HelsaMi

Verktøy til innsatsområder i DelTa Trøndelag

Under følger henvisninger til veiledere og aktuelle nettsteder. Listen er ikke uttømmende, og oppdateres ved nyheter.

​Innsatsområde 1 -
Rusmiddelpolitisk handlingsplan som forebyggende verktøy

Veileder for kommunal rusmiddel-politisk handlingsplan
Gir relevante fakta og nyttig informasjon om hvilke forhold som bør vektlegges i arbeidet med planen. Den inneholder også henvisning til andre kilder og hjelpe-midler som kommunen kan benytte i arbeidet.

Kommunetorget

Rapport: Prosessen, planen og politikken - Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) som bygger på data fra åtte kommuner. Den viktigste datakilden er et stort antall kvalitative intervjuer, samt deltakende observasjon på møter, og dokumentanalyse.

Innsatsområde 2 -
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)


Bedre Tverrfaglig Innsats

Veilederen Fra bekymring til handling

Veileder: Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten
 
Helsetilsynets tilsynsrapport (2009)

Et liv uten vold
 
«Tidlig Inn»

Barndommen kommer ikke i reprise

En god barndom varer livet ut

Barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer

Forebygging.no
 
St. meld 20: På rett vei
 
 

Innsatsområde 3 - Tidlig innsats i barnehage og småskole

Veilederen Fra bekymring til handling

Bedre Tverrfaglig Innsats

Veileder: Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten
 
Helsetilsynets tilsynsrapport (2009)

Et liv uten vold

Barndommen kommer ikke i reprise

En god barndom varer livet ut

Barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-10-2012

St. meld 20: På rett vei

Innsatsområde 4 - Barnespor i kommunen - Samtaleverktøy om barn som pårørende


Barnespor for helsepersonell
Barnespor 1 – Barnearket er et samtaleverktøy for å snakke med foreldre om barna og livssituasjonen deres. Mot slutten av samtalen føres opplysningene på skjemaet, og skjemaet arkiveres i pasientens journal.
Barnespor 2 – Guide til foreldresamtaler inneholder forslag til hvordan helsepersonell kan møte forelderens reaksjoner, for å sikre barna tilpasset informasjon og nødvendig oppfølging.
Barnespor 3 ­– Guide til barnesamtaler inneholder forslag til hvordan du kan kommunisere med barn om disse temaene.

Helsedirektoratet: Barn som pårørende
Lov om helsepersonell § 10 a 1Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende.


Innsatsområde 5 - Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter


Lokale tall fra Ungdataundersøkelser

Forebygging.no - SkoleInnsatsområde 6 - Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser

Lokale tall fra Ungdataundersøkelser


Innsatsområde 7 - Foreldrerollen og rusforebygging overfor ungdom

Lokale tall fra Ungdataundersøkelser

Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid

UTSETT!

Brosjyre: Heldig er den ungdommen som har teite foreldre


Innsatsområde 8 - Tidlig innsats overfor ungdom

Veilederen Fra bekymring til handling

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading
Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-10-2012


Innsatsområde 9 - Rusbehandling i kommunen - Modulbaserte arbeidsseminar


Sammen om mestring - veileder i lokalt psykiske helsearbeid og rusarbeid for voksne

Snakk om rus

Ropbruker

Helsedirektoratet: Om Brukermedvirkning

Recoveryorienterte praksiser - Napha

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Gjennomføringsforskrift tvang


Innsatsområde 10 - Aldring og skadelige rusmiddelvaner

Brosjyre: Eldre og klokere - Hva med alkohol?
Kan brukes forebyggende eller i bekymringssamtaler.

Eldre, alkohol og legemiddelbruk
En kunnskapsoppsummering om eldre, alkohol og legemiddelbruk


Innsatsområde 11 - Motiverende intervju

Helsedirektoratet om MI

MI-analyse KoRus Vest Bergen


Innsatsområde 12 - Nettverksmøte


Handbok i ledelse av nettverksmøter

Åpne dialoger i nettverksmøter


Åpne samtaler i nettverksmøter

Fant du det du lette etter?