HelsaMi

Travelt og trivelig

I all hovedsak viser svarene på årets medarbeiderundersøkelse at ansatte på St. Olav trives på jobb, selv om hverdagen oppleves som travel.

Rune Wiseth. Foto: St. Olav
Konstituert administrerende direktør ved St. Olav, Rune Wiseth. Foto: St. Olavs hospital

Medarbeiderundersøkelsen (tidligere AMUS) er fra i år nasjonal, og slått sammen med HMS og pasientsikkerhetskultur. Den heter ForBedring, og skal gjentas årlig.
Jevnt over viser svarene fra årets undersøkelse at ansatte på St. Olav trives på jobben. På en skala fra 0-100, viser undersøkelsen en score på 81 der 100 er best. Scoren på arbeidsforhold, ressurser og belastning er lavere og ligger på 52.
– Selv om årets undersøkelse har et annet oppsett enn tidligere, ser vi at resultatene samsvarer med tidligere undersøkelser. Arbeidspresset oppleves som høyt, samtidig som undersøkelsen gjennomgående viser at ansatte er engasjerte og trives på jobb. Disse resultatene må vi ta inn over oss, vi er helt avhengige av engasjerte og motiverte ansatte, sier konstituert sykehusdirektør Rune Wiseth.

78 prosent av de ansatte svart på undersøkelsen. Totalt ble 8801 arbeidstakere invitert til å delta i undersøkelsen, hvorav 6856 har svart.
– Jeg er glad for at så mange ansatte har svart på undersøkelsen. Det gir oss et godt grunnlag for å jobbe videre med arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Resultatene varierer i de ulike enhetene, og nå blir det viktig at vi klarer å følge opp lokalt. Resultatene er et godt utgangspunkt for å diskutere hva som skal til for å bevare det som er bra, og finne tiltak for å forbedre områder der vi scorer lavt, sier Wiseth.

Fokusområder og oppfølging

I forberedelsene til undersøkelsen, pekte sykehusledelsen ved St. Olav på tre temaer som skulle særlig vektlegges; sikkerhetsklima, psykososialt arbeidsmiljø og opplevd lederatferd.

Under fanen sikkerhetsklima scorer St. Olav jevnt over høyt, som sier noe om at det oppleves som trygt å melde fra om feil, og at det er åpenhet og rom for å diskutere dette. I svarene ligger scoren mellom 77 og 87, der 100 er best. Under psykososialt arbeidsmiljø, er scoren 87 på god ivaretakelse dersom man blir utsatt for trusler eller vold, mens den ligger på 68 på konflikthåndtering.
– Vi er helt avhengige av å ha et åpent og tillitsfullt arbeidsmiljø for å si fra når ting ikke er som de skal. Det er avgjørende for at både pasienter og ansatte skal føle seg trygge og sikre, sier Rune Wiseth.
I svarene under opplevd lederatferd, gir ansatte i årets undersøkelse uttrykk for at de jevnt over er fornøyd med sin leder.

Se rapporten med resultatene her

HMS-sjef Cathrine Valla og kvalitetssjef Merete Blokkum ved St. Olav har etter at undersøkelsen ble avsluttet gjennomført opplæring i tolking av rapporter, gjennomføring av oppfølgingsarbeid og hvilke frister og krav som gjelder.
– 250 av våre ledere, personal- og kvalitetsrådgivere og verneombud har deltatt på kurs som har innbefattet tolking av resultatene, refleksjon rundt aktuelle tema fra ForBedring og gjennomgang av bruk av forbedringsmetodikken i oppfølgingsarbeidet. Nå fortsetter arbeidet internt med dialog i klinikkene, og vi har et eget ressursteam til disposisjon dersom det er behov for det, sier kvalitetssjef ved St. Olav, Merete Blokkum.

Seksuell trakassering som eget tema

Det ble tidligere i år bestemt at den nasjonale undersøkelsen skulle stille spørsmål om seksuell trakassering, i tillegg til spørsmål om mobbing og trakassering. For påstanden «Her blir ingen utsatt for seksuell trakassering», viser scoren 90 av 100, hvor høy score indikerer et trygt arbeidsmiljø. Kvalitetssjef Merete Blokkum minner om at undersøkelsen ikke gir en klar fasit.
– Denne undersøkelsen er en temperaturmåler på arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen i organisasjonen St. Olav. Vi tar på ingen måte lett på en slik score, og vi må jobbe videre med dialog og oppfølging i etterkant av svarene, sier Blokkum. St. Olavs hospital jobber for å hindre mobbing, trakassering og maktmisbruk på jobb, og direktør Rune Wiseth trekker frem bevisstgjøringen som blant annet #metoo-kampanjen har ført med seg som viktig.