Eldre og rus

Kompetansesenter rus Midt-Norge har de siste årene samarbeidet med Fylkesmannen i Møre og Romsdal om tema «Eldre og rus». Vi har organisert to kommunenettverk, som har gjort en innsats over to år med planlegging, gjennomføring av tiltak og evaluering av egen innsats. Sju kommuner i Møre og Romsdal har vært med.

Rusmiddelbruk blant eldre er viet lite oppmerksomhet både i utøvende fagmiljøer, forskning, i pressen og i norsk politikk. Samtidig erfarer ansatte i kommunale helsetjenester at det er mange eldre med skadelige rusmiddelvaner der ute. Dette gjelder både bruk av alkohol og tabletter som kan gi rus og avhengighet.

Det er grunn til å tro at personer i en slik livssituasjon ikke får god nok hjelp, verken med rusproblemene sine eller andre typer hjelpebehov. Her kan tabu og forutinntatte holdninger stenge for gode dialoger og nødvendige hjelpetiltak, både hos pasientene selv, hos pårørende og hos personer i hjelpetjenestene. Kanskje er det også slik at hos noen pasienter ligger rusproblemene til grunn for en rekke andre helseproblemer, for eksempel fallulykker, tidlig demensutvikling, feil- og underernæring. Disse helseproblemene blir gjerne forsøkt behandlet, mens rusproblemet gjerne blir fortiet. Det er dette prosjektet handler om.

Målsettinger med innsatsen

• At tema skal settes på dagsorden i kommunene som deltar.
• At det blir sett på som en naturlig del av det tverrfaglige folkehelsearbeidet.
• At aktuelle medarbeidere i kommunen skal få økt kompetanse om eldre og rus, gjennom undervisning og refleksjon over egen praksis.
• At medarbeidere skal få trening i å snakke med den det gjelder om dette tema, ved hjelp av enkle samtaleverktøy, for eksempel Alkohol-Audit.
• At pårørendes behov gis oppmerksomhet.

Arbeidsmåter

Utgangspunktet for arbeidet er Kompetansesenter rus (KoRus) sitt fagkonsept DelTa, en modell for tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidlig innsats i kommunene. De tverrfaglige ressursene finnes i alle kommuner, fagutvikling må skje i en prosess. Det finnes enkle verktøy som kan hjelpe til å strukturere dette arbeidet, og korte innsatser kan være til god hjelp for folk som sliter. De tre kommunene i det siste nettverket har arbeidet med å kartlegge behovet, lage en handlingsplan og planlegge kompetanseheving og mobilisering i egen kommune. Samtidig har vi hatt nettverksmøte to ganger pr. år, der erfaringsutveksling står sentralt. Vi har hatt fokus på lovverket, på rusfaglig arbeid for denne aldersgruppa, og pårørende sin situasjon. I tillegg har kommunene lagt fram sin situasjon, utfordringer og ulike behov for koordinering av innsatsen.

Tidligere satsinger

I et tilsvarende prosjekt i 2010-2012 hadde vi fire kommuner som arbeidet med dette temaet, både internt i sin kommune og i et samarbeid. Dette samarbeidet ble avslutta med at vi utarbeida en brosjyre som henvender seg direkte til de eldre, og den kan også brukes som et samtaleverktøy i for eksempel hjemmetjenesten.

Les brosjyre:

Alder og alkohol

Les også:

Sluttrapport kommunenettverk

Kontaktperson
Ingjerd Woldstad
Tlf:  926 69 789
ingjerd.woldstad@stolav.no

Fant du det du lette etter?