En kvinnelig kirurg med briller, fargerikt munnbind, blå hette og grønn kappe.

Ta en utdanningsstilling

Har du lyst til å utdanne deg til spesialsykepleier? 

St. Olavs hospital har stort behov for spesialsykepleiere og tilbyr derfor utdanningsstillinger slik at det blir mulig for flere sykepleiere å spesialisere seg.

​En utdanningsstilling innebærer at du kan ta en spennende spesialsykepleieutdanning samtidig som du blir fast ansatt på St. Olavs hospital og mottar lønn. 

Etter ferdig utdanning skal du ha bindingstid i en klinikk hvor du opparbeider god erfaring innen nye fagfelt.

Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere. St. Olavs hospital tilbyr ca. 100 utdanningsstillinger til sykepleiere som starter fulltids studium i akutt,- anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie i august 2023. 

Utdanningsstillingen varer i tre semestre, 90 studiepoeng. Da har du fullført videreutdanning i spesialsykepleie og skal ha 2 års bindingstid ved sykehuset. 

Om du ønsker å fullføre Mastergrad (30 studiepoeng), er det mulig å få tilrettelagt for dette etter avtale med leder der bindingstiden skal gjennomføres.

Stillinger og søknadsfrister


Utdanningsstillinger ved St. Olavs hospital 2023​

Søknadsfrist: 15. mars 2023
Ny søknadsfrist ​intensivsykepleie: 15. april 2023 

Utdanningsstilling akuttsykep​leie, master i spesialsykepleie - OsloMetDenne stillingen er knyttet til studier ved OsloMet - søknadsfrist 1. mars
Avansert sykepleie og Kardiologisk sykepleie har oppstart ved NTNU høsten 2023. Det vil bli mulighet for å få støtte til disse utdanningene. Nærmere informasjon gis.
 


Ofte stilte spørsmål

Hva er en utdanningsstilling?

Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys lønn under videreutdanning, og innehar samme vilkår som andre ansatte. Du vil derfor opparbeide både lønnsansiennitet og pensjon i denne perioden. Utdanningsstillingene er faste 100 % stillinger tilknyttet Seksjon helsefag og utdanning ved St. Olavs hospital i studieperioden. 


 


 

Søknadsprosessen

Hvordan søker jeg på en utdanningsstilling?

Du søker på en utdanningsstilling hos St. Olavs hospital gjennom utlysningen i Webcruiter. For å søke utdanningsstilling, må du ha søkt opptak til videre - og masterutdanning innenfor søknadsfristen. Bekreftelse på mottatt studieplass fra utdanningsinstitusjonen må legges ved som vedlegg i søknaden i Webcruiter. Du må samtidig sende en e-post i Webcruiter om at du har mottatt studieplass.

Søknader om utdanningsstilling vurderes fortløpende, men formelt tilbud om utdanningsstilling vil ikke foreligge før bekreftet studieplass er mottatt og en helhetlig vurdering av søker er gjennomført.

Kan jeg søke på flere utdanningsstillinger?

Ja, du kan søke utdanningsstilling for alle de studiene du har søkt på. Du må oppgi hvilke studieretninger du har søkt på i prioritert rekkefølge. Du blir kun vurdert til utdanningsstilling for den/de videreutdanningen(e) du har fått tilbud fra.

Kan jeg søke utdanningsstilling etter påbegynt studie?

Utdanningsstillingene er ment for de som søker opptak til videreutdanning og master, i en samordnet prosess mellom aktuell utdanningsinstitusjon og St. Olavs hospital. Du kan i utgangspunktet ikke søke på en utdanningsstilling etter påbegynt studie. Unntak kan forekomme dersom det innen enkelte studieretninger er mangel på søkere, og stillingene må lyses ut på nytt.

Alle søkere må forholde seg til oppgitt søknadsfrist.

Hvilke krav må være oppfylt for å kunne søke?

For å søke utdanningsstilling må du ha søkt opptak til videreutdanning ved de aktuelle lærestedene som tilbyr utdanningen du ønsker å ta.

Intervjuer blir gjennomført fortløpende, men stillinger vil ikke bli tildelt før bekreftelse på mottatt studieplass er lastet opp i Webcruiter og en helhetlig vurdering av søker er gjort. Dette er søkers eget ansvar. En intervjugruppe foretar deretter innstillingen på bakgrunn av relevant erfaring, samt faglig og personlig egnethet.


 


 

Dokumentasjon og tjenestebevis

Hvor skal jeg sende inn tjenestebevis og bekreftelse på at jeg har fått studieplass?

