Bedre tverrfaglig innsats

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er tverrfaglig samhandling satt i system. Det kan enkelt tilpasses kommunenes eksisterende samarbeid og samordning.

Samhandlingsmodellen skal sikre tidlig innsats overfor barn og unge det er bekymring for, og er en oppfølging av veilederen «Fra bekymring til handling» (IS 1742). Modellen beskriver metoder for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid fra undring oppstår til mer eller mindre omfattende oppfølging fra flere tjenester og instanser.

Modellen er utviklet i Danmark, og prøves nå ut i 8 kommuner i Norge. Etter utlysning ble Røros valgt ut som pilot i vår region. Utviklingen og tilpasningen av BTI til norske forhold har pågått fra 2012-2015. Målet er at det i løpet av 2015 skal være en tilgjengelig inspirasjonsmodell for alle landets kommuner.

BTI-modellen inneholder handlingsveiledere for ulike tjenester, samt verktøy for å identifisere problemstillinger hos barn og unge. For å unngå brudd i handlingsrekken opprettes det, med foreldrenes samtykke, en stafettlogg hvor det alltid skal være tydelig hvilken person som har ansvar for å loggføre involverte tjenester og tiltak. Loggen vil følge barnet /eleven gjennom barnehage/skoleløpet og sikrer dermed god informasjonsflyt ved alle overganger.

Modellen bidrar til å:

• Involvere barnet / ungdommen og familien tidlig.

• Gi oversikt over relevant innsats og hvordan dette kan tilrettelegges helhetlig og samordnet.

• Gi inspirasjon til å utvikle og beskrive eksisterende verktøy, saksgang og oppfølgingstiltak.

• Gi støtte på områder det mangler verktøy og/eller rutiner i den tverrfaglige samhandlingen.

Helsedirektoratet vil ved prosjektslutt utarbeide en inspirasjonsperm som forklarer BTI modellen. Her vil da også erfaringer og eksempler med konkrete arbeidsverktøy bli presentert. Det vurderes også fra Helsedirektoratets side å knytte tilskuddsordninger opp mot denne modellen.

Kompetansesenter rus- Midt-Norge har siden 2012 deltatt i nasjonal arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet, og bistått med Questback-undersøkelse for alle nøkkelkommunene på landsbasis. Vi har også samarbeidet med Røros gjennom utviklingen av modellen.

Her finner du mer informasjon:

 

Brosjyre - Bedre Tverfaglig Innsats

Presentasjon av BTI

Om den danske modellen

Følgeevaluering


Kontaktperson:
Tove Kristin Steen
Tlf: 934 95 896
tove.kristin.steen@stolav.no
 

 

 

Fant du det du lette etter?