknisk avdeling

Hva er medisinsk teknisk utstyr (MTU)?

Eksempler på medisinsk teknisk utstyr er blodtrykksapparat, gastroskop, ultralyd, røntgen, respiratorer, kuvøser, hjertestartere, laboratorieutstyr, mikroskop. I tillegg har vi CPAP, insulinpumper, forstøvere og annet utstyr for hjemmebehandling.

Altså «Ethvert medisinsk utstyr, inklusiv in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr, inkludert programvare og systemløsninger, beregnet for mennesker til diagnose, overvåkning og/ eller behandling på medisinsk grunnlag og som for å fungere er avhengig av en energikilde (strøm, lys, gass- eller væsketrykk) samt nødvendig tilbehør til slikt utstyr.»

Du kan lese mer definisjon av MTU på Medisinsk teknologisk forening sine hjemmesider: http://www.medisinskteknologiskforening.no/2013/05/06/definisjon-av-mtu/


Om oss

Fra etableringen i 1976 med 3 ansatte har medisinsk teknisk avdeling i dag i underkant av 50 ansatte, fordelt på 3 seksjoner og administrasjon/stab.

Avdelingen forvalter ca. 18 000 utstyrsenheter på St. Olav, i tillegg til ca. 25 000 utstyrsenheter ute hos hjemmebrukere.

Forvaltningsoppdraget vårt baseres på Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr, § 1: På vegne av St. Olavs hospital har vi ansvar for at det medisinsk tekniske utstyret til enhver tid er sikkert og vedlikeholdes korrekt. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373

Det stilles svært strenge krav til kvaliteten på selve utstyret og til vedlikehold og reparasjoner i og med at det medisinsk tekniske utstyret ofte er koblet direkte på- eller i pasientene.

For å sikre at avdelingen aktivt jobber for å møte de høyeste kravene til kvalitet er vi sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015.
 

Kompetanse

Hos oss jobber det ingeniører og teknikere med spesialfelt innen blant annet elektronikk, automasjon, optikk, serverdrift, nettverk, pneumatikk, finmekanikk og konstruksjon, i tillegg til ulike yrkesgrupper som håndterer logistikk i forbindelse med behandlingshjelpemidler.

Vi jobber for å bevare- og videreutvikle avdelingens kompetanse, slik at vi har de riktige personalressursene for å møte den teknologiske utviklingen.

Hvis nyansatte ikke har offentlig godkjenning (samtykke) til å arbeide med reparasjon av elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III, bygges denne kompetansen hos oss.  Se https://lovdata.no/SF/forskrift/2013-06-19-739/§8

Kunnskap og erfaring i kombinasjon med ISO-sertifisering bidrar til at det medisinsk tekniske utstyret fungerer slik det skal, at pasientsikkerheten blir ivaretatt og at det jobbes med kontinuerlig forbedring av prosessene våre.

Medisinsk teknisk avdeling er også godkjent lærebedrift og har lærlinger / hospitanter fra dataelektronikerfaget. Les mer om lærlinger på St. Olav her: https://stolav.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/lerlinger#godkjenning-av-lærebedrifter/samarbeidsavtaler


Oppgaver

 • Anskaffelse og utprøving av nytt utstyr og ny teknologi
 • Mottakskontroll
 • Utlevering av forbruksmateriell og utstyr til hjemmebrukere
 • Planlagt vedlikehold
 • Akutte reparasjoner
 • Konstruksjon og modifisering av utstyr
 • Medisinsk teknisk vakthold
 • Administrasjon av eksterne serviceavtaler
 • Brukerstøtte til hjemmebrukere og helsepersonell
 • Drift av register for MTU og dokumentasjon av utstyrets vedlikehold
 • Registrering og rapportering av uønskede hendelser vedrørende MTU til myndigheten
 • Rådgiving
 • Kassering av utstyr
   

Medisinsk teknologi og fremtid

Behandlingen som tilbys i spesialisthelsetjenesten baseres i stadig større grad på avansert teknologi og behovet for teknologisk kompetanse vil øke i takt med dette.

Teknologi i helsevesenet er et økende satsningsområde og helt nødvendig for å løse morgendagens utfordringer.

«Utviklingen innen medisinsk teknologi vil med all sannsynlighet fortsette å vokse og ha store konsekvenser for kompetansebehovet framover. I spesialisthelsetjenesten vil behovet for teknologer, fysikere, ingeniører og informatikere øke. (…) Den teknologiske utviklingen har allerede medvirket til store endringer i helse- og omsorgstjenesten. Innføring av ny teknologi har medvirket til kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten. Dagbehandlinger har økt tilsvarende.»

Du kan lese hele Helsedirektoratets rapport Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten her: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/190/Behovet-for-spesialisert-kompetanse-i-helsetjenesten-en-status-trend-og-behovsanalyse-fram-mot-2030-IS-1966.pdf

«Teknologiselskaper og –utviklere identifiserer helsesektoren som et stort satsingsområde for nyvinninger og innovasjon. Samfunnets forventninger om at helsesektoren skal bli mer moderne og teknologibasert forsterkes i årene framover.»

Du kan lese hele St. Olavs utviklingsplan for teknologi her:  https://stolav.no/Documents/Utviklingsplan/Teknologirapporten.pdf


Kontakt

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.