Ta styring!

Mange mennesker sliter med langvarige smerter i muskler og skjelett, lettere psykiske lidelser eller utmattelse. Dette er lidelser som gir pasientene og samfunnet store kostnader, og fyller opp fastlegens venteværelse.

 

​Ta styring! Et samhandlingsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten: Diagnoseuavhengige mestringsgrupper i Frisklivssentralene. En pilot i tre kommuner i Innlandet.

-Det er behov for økt kompetanse og kapasitet i primærhelsetjenesten av behandlingstilbud til de store pasientgruppene med sammensatte lidelser, sier seksjonsoverlege Randi Brendbekken ved poliklinikk for Helse og Arbeid i Ottestad.

Petter Borchgrevink er leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) ved St. Olavs hospital i Trondheim.

NKSL skal ivareta en nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor fagområdet sammensatte symptomlidelser. I 2015 fikk NKSL midler fra Helse og omsorgsdepartementet i anledning oppdraget.

-Noen av disse midlene ble satt av til å utvikle et tilbud om Mestringskurs for diagnoseuavhengige grupper med begrunnelse i positive erfaringer fra Hysnes Helsefort, forteller Brendbekken.

Frisklivssentralene som kursholdere

I 2017 inngikk NKSL et samarbeid med avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering ved Sykehuset Innlandet (FMR) for å få i gang piloter av slike mestringskurs i Innlandet. Som et ledd i planleggingen av disse pilotene ble Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NKLMH) involvert. NKLMH delte kurskonseptet «Mestringstreff» til bruk i utviklingen av tiltaket. FMR kontaktet frisklivssentraler (FLS) i Hamar, Stange og Ringsaker kommune som ble involvert i utviklingsarbeidet og til å gjennomføre piloter i prosjektet. Kursene startet opp i januar og februar i år, og det er blitt holdt kurs hos Frisklivssentralene i hver pilotkommune.

Kurset heter «Ta styring»

-Målsettingen med kursene, som vi har kalt "Ta styring", er økt aktivitet og deltagelse i arbeidsliv, fritid, økt livskvalitet, økt mestring av langvarige helseplager og at deltagerne kommer i gang med aktive mestringstiltak i løpet av kurset, sier Gunvor Linneberg Maagaard, fysioterapeut i Stange kommune.

For pasienter med disse plagene, kan det være detaljene som avgjør om livet er bra eller dårlig.

– Kursholderne har en bevisstgjøring rundt aktivitet og hvile på kursene. Hva gir energi, og hva tar energi? Og hva slags verdier vil man ta med seg videre, når livet ble litt annerledes enn man så for seg? Det handler mye om å bli kaptein på egen skute, avslutter psykologspesialist Ragnhild Platou Borgersen i frisklivssentralen i Ringsaker.

Det er kommunene som finansierer Frisklivssentralene. Midlene prosjektet har fått fra NKSL ved St. Olavs hospital, gjelder for 2018.