Helsenorge

Trøndersk ungdom i koronaens tid

Stengte skoler i forbindelse med koronapandemien hadde både positive og negative innvirkninger på livene til trøndersk ungdom . De fleste greide i stor grad å tilpasse seg den nye hverdagen.

jente sitter i senga si med laptop og bøker strødd rundt

Illustrasjonfoto: Colourbox

KoRus Midt har gjennomført en spørreundersøkelse blant ungdom i midtnorske kommuner for å kartlegge hvordan de har

taklet koronaepidemien etter uker med hjemmeundervisning og strenge restriksjoner.

Les rapporten her

Hovedtyngden av spørsmålene handler om hvordan Covid-19 har påvirket ungdoms liv knyttet til skole, familie, venner, fritidsaktiviteter og mental helse.

Oppsummert viser funnene at de fleste i stor grad greide å tilpasse seg den nye hverdagen. Tre av fire støtter korona-reglene som har vært. 

Lærte nye ting

Hovedvekten opplever også at de i stor grad har håndtert ulike utfordringer og greid å tenke positivt (ca. 70 prosent). Det er også relativt mange som føler de har lært noe nytt (63 prosent) og utviklet seg som person (60 prosent). Mange av ungdommene rapporterer også at de i stor grad har gjort hyggelige ting for andre (81 prosent), hjulpet noen med noe praktisk (72 prosent) og hjulpet til i hjemmet (81 prosent). De aller fleste gleder seg til å komme tilbake til skolen og tror at de i fremtiden vil få et godt og lykkelig liv (67 prosent), som er nesten lik høy som andelen i Ungdata (70 prosent).

Sammenligning av resultater mot Ungdata viser noe lavere livskvalitet og mindre fremtidsoptimisme blant de svarende i denne undersøkelsen. Videre opplevde de fleste det som negativt å ikke få deltatt på fritidsaktiviteter, og aktivitetsnivået blant ungdommene var noe lavere enn det vi finner i Ungdata. Mange av ungdommene rapporterte også mindre læring i perioden med hjemmeskole og 24 prosent tror at de kan bli arbeidsledig en gang i fremtiden. Dette er en høyere andel enn vi finner i Ungdata (15 prosent).  

Endringer i tidsbruk i perioden med hjemmeskole viser at mange brukte mer tid på sosiale medier, være sammen med venner på nett, samt å sove. Blant guttene var det også mange som brukte mer tid på dataspill/gaming.

Rusmiddelbruk

Når det gjelder rusmidler hadde 21 prosent drukket alkohol i perioden med skolestenging, og elleve prosent hadde drukket så mye at de ble tydelig beruset. Blant 10.klassingene hadde 19 prosent vært beruset. Tre prosent svarer at de har brukt hasj eller marihuana i perioden skolene var stengt, og omtrent like mange oppgir at de har brukt andre narkotiske stoffer. Spørsmålene om bruk av rusmidler ble ikke sammenlignet med tall fra Ungdata som følge av at man i denne undersøkelsen henviser til en mer begrenset tidsperiode enn i Ungdata. 

Datagrunnlaget for Ungdata er basert på 18 kommuner i Trøndelag med svar fra til sammen 3118 ungdomsskoleelever i 2020 før Korona-pandemien. Syv kommuner deltok både i denne undersøkelsen og Ungdatakartleggingen, men flere av dem kun med enkelte skoler/klasser.


Velferdsforskningsinstuttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet og de sju regionale KoRusene diskuterte tidlig potensialet med å spørre ungdom om hvordan slike strenge restriksjoner påvirket dem. NOVA inngikk i påskeuken 2020 et samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune om å gjennomføre ungdomsundersøkelse «Oslo-ungdom i koronatiden».

KoRus Midt fikk tilbud om å benytte hele eller deler av deres undersøkelse og tilbydde i mai 2020 en tilpasset versjon til alle kommuner i Midt-Norge.