HelsaMi

Stor tilfredshet med videokonsultasjoner

Spørreundersøkelsen om polikliniske behandlinger på St. Olav i første halvår 2020 viser at både helsepersonell og pasienter i stor grad er fornøyd med video- og telefonkonsultasjoner som et supplement eller alternativ til ordinær pasientbehandling.

Medisinsk avstandsoppfølging har siden 2019 vært et viktig satsningsområde i Forbedringsprogrammet ved St. Olavs hospital, og sykehuset var derfor godt forberedt til å omlegge poliklinisk drift fra konsultasjoner med fysiske oppmøter til konsultasjoner på video og telefon da koronapandemien inntraff. 

Behovet for å gjennomføre behandling uten fysisk kontakt har naturlig nok ført til en massiv økning i bruk av video og telefon. Ved St. Olavs hospital er det så langt i 2020 gjennomført nær 30.000 videokonsultasjoner. I tillegg er det gjennomført omtrent 68.000 konsultasjoner på telefon med egenandel.

For å lære mer om behovene for endring og kvalitetsforbedring, har Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) gjennomført en brukertilfredshetsundersøkelse blant både pasienter og helsepersonell.

Godt supplement eller alternativ

Den ble sendt til alle pasienter som gjennomførte en konsultasjon stedlig, med video eller telefon i uke 25. Undersøkelsen for helsepersonell ble sendt til alle behandlere ved St. Olav som gjennomførte en video- eller telefonkonsultasjon fra 1. januar til 30. april i 2020. 

Blant helsepersonell som har gitt behandling enten på video eller telefon har 641 svart på undersøkelsen via utsendelse på e-post, mens 4825 pasienter har svart etter å ha fått tilsendt undersøkelsen på SMS.

Nær 80 prosent av behandlerne har svart at de synes videokonsultasjon kan bli et godt supplement til ordinær behandling, mens cirka 12 prosent mener det kan bli et godt alternativ. Kun 7,9 prosent svarer at video ikke er egnet for pasientkontakt. 

Videobrukere mer positive

Av svarene kommer det også fram at en god del har valgt telefon- i stedet for videokonsultasjon. Dette skyldes i 20 prosent av tilfellene mangel på utstyr, ifølge undersøkelsen. Omtrent 30 prosent mener også at telefon er enklere og raskere å bruke enn video, men dette er mest uttalt hos de som ikke har tatt i bruk videokonsultasjoner, eller har hatt få konsultasjoner. 


– Det er et interessant at en del helsepersonell mener at telefon- er enklere og raskere å bruke enn videokonsultasjoner, og at sammenhengen er sterkest for de som aldri eller i svært liten grad har brukt video, bemerker overlege og RSHU-leder Siri Ann Mauseth ved Fagavdelingen på St. Olavs hospital.

– For helsepersonell som har gjennomført flere konsultasjoner på video er tilfredsheten høy, og Skype for business oppleves som et godt verktøy.

Fikk ikke video som alternativ

Av undersøkelsen blant pasienter kommer det fram at de aller fleste var svært fornøyd med informasjonen de fikk i forkant, og at de stort sett var svært fornøyd også med selve konsultasjonen. Brorparten opplevde i tillegg at de fikk det beste alternativet for sin situasjon. Lang reisevei ga lite utslag på valg av type konsultasjon.


– Verdt å merke seg er det likevel at omtrent halvparten av pasientene som har gjennomført telefonkonsultasjon ikke har fått være med og bestemme hvilken type konsultasjon de skulle ha. Dette er viktig å ta med seg videre, da muligens flere ville valgt video om det var et alternativ, påpeker RSHU-lederen. 

Videre oppfølging

En slik stor undersøkelse gir ifølge Mauseth mulighet til å hente ut data både på klinikk– og avdelingsnivå. De har også gjort en oppfølgingsundersøkelse blant 450 tilfeldig utvalgte pasienter som ikke svarte på undersøkelsen, såkalte «non-responders». Resultatene fra denne undersøkelsen viser at tilfredsheten ved selve konsultasjonen er minst like høy blant «non-responders». 

– Dette styrker validiteten av undersøkelsen, og vi kan stole på resultatene selv om
svarprosenten kun var 48 prosent, sier Mauseth.  

– Målet nå er å gjenta undersøkelsene både for helsepersonell og pasienter. Slik kan vi lettere identifisere forbedringsområder.