Ungdata og Ungdata junior

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. 

Ung gutt med nettbrett

Siden 2010 har over 510 000 ungdommer fra 412 kommuner og fra Svalbard deltatt i ungdataundersøkelsene. Foto: Colourbox

Ungdata

Ungdata gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

Ungdommene svarer på spørsmål om flere livsområder, som familie, venner, skole, fritid, helse og rusmiddelbruk. Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden og elevene svarer på et spørreskjema via internett.

Det er kommunene/fylkeskommunene som gjennomfører undersøkelsene med bistand fra KoRus Midt.

I etterkant av undersøkelsen kan KoRus Midt, i dialog med kommune eller fylkeskommune, gi bistand til analyse og presentasjon av resultater, og til utvikling av lokale tiltak.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har det overordnede ansvaret for undersøkelsene.

Ungdatas nytteverdi for kommuner/fylkeskommuner:

  • Datagrunnlag for forebyggende ungdomsarbeid
  • Bidrag til oversikt på folkehelseområdet

 På nasjonalt nivå har resultatene relevans for mange sektorer og politikkområder, og kan benyttes som kunnskapsgrunnlag for styring og politikkutvikling. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, for å framskaffe ny kunnskap om barns oppvekstsvilkår.


Ungdata junior

Det er nå gjennomført flere undersøkelser for mellomtrinnet (5. – 7. trinn) i Midt-Norge med tilsvarende samarbeid som for Ungdata ellers. Undersøkelsen er gitt navnet Ungdata junior. Spørsmålene i Ungdata junior er i stor grad innenfor de samme temaene som ordinær ungdata, men er språklig og tematisk tilpasset elever på mellomtrinnet. Formålet med ungdata junior er som for ungdata ellers. Ungdata junior er i en utprøvingsfase, og det er begrenset hvor mange undersøkelser som kan gjennomføres årlig.

Kontaktpersoner i Midt-Norge:

Seksjon Trøndelag Nord:


Jo Arild Salthammer

Jo Arild Salthammer
 Tlf.: 959 10 981
E-post: jo.arild.salthammer@stolav.no

Seksjon Trøndelag Sør:

katrin ny.jpg

Katrin Øien
Tlf.: 957 34 754 
E-post: katrin.oien@stolav.no

Seksjon Møre og Romsdal: 

Kolbjøn Gjære

Kolbjørn Gjære
Tlf.: 950 34 148
E-post: kolbjorn.gjere@stolav.no


Fant du det du lette etter?