Om prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

St. Olavs hospital har behov for nye helhetlige løsninger for opplæring og trening av helsepersonell i kliniske ferdigheter. 

Helsevesenet - inkludert psykisk helsevern - står i de kommende årene foran store utfordringer med tanke på tilgang på kvalifisert helsepersonell, ressurser og økt etterspørsel etter helsetjenester i befolkningen. 

Det er ønskelig å utforske i hvilken grad nye løsninger for utdanning og trening av helsepersonell kan bidra til å øke kapasitet og tilgang på praksismuligheter for studenter og andre som har behov for trening og evaluering av egen kompetanse og ferdigheter.

Prosjektets faser

Innovasjonspartnerskapet er inndelt i fem faser. Tidsangivelsen er tentativ og kan endres med bakgrunn i innspill som kommer i markedsdialog og konkurransegfase.

Fase 1 - behovskartlegging (desember 2019 - mai 2020)

Formålet med denne fasen er å få forståelse for behovet og avdekke hvilket problem som skal løses. St. Olavs hospital vil i denne fasen gjennomføre aktiviteter for å kartlegge behovet hos studenter, ansatte som mottar opplæring og ansatte som gir opplæring og veiledning.


 

Fase 2 - markedsdialog (mai 2020 - august 2020)

Formålet med denne fasen er å komme i dialog med aktuelle leverandører for å drøfte problemstillingen, avklare om leverandørene forstår behovet, få innspill til mulige løsninger og avklare innovasjonspotensial. Samtidig er det ønskelig å legge til rette for at ulike miljø kan utveksle kunnskap og finne sammen i konsortier.

St. Olavs hospital ønsker å kartlegge hvilke løsninger som allerede finnes i markedet, da prosedyren stiller krav om at løsninger som allerede finnes i markedet ikke kan inngå i innovasjonspartnerskapet.

Fase 3 - konkurranse (september 2020 - august 2021)

Formålet med denne fasen er å velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap.


 

Fasen består av følgende aktiviteter:


 

 • Utarbeidelse og kunngjøring av konkurransegrunnlag
 • Prekvalifisering av leverandører
 • Innlevering og presentasjon av tilbud
 • Forhandlinger
 • Innlevering av endelig tilbud
 • Evaluering og valg av innovasjonspartnere
 • Kontraktsinngåelse

Fase 4 - utvikling (september 2021 - september 2022)

Formålet med denne fasen er å gjennom tett samarbeid med leverandørene utvikle en eller flere konkrete løsninger/tjenester som kan kjøpes inn av offentlig part. Det skal utvikles helt nye løsninger på konkrete behov. 

Innovasjon Norge bidrar med finansiering i denne delen.

Fase 5 - kjøp/implementering (september 2022 - desember 2022)

Formålet med denne fasen er å kjøpe løsningen som er utviklet og som svarer til avtalt resultat. Det avsluttende kjøpet vil bli regulert i konkurransegrunnlaget, trolig i form av en kjøpsopsjon.

Status for prosjektet


 

Tidslinje for innovasjonspartnerskap

Prosjektet er i fase 3 - konkurransefase

Fase 1 - Behov

Følgende aktiviteter er gjennomført i fase 1:

 • Etablert prosjektorganisasjon og planer.
 • Kartlegging av relevante aktører og interessenter som vil kunne ha behov knyttet til fremtidig løsning.
 • Anskaffelse av tjenestedesignkompetanse. Kontrakt for gjennomføring av behovskartlegging og tydeliggjøring av behov er tildelt Privewaterhousecooper (PwC).
 • Kartlegging av eksisterende teknologi og løsninger som eksisterer i markedet idag.
 • Kartlegging av relevante leverandører.

Fase 2 - Markedsdialog


Følgende aktiviteteter er gjennomført i fase 2:


 

 • Gjennomført dialogkonferanse 9. juni.
 • Gjennomført én-til-én-møter i august.
Fant du det du lette etter?