HelsaMi

Vil starte overdoseopplæring av brukere

- Vi har en del å jobbe med på dette området, sier ruskonsulent Ingrid Rostad Eriksen fra Skaun kommune. Hun deltok på KoRus Midts workshop om overdosestrategi i mai.
seks personer i diskusjon inne i KoRus sine lokaler.

Bildetekst: Fra gruppearbeidet til kommunene i tidligere Sør-Trøndelag: Fra venstre: Janne Garten (Bjugn), Liv Rønning (Røros), Ingrid Rostad Eriksen (Skaun), Hanna Aunan (Skaun) og Lene Røen Ree (Meldal). Helt til høyre: Rådgiver Katrin Øien i KoRus Midt. Foto: Trond Ola Tilseth

Rundt 30 personer var med på KoRus Midts workshop der de ble veiledet i hvordan de med utgangspunkt i lokale forhold kan jobbe godt for å forebygge overdoser. Deltakerne fikk også informasjon om Den Nasjonale Overdosestrategien 2019-2022, som ble lansert i april.

Blant deltakerne var Ingrid Rostad Eriksen, ruskonsulent psykisk helse og rus i Skaun kommune.
­- Rus har medvirket til dødsfall også hos oss. Det er viktig for kommunen å være i forkant på dette området. Skaun har sterk befolkningsvekst, og når vi er her i dag er det for å være i forkant av utviklingen, sier ruskonsulenten.


Nye ideer

Hun føler hun fikk mye igjen for å ha vært med på workshopen,
- Det har vært mye informasjon å fordøye i dag. Vi tar med oss mange nye ideer til forebyggingsarbeid og oppfølging av pårørende. Et konkret forslag vi vil følge opp er å etablere et rusteam der både ruskonsulentene, hjemmetjenesten, helsestasjon, NAV og andre relevante aktører inngår, sier Rokstad Eriksen.

- Å opprette et slikt team er veldig aktuelt også for oss i Meldal, istemmer sosionom Lene Røen Ree.

Vibeke Kleveland ved Helse- og overdoseteamet i Trondheim deltok også på workshopen. Hun oppfordret ansatte i rustjenestene til å drive aktiv opplæring av brukerne i hvordan de skal forholde seg når en kamerat går i overdose.


- Det første de må gjøre er å ringe 113. Så setter man i gang med smertestimulering. Om den overdoserammede ikke responderer på dette gir man nalokson nesespray. Når man ringer nødnummeret får man også gode instruksjoner underveis fra AMK, sier Kleveland.

Mer komplekse saker

Flere av deltakerne uttrykte at de opplever et økende arbeidspress i hverdagen.

- Det er færre innleggelser enn før og det betyr at mer behandling foregår utenfor institusjonene. Det gir oss både mer komplekse saker og større arbeidsmengde generelt, sier ruskonsulent Hanna Aunan, også hun fra Skaun kommune.

Liv Rønning, spesialmiljøterapeut, psykisk helse og rus i Røros kommune, pekte på at det er et spenn mellom forventningene myndighetene har til rustjenestene og ressursene disse disponerer.


- Det er viktig å få lederne i kommunen på banen i dette arbeidet. For å få til dette kan vi invitere oss selv til formannskapet og be om taletid, foreslo Rønning.


Trondheim var pilotkommune i forrige strategiperiode, og representanter derfra delte sine erfaringer med andre kommuner under workshopen.
 


Fakta om overdoser og ny strategi

  • Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall.
  • Nalokson nesespray skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk.
  •  Det skal lages et eget pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, og det skal vurderes å teste innholdet i rusmidler.
  • Fra 2016 til 2017 gikk antall overdosedødsfall ned med 13 prosent.
  • Nedgangen fant sted i kommuner der det er satt inn ekstra innsats med blant annet deltagelse i læringsnettverk og utdeling av nalokson nesespray, som er en motgift mot overdose.
  • I resten av landet var det en svak økning i overdosedødsfall.

    I 2006 skyldtes nærmere halvparten av overdosedødsfallene i Norge heroin. I 2016 skyldtes et flertallet av overdosedødsfallene andre opioider, blant annet sterke smertestillende medisiner som oksykodon.

    Antall personer som fikk forskrevet oksykodon én gang økte fra 9000 i 2005 til 56 000 personer i 2017.