Monica Risvik Buseth

Monica skal forelese om et gruppetilbud basert på konseptet Lifestyle Redesign i parallellen om livskvalitet


Monica er utdannet ergoterapeut. Hun har jobbet som ergoterapispesialist i somatisk helse siden 2007. Siden 1993 har hun vært spesialergoterapeut ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved St. Olavs Hospital. I tillegg har hun arbeidet som universitetslektor ved Program for ergoterapeututdanningen i 2015-2016.

Monica har en master i helsevitenskap ved NTNU fra 2009. Da skrev hun masteroppgaven "På vent, men fortsatt håp. Hverdagen etter en ervervet hjerneskade" som handler om hvordan hverdagslivet erfares og håndteres etter en ervervet hjerneskade.

Publikasjoner:

- Vitenskaplig artikkel i fagtidsskriftet Ergoterapeuten nr 4, 2013. " På vent, men fortsatt håp”.
- Fagartikkel i fagtidsskriftet Ergoterapeuten nr. 4, 2008.” Egner hagearbeid seg i rehabilitering etter en ervervet hjerneskade? ”’

Lifestyle Redesign

Presentasjon av et gruppetilbud med 7 deltagere basert på Lifestyle redesign. Dette er en metode utviklet av ergoterapeuter med fokus på prosessjobbing gjennom aktivitetsutprøving, egenanalyse, refleksjon og erfaringsutveksling i gruppe.

Målet med denne metoden og tilbudet ved Lian er å fremme helse, selvstendighet og bevissthet rundt egen aktivitetsutførelse , slik at deltagerne blir mer aktive i hverdagen og oppnår sine individuelle mål.

Det vil bli en kort presentasjon av metoden , tilbudet på Lian, samt brukererfaringer fra to av deltagerne.
Foredraget blir holdt sammen med kollega May Bente Langseth, og to deltagere; Sigbjørn Haanæs og Anne Elmenhorst.