HelsaMi

Tilskuddsmidler til smittevern og oppfølgingsarbeid

Kommunene har frist til 12. april for å søke midler til ekstrautgifter knyttet til koronapandemien og ivaretakelse av smittevernhensyn. Tilskuddet skal brukes innen omsorgstilbudet for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.

kvinne med munnbind

Illustrasjonsfoto: Colourbox

​I enkelte kommuner er tjenestetilbudet til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer fortsatt redusert som følge av koronapandemien. Målgruppen er sårbar, og situasjonen er fortsatt bekymringsfull. Helsedirektoratet håper derfor på stor aktivitet knyttet til ordningen, skriver Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon på sine hjemmesider.

Det er ikke utarbeidet et eget søknadsskjema for ordningen så direktoratet ber kommunene om å skrive en kortfattet søknad som beskriver tiltaket, samt budsjett/søknadsbeløp for tiltaket.

Her kan du lese om regelverket for ordningen

Bevilgningen til tilskuddsordningen er et tillegg til statsbudsjettet Prop 79S - Innst. 232 S (2020-2021). Søknadene sendes per post til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i din region, eller elektronisk til postmottak sfinpost@statsforvalteren.no