Alle vikarer fra utlandet skal testes

Alle skal testes så snart som mulig etter ankomst. Ingen skal starte i jobb før negativ test foreligger. Les om smittevernråd, gjennomføring av prøvetaking og regler for karantene.

– Det er helt avgjørende å hindre smittespredning i sykehuset, og vi må være så forsiktige vi kan. Vi tester derfor alle vikarer som kommer fra utlandet for covid-19. St. Olavs hospital har med det en strengere praksis enn det helsemyndighetene legger opp til. Våre retningslinjer gjelder ikke bare svenske vikarer, men alle vikarer kom kommer fra utlandet, sier fagdirektør Runa Heimstad.

Nærmeste leder har ansvar for at vikarer testes og at resultatene følges opp.

Spesifikasjoner:

 • Gjelder ferievikarer fra alle land utenom Norge. Dersom vikaren pendler mellom utland og Norge, må vedkommende testes på nytt x 4 ca dag 0, 3, 6 og 9 hver gang et nytt norgesopphold begynner.
 • Det gjelder også servicepersonell, firmabesøk og lignende fra alle land utenom Norge.

Alle utenlandske vikarer skal testes

 • Alle utenlandske ferievikarer/helsearbeidere skal testes for SARS-CoV-2 så hurtig som mulig etter ankomst (dag 0). Det skal foreligge dokumentert negativ test før vedkommende kan tiltre arbeidet. 
 • Test nr. 2 for SARS-CoV-2 tas omtrent på dag 3 etter ankomst Norge. Test nr. 3 cirka dag 6, test nr. 4 cirka dag 9.
 • Også norske ansatte som har vært på ferie utenfor Norges grenser (også Danmark), skal testes når de kommer tilbake. Unntaket er dersom de har vært 10 dager (jobbkarantenetid på St. Olav etter utenlandsopphold) i Norge etter hjemkomst og før jobbstart.

Smittevernråd

 • Helsearbeideren skal ikke møte på jobb dersom vedkommende har utviklet luftveissymptomer.
 • Ved symptomer på luftveisinfeksjon, skal nærmeste leder varsles og test utføres. Helsearbeideren skal straks forlate jobb. 
 • Helsearbeideren skal holde avstand til kolleger og andre (> 1 meter). 
 • Helsearbeideren skal bruke munnbind når vedkommende er under 2 meter fra pasient. Dette gjelder t.o.m. dag 10 etter at helsearbeideren ankom Norge. 
 • Arbeidet organiseres slik at nær kontakt med kolleger og andre begrenses. 
 • Helsearbeideren skal være ekstra påpasselig med hoste- og håndhygiene.
Ved ansettelse av personer som skal ha pasientnært arbeid, skal nærmeste leder før oppstart kartlegge om helsearbeideren har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2.

Medbrakte prøvesvar fra andre laboratorier skal ikke legges til grunn. Gjennomgått covid-19 gir fritak fra karanteneplikten i 6 måneder såfremt det kan fremlegges dokumentasjon. «Sannsynlig gjennomgått covid-19» fritar ikke den tilsatte fra forhold omtalt i dette brevet: Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell.

Praktisk gjennomføring ved prøvetaking

Det er enhetsleders ansvar å sørge for: 

 • At tilsatte ferievikarer fyller ut screeningsskjema før tiltredelse. Enhetsleder er også ansvarlig for å samle disse inn og oppbevare dem. 
 • At tilsatte ferievikarer har fått informasjon om råd nevnt ovenfor. Les mer på FHI sine nettsider.
 • At ferievikarer får time til prøvetaking før tiltredelse.
 • Prøvetaking gjennomføres ved å avtale tidspunkt med testsenter korona, telefon 73 55 44 00. Telefontid 8 - 15.30. Leder tar kontakt på dette nummeret for å avtale time for testing. Ingen skal møte direkte opp uten avtale om prøvetaking. Det er åpent for testing mandag til fredag mellom kl. 9 og 15.30. 
 • Dersom ferievikar ankommer utenfor testsenterets åpningstid, avtales det tid for prøvetaking via tlf. 73 55 44 00. Prøven analyseres så fort som mulig. Det er ikke mulig å bruke 1-times hurtigtest, da disse er forbeholdt akutt syke pasienter. Testsenter korona formidler prøvesvaret til helsearbeideren og nærmeste leder. 

Karantene

 • Ved første negative test oppheves jobbkarantene, men fritidskarantenen opprettholdes. Fritidskarantene gjelder kun for helsearbeidere fra Sverige og Polen. Vikarer fra resten av Norden er fritatt fra fritidskarantene.  
 • Ved negativ test nr. 2, oppheves fritidskarantenen, men helsearbeideren skal fortsatt forholde seg til gitte smittevernråd.