HelsaMi

Ungdata

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. 

Ung gutt med nettbrett

Feilstavet ordUngdata kan gjennomføres på barneskolenivå (5. til 7. trinn), på ungdomsskole, og i videregående skole. Foto: Ungdata

Ungdata

Ungdata gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

Ungdommene svarer på spørsmål om flere livsområder, som familie, venner, skole, fritid, helse og rusmiddelbruk. Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden og elevene svarer på et spørreskjema via internett.

I Midt-Norge gjennomfører kommunene/ og fylkeskommunene undersøkelsene med bistand fra Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus Midt).

I etterkant av undersøkelsen kan KoRus Midt, i dialog med kommune eller fylkeskommune, gi bistand til analyse og presentasjon av resultater, og til utvikling av lokale tiltak. 

Ungdata kan gjennomføres på barneskolenivå (5. til 7. trinn), på ungdomsskole, og i videregående skole. Spørsmålene i ungdomsskole og videregående skole er like, med noen unntak. Spørsmålene for barneskole (ungdata junior) er tilpasset elevenes unge alder.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har det overordnede ansvaret for undersøkelsene.

Spørreskjema for Ungdata-undersøkelsen

Spørreskjemaet som brukes i Ungdata inneholder spørsmål om mange ulike temaer og er ment å gi et bredt bilde av hvordan det er å være barn og ungdom i dag. Mer informasjon om spørreskjema finner du på denne lenken. For ytterligere opplysninger: Kontakt sekretariatet ved Ungdatasenteret: 
 ungdata@oslomet.no


 

Ungdatas nytteverdi for kommuner/fylkeskommuner:

  • Datagrunnlag for forebyggende ungdomsarbeid
  • Bidrag til oversikt på folkehelseområdet

På nasjonalt nivå har resultatene relevans for mange sektorer og politikkområder, og kan benyttes som kunnskapsgrunnlag for styring og politikkutvikling. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, for å framskaffe ny kunnskap om barns oppvekstsvilkår.

Ungdata kan gjennomføres på barneskolenivå (5. til 7. trinn), på ungdomsskole, og i videregående skole. Spørsmålene i ungdomsskole og videregående skole er like, med noen unntak, mens spørsmålene for barneskole (ungdata junior) er tilpasset for barnas alder.


Siste undersøkelse i Midt-Norge var i 2021

Undersøkelsene i 2020 ble avbrutt på grunn av Covid-19 i 2020. det betyr at vi fikk et noe mindre datagrunnlag enn vi normalt ville hatt. I Trøndelag inviteres alle kommunene med samtidig. I Møre og Romsdal inviteres et utvalg av kommuner (regioner) med hvert år, og det er ikke like relevant å lage fylkesrapporter.


Kommunerapporter er å finne på www.ungdata.no

Rapporter for Trøndelag Fylke 2021

Trøndelag 2021 – Barneskolen
Trøndelag 2021 – Ungdomsskolen
Trøndelag 2021 – Videregående

Rapporter for Trøndelag Fylke 2020

Barneskole
Trøndelag 2020 – Nøkkeltallsrapport
Trøndelag 2020 – Kjønn
Trøndelag 2020 – Klassetrinnsfordeling
Trøndelag 2020 – Svarfordeling

Ungdomsskole
Trøndelag 2020 – Nøkkeltallsrapport
Trøndelag 2020 – Kjønn
Trøndelag 2020 – Klassetrinnsfordeling
Trøndelag 2020 – Svarfordeling

Videregående skole
Trøndelag 2020 – Nøkkeltallsrapport
Trøndelag 2020 – Kjønn
Trøndelag 2020 – Klassetrinnsfordeling
Trøndelag 2020 – Svarfordeling

Kontaktpersoner i Midt-Norge:

Seksjon Trøndelag:

Jo Arild Salthammer

Jo Arild Salthammer
 Tlf.: 959 10 981
E-post: jo.arild.salthammer@stolav.no

katrin ny.jpg
 

Katrin Øien
Tlf.: 957 34 754 
E-post: katrin.oien@stolav.no

Seksjon Møre og Romsdal: 

Torill Valderhaug.jpg
Torill Valderhaug, rådgiver
Telefon: 924 51 299
E-post: torill.valderhaug@stolav.no

Fant du det du lette etter?