HelsaMi

Varierte erfaringer med kommunale tjenester

Ny rapport peker på en rekke områder der kommunene kan bli bedre når de møter mennesker med utfordringer knyttet til rus. 

illustrasjonsbilde. Mennesker i korridor. Uskarpt og flytende, svarthvitt
Illustrasjonsfoto: Unsplash
Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt) kartlegger på oppdrag fra Helsedirektoratet hvordan personer med rusmiddelproblemer opplever de kommunale tjenestene de mottar. Den nasjonale undersøkelsen har foregått siden 2017 og tredje måling begynner i februar 2021.

Nå er to nye rapporter i Brukertilfredshetsevalueringen offentlig tilgjengelige. Den ene er basert på intervjuer med brukere i aldersgruppen 65 år og oppover. Den andre rapporten er basert på intervjuer med ungdom i alderen 18-23 år.
Kristin Tømmervik

Kristin Tømmervik  – Vi har valgt å fokusere på to særlig sårbare grupper i disse undersøkelsene: De eldste og de yngste, sier seksjonsleder Kristin Tømmervik ved KoRus Midt. 


Rapportene kan leses her:
Delrapport 2 2020, kvalitativ rapport, Eldre 65 +
(Intervju med 23 eldre brukere rekruttert fra tre større kommuner i to regioner.)
Delrapport 3 2020, kvalitativ rapport, Yngre 18-23 år
(Intervju med 21 unge brukere i Oslo, Bergen og Tromsø.)
 

Utdrag fra rapporten om eldre brukere:

 • Samlet sett viser analysen at brukerne har ulike erfaringer og forskjellige behov i møte med de kommunale tjenestene.
 • Ensomhet og isolasjon er en vanlig problematikk i utvalget, og mange ønsker mer sosial oppfølging fra kommunen, hjelp til å komme ut av boligen eller åpne og tilgjengelige sosiale arenaer i nærmiljøet.
 • Til tross for at mange følte de hadde medbestemmelse på praktiske ting i hverdagen, følte også mange seg maktesløse og desillusjonerte i møte med tjenestene på et mer overordnet nivå.
 • Flere forteller at de er usikre på hva slags informasjon de har fått og i hvilken form, og svært få kjente til brukerorganisasjoner og brukerombud.
 • Metoder for avdekking og oppfølging av alkohol- og rusproblemer hos eldre må styrkes i tjenestene.
 • Informantene hadde også varierende erfaringer med tilgjengelighet og samarbeid, og noen fortalte om en vanskelig inngang til de kommunale tjenestene og rusbehandling preget av forvirring og usikkerhet. 
 • Mange opplever at det er verdifullt å ha en god relasjon til en kontaktpeson i tjenesteapparatet. 
 

Utdrag fra rapporten om yngre brukere:

 • Det finnes forbedringspotensial både når det gjelder tilgjengelighet av tjenester fra kommunen, særlig gjelder dette NAV, og samarbeid mellom kommunale tjenester.
 • Man må ha rutiner for at de ansatte griper inn i rusrelaterte problemer på et tidlig stadium på en måte som ikke oppleves som straffende eller disiplinerende. 
 • Resultatene viser at det i er viktig å sikre at de ansatte møter brukerne med forståelse og respekt, også i forbindelse med rusepisoder. 
 • Det finnes også forbedringspotensial når det kommer til å gjøre formidlingen av informasjon mer systematisk og mindre komplisert. De unge brukerne trenger mer informasjon om bredden av aktuelle tjenester og om sine rettigheter. Formidlingen må ta hensyn til brukerens alder.
 • Det er behov for en bedre forståelse av unge brukere sin livssituasjon, problematikk og opplevelser av det offentlige tjenesteapparatet.
 • Mange opplever at det er verdifullt å ha en god relasjon til en kontaktpeson i tjenesteapparatet. 

I juni publiserte KoRus Midt en rapport der 1336 brukere fra hele landet svarte på spørreskjema om deres opplevelse av de kommunale tjenestene de mottar. Den viste at de fleste brukerne er tilfredse med hjelpen de mottar, men at flere kommuner fortsatt har et stort forbedringspotensial.

 
Du kan lese mer om brukertilfredshetsevalueringen her
 

Kontakt

Portrett ranita larsen nersund
Ranita Larsen Nersund, prosjektleder
Telefon:  971 15 565
E-post: ranita.larsen.nersund@stolav.no