Logg deg inn på "din side" i Webcruiter. Tjenestebevis og bekreftelse på mottatt studieplass skal lastes opp under fanen CV med vedlegg. Du kan laste opp vedleggene i etterkant, etter at selve søknaden er sendt.  Send samtidig mail i webcruiter med beskjed om at vedlegg er lastet opp.


 


 

Arbeidsplikt og ferie

Hvor mye må jeg jobbe under studietiden?

Du er pliktig til å arbeide minst 4 uker i den studiefrie perioden om sommeren mellom andre og tredje semester.

Har jeg krav på ferie under studiet?

Ja, du er fast ansatt og har samme vilkår som andre ansatte ved St. Olavs hospital.

Lærestedene har fri sommer, jul/nyttår og påske – har jeg da automatisk fri?

Arbeidsgiver har styringsrett over ansattes ferie. St. Olavs hospital tildeler ferie innenfor rammene av ferieloven og interne retningslinjer i forbindelse med videreutdanningens studiefrie perioder ved jul/ nyttår, sommer og påske. Dersom du ikke har opptjent ferie med lønn, kan du reserve deg mot full ferie. Men du kan også ta ut full ferie. Ferien blir trukket på juni lønnen.


 


 

Bindingstid

Har jeg bindingstid i en utdanningsstilling?

Ja, utdanningsstillingene er et viktig rekrutteringstiltak av spesialsykepleiere – for å sikre relevant oppdatert kompetanse og kontinuitet. Bindingstiden varer 24 mnd (2 år) og starter første dag etter avsluttet videreutdanning. Bindingstiden skal avtjenes i 100 % stilling.

Hva skjer ved avbrytelse av studiet eller bindingstiden?

Avbrytelse av studiet (utdanningsstillingen) eller bindingstiden regnes som mislighold av avtalen om utdanningsstilling.

Ved avbrytelse av studiet: Dersom du avbryter videreutdanningen eller bindingstiden skal du så snart som mulig varsle arbeidsgiver med skriftlig melding. St. Olavs hospital vil kreve refusjon for en forholdsmessig del av utgiftene (lønn og omkostninger som arbeidsgiveravgift, pensjon og andre utgifter). Skyldes avbruddet svangerskapspermisjon, sykdom eller andre særskilte forhold kan St. Olavs hospital frafalle økonomiske krav. Særskilte forhold kan være vektige velferdsgrunner eller at studiet ikke bestås. Ved avbrudd av utdanningen vil videreføring av arbeidsavtalen bli vurdert ut fra vanlige arbeidsrettslige regler og praksis. Som regel vil du kunne gjeninntre i stilling som sykepleier i helseforetaket. Ved brudd på progresjon i utdanningsløpet skal det vurderes om utdanningsstillingen kan opprettholdes videre.
Ved mislighold av kontrakt: Ved mislighold fra deg kan St. Olavs hospital heve avtalen uten forutgående varsel. Allerede utbetalt lønn og omkostninger vil kreves tilbakebetalt.

Kan jeg komme med ønsker om stilling i bindingstiden?

Bindingstiden varer 24 mnd (2 år) og starter første dag etter avsluttet videreutdanning. Dersom man har ferie til gode etter avsluttet studie, må ferie avtales med leder der bindingstiden skal avvikles.

Bindingstiden skal som hovedregel avvikles i 100 % stilling i 3-delt turnus i direkte pasientrettet arbeid i helseforetaket.  Dette kan innebære at en må arbeide i flere seksjoner.

St. Olavs hospital har virksomheter i Trondheim, Orkdal og Røros. Arbeidsgiver bestemmer hvor i helseforetaket bindingstiden skal avvikles, ut fra helseforetakets behov og virksomhet. Det tilstrebes at du får jobbe med ditt fagfelt ved en spesialenhet gjennom hele bindingstiden, men dette vil avhenge av spesialenhetenes ressursbehov.

Bindingstiden forlenges ikke ved lov- og avtalebestemte permisjoner som svangerskap / sykdom / verneplikt mv.

Hva skjer om jeg blir langvarig sykemeldt?

Dersom du blir syk under studiet, men ønsker å ta opp studiene etter endt sykdom, fungerer sykemelding på samme måte som ellers i arbeidslivet; så lenge du har studieplass og parallelt er ansatt i utdanningsstilling ved St. Olavs hospital. I det øyeblikk du ikke har studieplass, bortfaller grunnlaget for utdanningsstillingen. Det gjøres oppmerksom på at det ved forsinkelser i studiet må søkes permisjon både fra utdanningsinstitusjonen og St. Olavs hospital.

 

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt, så skal vi svare deg så godt vi kan:

Inger Elise Moljord
Helsefaglig rådgiver
Seksjon helsefag og utdanning
E-post: Inger.Elise.Opheim.Moljord@stolav.no

Fant du det du lette etter?