HelsaMi

Øker antall faste stillinger

Styret vedtok 25.11 å iverksette en målrettet økning av faste stillinger. – Dette er et offensivt  vedtak som betyr veldig mye for pasientbehandlingen og arbeidssituasjonen for de ansatte, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.


​Styret fikk 25. november en bred orientering om beredskapssituasjonen på St. Olav, og vedtok på bakgrunn av dette å iverksette en målrettet økning av faste stillinger.
 
Vedtaket kommer som svar på den aktuelle driftssituasjonen, med fullt sykehus og gult beredskapsnivå, og for å sikre neste års forberedelse og innføring av Helseplattformen.
 
– Styret tar ved dette vedtaket et aktivt grep som konsekvens av situasjonen. Dette betyr mye for at St. Olavs hospital skal løse oppgavene på best mulig måte fremover, sier Aasved.
 
Sykehuset har fortsatt mange utskrivningsklare pasienter, økende pågang av pasienter med korona og andre alvorlige luftveisinfeksjoner, i tillegg til høyt sykefravær​.
 
– Denne situasjonen viser at sykehuset har lite reservekapasitet, og at det ble derfor nødvendig å utsette planlagt behandling som kan vente. Med fullt sykehus, en uavklart koronasituasjon og stort sykefravær, er det ikke forsvarlig å planlegge videre med dagens nivå på overtid og ekstravakter. Det er grenser for hvor mye ekstra arbeid ansatte kan ta over tid, sier Grethe Aasved. 

Hun understreker at det er særlig viktig å ha en mer robust bemanning for kunne planlegge og innføre Helseplattformen.

​Haster å få flere fast ansatte på plass

 
Dagens driftssituasjon og innføring av Helseplattformen 30. april neste år, gjør at det er nødvending med en rask og målrettet økning av faste stillinger, og i styremøtet ble det klart at arbeidet bør komme i gang umiddelbart. Planen skal være på plass før neste års budsjett vedtas i desember.
 
– Nå må vi konkretisere behovet og legge en plan basert på der behovene er størst, sier Grethe Aasved.
 
Å øke antall faste stillinger kan delvis gjennomføres ved å gjøre om midlertidige stillinger til faste. I tillegg er det viktig å huske at det hele tiden er en viss turnover av helsepersonell, som medfører at evaluering av tiltaket kan sikre mulighet for justeringer.

Ventetidene vil øke

 
Styret erkjenner i dagens styrevedtak at målet for ventetider ikke vil nås. Siden sykehuset gikk i gul beredskap 2. november er 240 planlagte operasjoner som kan vente, blitt utsatt. Slik smittetrykket i befolkningen er nå, er det vanskelig å si hvor lenge situasjonen vil vare.
 
– Vi gjør nå det vi kan for å legge til rette for at driftssituasjonen og arbeidsforholdene for ansatte skal bli bedre, men tiltakene under gult beredskapsnivå medfører at St. Olavs hospital dessverre ikke klarer å innfri kravene til ventetider og aktivitet, sier styreleder Anne Breiby. Hun understreker at styret stiller seg bak en prioritering hvor øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som ikke kan vente, kommer først.
 
Breiby understreker også at sykehuset må være rustet til å håndtere flere syke, og viser blant annet til den kommende influensa- og vintersesongen.
 
– Vi må være forberedt på at det kan bli verre i vinter. Samtidig har vi også ansatte som har stått i dette lenge, og de blir mer og mer slitne. På toppen av det skal vi være klare til å innføre Helseplattformen til våren. Det krever at vi gjør offensive grep for å få flere ansatte i denne perioden, sier styrelederen.

Imponert over ansatte

 
Styret gir en stor honnør til ledelsen og ansatte.
 
– Vi har i dag fått en bred orientering om hvordan sykehuset overvåker og håndterer den vanskeligere situasjonen, og jeg er både imponert og rørt over det jeg hører. Ledere og ansatte viser stor kreativitet og gjennomføringsevne for å sikre at pasienter og ansatte får minst mulig belastning i en uforutsigbar situasjon. Det er ingen selvfølge, sier styreleder Anne Breiby.

 
STYREVEDTAKET:

 
  • Styret gir stor honnør til ledelsen og ansatte for måten de analyserer, prioriterer og håndterer en svært krevende driftssituasjon med økt koronasmitte og fullt sykehus.
  • Styret stiller seg bak en prioritering hvor øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som ikke kan vente, kommer først. En uunngåelig konsekvens av dette er dessverre at mange pasienter må vente lengre enn ønskelig. Samtidig understreker styret at befolkningen skal være trygg på at St. Olav uavhengig av dette gir helsehjelp for tilstander som ikke kan vente.
  • Målet om ventetider vil ikke nås. Det kan ikke utelukkes at sykehusorganisasjonen i denne situasjonen ikke kan prioritere utrednings- og utviklingsoppgaver som kan vente. Styreleder bes gå i dialog med eier om hvordan dette skal håndteres i forhold til oppdragsdokumenter.
  • Med bakgrunn i den aktuelle driftssituasjon og neste års forberedelse og innføring av Helseplattformen ber styret administrerende direktør umiddelbart iverksette en målrettet økning av faste stillinger.