HelsaMi

Egenmelding

Følgende prosedyre gjelder for alle arbeidstakere ved St. Olavs hospital

Egenmelding ved egen sykdom

 • St. Olavs hospital er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og det er anledning til å benytte egenmelding i inntil 8 dager i en fraværsperiode, totalt 24 dager pr 12 måneder.
 • Egenmelding ved egen sykdom kan først benyttes etter 2 måneders ansettelsesforhold. Etter fylte 70 år mister du retten til å benytte egenmelding.
 • Etter en foreldrepermisjon (fødselspermisjon med lønn) kan den ansatte først benytte egenmelding etter 4 uker.
 • Hvis arbeidstaker etter endt foreldrepermisjon har direkte overgang til ferie må det gå 4 uker etter ferien før egenmelding kan benyttes.
 • Det er egen fremgangsmåte ved svangerskapsrelatert egenmelding.

 ​Mer informasjon i personalweb for St. Olav hospital

Egenmelding ved barns/barnepassers sykdom

 • Kan benyttes etter 4 ukers ansettelsesforhold
 • Etter foreldrepermisjon (foreldrepermisjon med lønn) kan den ansatte først benytte egenmelding etter 4 uker.
 • Kan benyttes ut det kalenderåret barnet fyller 12 år
 • Kan benyttes opptil 10 dager for hvert kalenderår. Ved mer enn to barn, kan egenmelding benyttes i opptil 15 dager. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, økes antallet egenmeldingsdager til hhv 20 og 30 dager.
 • Kan benyttes for inntil tre 3 kalenderdager i hvert enkelt tilfelle. Fra og med fjerde dag krever arbeidsgiver at det fremlegges legeerklæring ved fravær. (Her teller fridager og helger med, så dersom en arbeidstaker er hjemme med sykt barn på fredag vil arbeidsgiver kreve legeerklæring ved fravær den påfølgende mandagen).
 • Fravær deler av en dag vil bli regnet som en fraværsdag.

Man kan være borte fra jobb pga. egen eller barns sykdom rett etter en foreldrepermisjon. Men pga. opptjeningskravet på 4 uker må fraværet dokumenteres med legeerklæring, siden NAV refunderer i slike tilfeller.

​Mer informasjon i personalweb for St. Olav hospital

Kronisk sykdom

Dersom en arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort fravær, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke om at folketrygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det samme gjelder for en arbeidstaker som har en sykdom som medfører risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode. Blir søknaden innvilget, får avgjørelsen virkning fra den dag NAV mottok søknaden (se arbeidsbeskrivelse).

Den ansattes ansvar

 • Varsle leder pr. telefon om fravær første fraværsdag og forventet fraværstid
 • Registrer barn i Min arbeidsplan
 • Registrer egen kronisk sykdom/kronisk sykt barn med vedtaksdato i Min arbeidsplan
 • Registrer evt. status enslig forsørger i Min arbeidsplan.
 • Ved kronisk sykdom leveres vedtak fra NAV til nærmeste leder
 • Send egenmelding fra Min arbeidsplan første arbeidsdag etter sykefraværet
 • Se prosedyren ID 5064 Sykefravær, attføring, rehabilitering – inkluderende arbeidsliv (IA) i helseforetakets kvalitetssystem, EQS (tilgang kun for ansatte)

Leders ansvar

Behandler innkomne meldinger i RS (ressursstyring)

 • kronisk sykdom
 • enslig forsørger
 • egenmelding

Ved kronisk sykdom sender leder vedtak fra NAV til Lønnsseksjonen.

Fant du det du lette etter?