HelsaMi
Endringene gjelder fra 01.01.2019

Nytt skjema og ny brukermanual 2019

VIKTIG: Det vil være slik at når en legger inn dato og årstall 2018 vil 2018-skjema komme opp. Setter dere inn dato og årstall 2019 kommer 2019-skjema opp.

Du finner nye skjema og brukermanual her.

Endringer


  1. Variabel Prehospitalt EKG er fjernet
  2. Ny variabel: Hvor ble diagnostisk EKG tatt
  3. Tidligere prehospitalt tidspunkt er nå endret til Tidspunkt for diagnostisk EKG
  4. NSTEMI/STEMI noen tilføyelser er lagt til i hjelpetekst
  5. Spesifisering av variabelnavn fra Kjent hjertesvikt til Kjent kronisk hjertesvikt
  6. Oppdatering av medikamentliste: Betablokker: Betaloc Zok, ACE-hemmer/AII-antagonist: Entresto, Hytacand, Vasopressor: Emerade, Statin/andre lipidsenkere: Ezetimib Krka, Diuretika: Hytacand
  7. Spesifisering av hjelpetekst til de 6 variablene som gjelder pasienter med NSTEMI. For pasienter med NSTEMI som ble henvist til koronar angiografi, gjelder spørsmålene klinisk tilstand / funn FØR koronar angiografi
  8. Ekko viser antatt nyoppstått iskemi har fått to nye valg: Usikkert funn og Ikke tatt, mens Ukjent går ut.
  9. HbA1c: Fra 30. september 2018 ble benevnelsen på HbA1c endret fra % til mmol/mol hemoglobin. Siden noen sykehus fortsatt bruker prosent, er et nå mulig å velge hvilke benevnelse ved registrering. Når mmol/mol er registrert vil prosent bli utregnet automatisk og omvendt.
  10. Nytt underpunkt til subklassifisering av hjerteinfarkt Type 2. Hvilken tilstand førte til Type 2 diagnosen. Velg det alternativ som er mest aktuelt.


Tidsvariabler 

For å beregne tider er det viktig at tidsvariablene er korrekte. Vil minne om at Første medisinske kontakt er når pasienten blir tilsett av helsepersonell- dvs Tidspunkt på ambulansejournalen når ambulansepersonell er Fremme, ikke når pasienten ringte AMK. Innleggelsestidspunkt – er når pasienten ble innlagt sykehuset og ikke når pasienten ble meldt til sykehuset. Mest korrekt tidspunkt vil dere trolig finne på ambulansejournalen. Velg da det tidspunkt pasienten blir overtatt av sykehusets personell.

Innregistreringsfrist

Året 2018 er snart passert og det vil si at alle pasienter med diagnose I21-I22 skal være innregistrert senest 1.mars 2019. Sekretariatet vil da kvalitetssikre dataene og sykehusene må rette eventuelle feil og mangler innen 1.april. 

Det er også viktig at sykehusene ser over «Potensielle pasienter» som ligger ved sykehuset for 2018. Denne oversikten finner dere på startsiden av registeret. 

Nb! Antall potensielle pasienter som ligger på forsiden er for hele HF`et. Trykk på potensielle pasienter for å se de som ligger ved eget sykehus. Minner om at noen sykehus har «Returnerte skjema» som må kontrolleres. Oversikt over Returnerte skjema finner dere på startsiden.