HelsaMi

Ungdata-tallene 2020

Fem prosent av ungdomsskoleelevene får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine. I tredje klasse på videregående skole er annenhver gutt tilbudt cannabis det siste året.  Disse er blant de nasjonale funnene i årets Ungdata-undersøkelse.

ung og tankefull jente fra forsiden på Ungdata-rapportenUngdata er lokale ungdomsundersøkelser gjennomført over hele landet. Gjennom Ungdata får ungdom tilbud om å være med i en spørreundersøkelse om hvordan det er å være ung i dag. Målet er å få en oversikt- lokalt, regionalt og nasjonalt- over hvordan dagens ungdom har det, og hva de driver med i fritiden. Undersøkelsene foregår i skoletiden, og er siden 2010 blitt gjennomført på de aller fleste ungdomsskoler og videregående skoler - de fleste steder flere ganger, gjerne med tre års mellomrom.

På denne siden kan du gå inn på Norges-kartet og se resultatene for din kommune

Her finner du hele rapporten i PDF-format 

Undersøkelsen viser at det står bra til med norsk ungdom

 • 85 prosent av ungdommen er tilfreds med livet sitt, og 80 prosent mener at de har alt de ønsker seg.
 • De aller fleste er godt fornøyd med foreldrene sine, med skolen og lærerne sine og med lokalmiljøet der de bor.
 •  Ni av ti har nære og fortrolige venner - og nesten alle har venner å være sammen med både på skolen og i fritiden.
 • De fleste lever en aktiv fritid der sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og det å være sammen med venner preger hverdagen.
 • Flertallet rapporterer om god fysisk og psykisk helse.
 • Framtidsoptimismen blant norsk ungdom er stor.


Samtidig avdekker rapporten noen områder som gir grunn til bekymring, og som det er viktig å rette et spesielt søkelys mot.

 • Sju prosent rapporterer at de er utsatt for mobbing fra jevnaldrende. Dobbelt så mange har opplevd ulike former for seksuell trakassering.
 •  En av fem ungdommer har blitt utsatt for trusler eller direkte vold fra jevn­aldrende, og fire prosent har opplevd å bli slått av en voksen i familien.
 • Ungdata inneholder spørsmål som kartlegger hvor mange som har opplevd å ha mildere psykiske helseplager. 15 prosent av elevene på ungdomsskolen og 21 prosent av elevene på videregående har den siste uka hatt mange slike psykiske helseplager.
 • Sju prosent har daglig vondt i hodet.
 • Fem prosent av ungdomsskoleelevene får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine.
 • I tredje klasse på videregående skole er annenhver gutt tilbudt cannabis det siste året.


Et annet viktig funn er at årets tall i all hovedsak skiller seg lite fra fjorårets. Dette er verdt å merke seg, fordi Ungdata de siste fem årene har doku­mentert en utvikling som på flere områder har gått i negativ retning.


På grunn av koronasituasjonen ble 2020 et spesielt år også for Ungdata. Ungdata var planlagt gjennomført i 118 kommuner. Datainnsamlingen ble imidlertid stanset etter at skolene stengte i midten av mars. Fram til dette tidspunktet var omtrent halvparten av årets data samlet inn. Siden denne rapporten også baserer seg på undersøkelser som ble gjennomført i 2018 og 2019, gir datamaterialet et godt statistisk grunnlag for å si noe om situasjonen for ungdom på nasjonalt nivå. Bakerst i rapporten kan du lese mer om datagrunnlaget.


Kontaktpersoner i Midt-Norge

Trøndelag

jo arild til ansattesidene.jpg


Jo Arild Salthammer, rådgiver
Tlf: 959 10 981
E-post: jo.arild.salthammer@stolav.no


renate.jpg

Renate Kleivhaug Vesterbekkmo, rådgiver

 Tlf..: 91313664
E-post: Renate.Kleivhaug.Vesterbekkmo@stolav.no
 


Møre og Romsdal

Rune til sider.jpg


Rune Akerø Svenslid, rådgiver
Tlf: 922 45 700
rune.akero.svenslid@stolav.no