HelsaMi

Tall på utsatte barn i Norge

Flere barn og unge er sårbare nå enn før koronautbruddet. Blant de mest utsatte er barn i familier med rusproblemer eller psykiske lidelser.

smilende barn på en putebarn
Illustrasjonsfoto: Unsplash
Det kommer i en fersk rapport utarbeidet av en koordineringsgruppe nedsatt av regjeringen. Gruppen består av deltakere fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Sårbare barn og unge er en gruppe som selv har behov for ekstra oppfølging, eller som er del av en familie som er særlig sårbar for negative virkninger av tiltakene som er iverksatt som følge av koronautbruddet, eller en kombinasjon av disse.

Barn av foreldre som har rusproblemer, kan ta skade av rusbruken til foreldrene på mange måter. Blant annet kan det være vanskelig for barn i familier med rusproblemer å skape og opprettholde trygge og gode relasjoner. Barn av foreldre med psykiske lidelser kan oppleve liknende problemer. Under koronautbruddet var disse barna spesielt sårbare.

Problemene til foreldrene kunne forverre seg som følge av at de må holde seg hjemme. Samtidig ble barna mer avhengige av foreldrene siden de ikke lenger var på skole eller i barnehage.

I et vedlegg til rapporten trekker koordineringsgruppen trekker frem følgende grupper som sårbare:

  • Barn i familier med vedvarende lavinntekt (50.000-125.000 barn)
  • Barn som bor trangt (210.000 barn)
  • Barn av foreldre med høyt konfliktnivå (rundt 40.000 barn)
  • Barn med funksjonsnedsettelser (anslagsvis mellom 3 og 10 prosent av barn i Norge)
  • Barn med utviklings- og lærevansker (Omtrent ett av fem barn)
  • Barn av foreldre med rusproblemer eller psykiske lidelser (80.000-120.000 barn)
  • Barn med psykiske lidelser (Mellom 55.000 og 170.000 barn)
  • Barn som opplever vold eller overgrep (Omtrent 45 000 barn har opplevd alvorlig fysisk vold)
  • Barn som har flyktet til Norge (Omtrent 40.000 barn)
  • Barn som får hjelp av barnevernet (omtrent 55 000 barn og unge)