Egenmelding

Følgende prosedyre gjelder for alle arbeidstakere ved St. Olavs hospital

​Egenmelding ved egen sykdom 

 • Egenmelding ved egen sykdom kan først benyttes etter 2 måneders tilsettingsforhold.

 • Hvis man blir syk før det har gått 2 måneder av tilsettingsforholdet, må sykefravær dokumenteres med sykemelding for å utløse godtgjøring i henhold til overenskomstens bestemmelser, jfr. Overenskomstens del A1, Sosiale bestemmelser for helseforetak.  

 • Etter en foreldrepermisjon (fødselspermisjon med lønn) kan den ansatte først benytte egenmelding etter 4 uker.

 • Ved gradert sykemelding kan ikke egenmelding brukes.

 • Dersom er arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder.

Egenmelding ved barns/barnepassers sykdom kan benyttes

 • etter 4 ukers tilsettingsforhold

 • til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år

 • opptil 10 dager for hvert kalenderår. Ved mer enn to barn, kan egenmelding benyttes i opptil 15 dager. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, økes antallet egenmeldingsdager til hhv 20 og 30 dager

 • kan benyttes inntil 3 kalenderdager av gangen, og krever bekreftelse fra lege f.o.m. 4. fraværsdag. Arbeidsfrie dager (feks. lørdag og søndag) medregnes også når antall kalenderdager telles.

 • det er ikke åpnet opp for timeuttak ved bruk av egenmelding ved barn eller barnepassers sykdom og fravær deler av en dag vil bli regnet som en anvendt fraværsdag

Kronisk sykdom

Dersom en arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort fravær, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke om at folketrygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det samme gjelder for en arbeidstaker som har en sykdom som medfører risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode. Blir søknaden innvilget, får avgjørelsen virkning fra den dag NAV mottok søknaden (se arbeidsbeskrivelse).

Den ansattes ansvar

 • Varsle leder pr. telefon om fravær første hele fraværsdag og forventet fraværstid.

 • Registrer barn i Min arbeidsplan.

 • Registrer egen kronisk sykdom/kronisk sykt barn med vedtaksdato i Min arbeidsplan.

 • Registrer eventuelt status enslig forsørger i Min arbeidsplan.

 • Ved kronisk sykdom leveres vedtak fra NAV til nærmeste leder.

 • Send egenmelding fra Min arbeidsplan første arbeidsdag etter sykefraværet, senest etter en uke.

 • Er ikke egenmelding levert innen 7 dager etter tilbakekomst, vil det bli oppfattet som brudd på arbeidsavtalen og medfører trekk i lønn.

Leders ansvar

 • Behandler innkomne meldinger i RS (ressursstyring)

  • kronisk sykdom

  • enslig forsørger

  • egenmelding

 • Ved kronisk sykdom sender leder vedtak fra NAV til Lønnsseksjonen.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.