HelsaMi

Tidlig Inn - for barnas skyld

Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever. Målgruppen for opplæringsprogrammet Tidlig Inn er kommunalt ansatte, deres ledere og fastleger som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.


Nybakte foreldre.jpg
Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. 

Målgruppen får opplæring i kartleggingsverktøy og metoder for samtale om rus, psykisk helse og vold for å sikre en forsvarlig tjeneste.

Se nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorg og for  helsestasjon og skolehelsetjenesten. Forskrift for helsestasjon- og skolehelsetjenesten finner du her.

Opplæringsprogrammet tilbys av regionale opplæringsteam (ROT), sammensatt av KoRus,  RBUP/RKBU, RVTS og Bufetat. Opplæringen er gratis for kommunene. 

Mer info om Tidlig Inn her.