HelsaMi

Bestilling til medlemmer av koordingeringsgruppen

Helse og omsorgsdepartementet stiller for 2017 krav om at det enkelte helseforetak utvikler en utviklingsplan som skal peke på en ønsket utviklingsretning og beskrive krav til kompetanse, arbeidsformer, bygg og utstyr for å møte framtidige utfordringer frem til 2035.

Helse Midt-Norge tildeler oppdraget til St. Olavs Hospital i brev av 16. juni 2016. Planperioden er satt til 2018 – 2035, med fire års rullering.

Innen 31. desember 2017 skal St. Olavs Hospital ha styrebehandlet et forslag til utviklingsplan for foretaket.

Koordineringsgruppen besluttet i møte 25. januar 2017 at deltakerne skulle få en konkret bestilling knyttet til eget fagområde til løsning av oppdraget.

Se det som bestilles innen 18. februar 2017. PDF