HelsaMi

Ti år med Tidlig inn

Tidlig inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre om rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. Nylig ble det arrangert en jubileumskonferanse for å markere at programmet har eksistert i over ti år.

Målet for programmet er å ivareta barnets helse og utvikling gjennom å:

  • systematisk spørre gravide og småbarnsforeldre om rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner,
  • tidlig oppdage, og sette inn hjelp til den gravide og småbarnsforeldre,
  • utvikle prosedyrer for å sikre systematikk i tjenestene.


På jubileumskonferansen var representanter fra de ulike kompetansemiljøene samlet. I tillegg til å se tilbake på opplæringsprogrammets historie, ble søkelyset satt på hvordan Tidlig inn fortsatt kan være nyttig for kommunene i fremtiden.

Representanter fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet hadde i sine innlegg fokus på at det er flere faktorer som gjør at opplæringsprogrammet er aktuell fremover i tid. Blant annet ble følgende nevnt: Handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (2021-2024), ny oppvekstreform fra 2022, fødselsomsorgen er under revisjon (2022) og ny barnelov er på høring.

For øvrig inneholdt programmet på jubileumskonferansen sentrale tema som implementering, samt erfaringer fra både forskning og kommuner som har jobbet med Tidlig inn.

I sommer fikk nettsiden til Tidlig inn et nytt ansikt utad. Det er laget et eget design med illustrasjoner og farger knyttet til de seks temaene i opplæringsprogrammet. Sjekk ut det nye designet og les mer om opplæringsprogrammet på forebygging.no/tidliginn
 
Programmet er modulbasert med 6 kursdager. Veiledning av fagpersonene som kartlegger gravide og småbarnsforeldre inngår i programmet. Opplæringsprogrammet tilbys av regionale opplæringsteam (ROT), sammensatt av KoRus, RBUP/RKBU, RVTS og Bufetat. Opplæringen er gratis for kommunene.