HelsaMi
Bedre tverrfaglig innsats og samhandling

Vil hjelpe utsatte barn bedre

Barn vi bekymrer oss for skal bli sett og fulgt opp av kommunen.  I mars møttes 21 midtnorske kommuner som jobber aktivt for at barn og unge skal bli hørt og ikke falle mellom flere stoler.

Klasseromsundervisning 

Vi i KORUS Midt hjelper kommunene med å lage systemer for å koordinere  tjenestene på en helhetlig måte. Målet er at barn og unge får god oppfølging og utvikling.  

- I undersøkelser ser vi at jo flere tjenester som er involvert, jo dårligere blir involveringen av barna, ungdommene og familiene deres, sier rådgiver Annika Linge Hessen ved KORUS Midt.

Bufdir og hdir har derfor støtteordninger for kommuner som vil bedre samarbeidet mellom tjenestene knyttet til barn og unge.

En av modellene som tilbys kalles BTI (Bedre tverrfaglig innsats). Ved hjelp av en såkalt stafettlogg blir barnet hele tiden ivaretatt og de riktige fagpersonene holdes orientert om utviklingen til barnet man er bekymret for.

Mottoet er "Fra bekymring til handling".

Erfaringsdeling

Denne uka deltok representanter fra 21 midtnorske kommuner som allerede har begynt å jobbe med Bedre tverrsfaglig samhandling  i Ålesund. Rundt 50 personer deltok fysisk, og et 30-talls personer var med digitalt. KORUS og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) var arrangører.

Tema for todagerssamlingen var: «Brukerinvolvering og medvirkning i tverrfaglig innsats og samarbeid – hva, hvorfor og hvem? Og hvordan gjør vi dette i praksis?»

Målet var faglig påfyll, erfaringsdeling og gode diskusjoner.  

 

 

 

Dr. Elizabeth Langsrud, førsteamanuensis og jurist ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU holdt innlegg om lovgivning med betydning for barns rett til medvirkning.

Katie Wikstrøm, assisterende daglig leder ved KBT innledet temaet "verdien av brukermedvirkning". Deretter ble det vist opptak av en samtale mellom 16 år gamle Hanna og Juni Høiseth fra KBT. De snakket om Hannas erfaring med å bli hørt i sin egen sak. Hanna fortalte om hvordan hun fikk delta i møtene om henne selv i et kvarter, før hun måtte gå ut og bli diskutert av fagfolkene i tre kvarter.

På dag to snakket Juni Høiseth fra KBT om brukermedvirkning for barn og unge i praksis før Torill Valderhaug reflekterte rundt sin rolle som prosjektleder i Giske kommune, og hvordan gjøre temaet brukermedvirkning til noe håndfast.

Avslutningsvis ble det gruppearbeid blant deltakerne på samlingen, der de blant annet diskuterte hvordan man systematisk involverer barn det er knyttet bekymring til.