HelsaMi

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn

Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever. Opplæringsprogrammet Tidlig Inn er for kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere.


Målsetting

Å gi kommunene trygge ansatte når det gjelder tidlig intervensjon og tidlig identifikasjon. Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partnere og småbarnsforeldre.

Prioritert område

Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner er prioriterte områder for Regjeringen i satsningen på tidlig intervensjon.

Det er ofte vanskelig å spørre om og gi hjelp når det gjelder psykisk helse, rusmiddelbruk og vold i nære relasjoner. Men det finnes kunnskapsbaserte metoder for å bli i stand til å oppdage og hjelpe småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. På den måten kommer man også i posisjon til å hjelpe barna. Derfor har Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud i tidlig intervensjonsverktøy og–metoder.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er fastleger, jordmødre og helsesøstre som har avtale med eller som arbeider i kommunen (disse læres opp i kartleggingsmetoder).

Opplæringsprogrammet er også aktuelt for fagpersonell innen barnevern, ansatte som arbeider med rus, vold og psykiske helsevern, PPT, familievernkontor, representanter fra barnehager og lignende.

Regionale opplæringsteam

Det er opprettet et regionalt opplæringsteam som kan tilby opplæring i din kommune.

Teamet består av kursholdere fra:
• Kompetansenter-rus (KoRus)
• Ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
• Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RKBU)
• Barne, ungdoms og familietaten (BUFETAT)

Programmet er initiert av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Sentralt i opplæringen er:
• Motiverende samtale og støttesamtaler.
• Alkohol og graviditet, å bli trygg på å snakke om alkohol og graviditet.
• Innføring i kartleggingsverktøyet TWEAK.
• Psykiske vansker under graviditet og småbarnsfase. Innføring i bruk av kartleggingsverktøyet EDPS og støttesamtaler.
• Å bli trygg på å spørre om vold i nære relasjoner.
• Utvikling av kommunens tverrfaglige samarbeid rundt familier med komplekse problemer.
• Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager.

Veiledning

Det forutsettes at kommunene som tar del i opplæringsprogrammet oppretter veiledning for ansatte som tar i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodene. Veiledning følger undervisningsmodulene og i implementeringsperioden etter opplæringen.

Praktisk gjennomføring

Ingen deltakeravgift men kommunen står selv som arrangør av kurssamlingene. Kommunens kontaktperson og regionalt opplæringsteam tilrettelegger for gjennomføringen.

Ressurser:

Brosjyre - Tidlig Inn

Venteromsbrosjyre

Mot til å spørre, kunnskap til å handle - Spor 3/2013

Nettsted:

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn

Kontaktpersoner

Rådgiver og ansvarlig koordinator for opplæringsprogrammet:

mona til ansattesider.jpg
Mona Blomseth Hyllmark
Rådgiver
Tlf: 416 66 053
mona.blomseth.hyllmark@stolav.no
       

tove ny.jpg
Tove Kristin Steen
Rådgiver
Tlf: 934 95 896
tove.kristin.steen@stolav.no

Fant du det du lette etter?