HelsaMi

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Norske kommuner kan innen 15. september søke på tilskudd for å styrke tilbudene  til personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende. Helsedirektoratet skal fordele 124 millioner kroner til forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

illustrasjon kommunalt rusarbeid lavoppløs.jpg 

Målet er å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse. Kommunene som mottar tilskudd skal dessuten integrere bruker-og pårørendemedvirkning i tjenesteutvklingen. Det betyr at tilbud skal utvikles, gjennomføres og evalueres sammen med brukerne/pårørende.

Det er statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Fra i år har tilskuddet fått en ny innretning og inkluderer også tiltak  for barn og unge.

Det er spesielt på følgende områder at tilbudene skal styrkes ved hjelp av ordningen:

  • Pårørendearbeid, særlig overfor barn som pårørende
  • Forebygging og tidlig intervensjon for barn, unge og unge voksne, med vekt på oppsøkende arbeid
  • Alkohol- og/eller legemiddelrelaterte problemer
  • Samtidig rusmiddelproblem og psykisk helseproblem
  • Tilrettelegging for deltagelse i arbeidsrettet og sosial aktivitet og nettverk
    Skadereduksjon
  • Samhandling og sammenhengende forløp ved utskrivning fra institusjon og løslatelse fra fengsel
  • Bruker- og pårørendemedvirkning og erfaringskompetanse i tilbudet

På helsedirektoratets ligger informasjon om ordningen, regelverk og søknadsprosessen