HelsaMi

Årsrapport for 2020 er publisert

Årsrapporten for 2020 inneholder resultater fra alle 53 sykehus som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt.

Resultatene i årsrapporten presenteres på nasjonalt nivå, på helseregion- og helseforetaksnivå og på sykehusnivå. Interaktive resultater for sykehus, helseforetak og for invasive sykehus er tilgjengelig på Norsk hjerteinfarktregister sin hjemmeside og blir snart oppdatert på kvalitetsregistre.no. Årsrapport og lenker til interaktive rapporter finner du her.

Noen av hovedfunnene i 2020 er at nedgangen i innleggelsesrater for akutt hjerteinfarkt er markert større enn tidligere og at det fortsatt er store regionale forskjeller i innleggelsesrater. De fleste pasienter får behandling i tråd med nasjonale retningslinjer, men fremdeles får 40 % av pasienter med store hjerteinfarkt, STEMI, ikke åpnet den tette hjerteåren innen anbefalt tid. Enkelte ustabile pasienter med mindre hjerteinfarkt, NSTEMI, venter sannsynligvis for lenge på utredning med kransårerøntgen. 

Det er en økning i datautleveringer fra registeret og data fra registeret benyttes i kvalitetsforbedrende arbeid som har ført til bedre behandlingskvalitet ved flere sykehus.