HelsaMi

Veilederen Barnespor for helsepersonell er revidert

Kompetansesenter rus – Midt-Norge har i samarbeid med barneansvarlige fra rus og psykiatri utviklet samtaleverktøyet kalt Barnespor. Heftet er nå revidert, blant annet for i sterkere grad gi innspill som kan bidra til at mindreårige barn får informasjon og nødvendig oppfølging i tråd med lovverket.

Fra 2010 har voksentjenestene hatt et ekstra ansvar for å fange opp og bistå familier der barn er pårørende. Helsepersonells plikt til å identifisere og ivareta barns informasjons- og oppfølgingsbehov ble da hjemlet i helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenester. Kompetansesenter rus – Midt-Norge har i samarbeid med barneansvarlige fra rus og psykiatri utviklet samtaleverktøy kalt Barnespor.

Samtaleverktøy for støtte i foreldre- og familiesamtaler

Barnespor for helsepersonell er et samtaleverktøy som ble utviklet i samarbeid med barneansvarlig personell fra rusfeltet og psykisk helsevern i region Midt-Norge. Dette arbeidet var en del av utviklingsprosjektet BIRUS 2009 – 2012, i regi av Rusbehandling Midt-Norge og med midler fra Helsedirektoratet.

Barnespor for helsepersonell var laget primært for spesialisthelsetjenesten, men benyttes også av mange kommuner i det daglige arbeidet med familier som sliter med rus- og/ eller psykiske vansker.

Samtaleverktøyet er ment som en støtte i foreldre- og familiesamtaler og samtaler med barn der en eller begge foreldre sliter med rus- eller psykiske vansker.

Barnespor for helsepersonell inneholder veiledning og innspill til disse samtalene. Helsepersonell må selv vurdere hvilke innspill de skal benytte, og ellers ta i bruk egen fagkompetanse om pasientkontakt og samtalemetodikk.

Barnespor for helsepersonell har bestått av 2 barnespor

Barnespor 1 – Barnearket – for å identifisere pasientens barn og deres livssituasjon

Barnespor 2 – Guide til foreldresamtaler

Vi har sett behov for å revidere heftet, blant annet for i sterkere grad gi innspill som kan bidra til at mindreårige barn får informasjon og nødvendig oppfølging, i tråd med lovverket (Helsepersonelloven & 10a)

Heftet er derfor revidert høsten 2015 og er supplert med Barnespor 3 – Guide til barnesamtaler.

Heftet er gratis og kan bestilles på:

Kompetansesenter rus – Midt-Norge
Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital HF
Telefon: 73 86 29 00
Epost: korus@stolav.no