St. Olav Eiendom

St. Olav Eiendom ligger under Økonomiavdelingen, og har ansvaret for å utøve det strategiske eierskapet for eiendomsmassen på St. Olavs Hospital.

Enheten er leverandør av areal, bestiller av operative tjenester og utviklings-  og utbyggingsprosjekter (investeringer).

Den overordnede målsetting for St. Olav Eiendom er å sikre eiendommer som gir optimale vilkår for kjernevirksomheten, samt sikre langsiktig og god avkastning på investert kapital. St. Olav Eiendom ivaretar også sekretariatsfunksjon og daglig administrasjon av Sameiet.