HelsaMi

Søk om midler til kreative barne- og ungdomstiltak

Bedre samordning skal få flere gjennom videregående opplæring. Nå kan trønderske kommuner søke Fylkesmannen om skjønnsmidler til fellestiltak for barn og unge.

skoleungdom ill.jpg

Det er avsatt skjønnsmidler til felles utfordringer øremerket 0 – 24 arbeidet. Foto: Colourbox

Regjeringen vil styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom tjenestene. For å lykkes med dette har regjeringen opprettet 0–24-samarbeidet.

0–24-samarbeidet skal avdekke felles utfordringer og fremme felles tiltak og strategier for bedre oppfølging av utsatte barn og unge og familier. Det overordnende målet for samarbeidet er at færre faller utenfor ved at flere gjennomfører videregående opplæring og kommer i arbeid – og derved klarer seg selv som voksne.

Trønderske kommuner kan nå søke Fylkesmannen om skjønnsmidler for prosjekter med tematikk innenfor følgende fire mål:

 • Barn og unge skal sikres medvirkning og barn og unges beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn og unge
 • Barn og unge skal beskyttes mot vold og overgrep
 • God tverrfaglig samhandling mellom aktørene som arbeider med utsatte barn, unge og familier
 • Barn og unge får sunn og næringsrik mat og gode måltidsopplevelser i løpet av skoledagen


Kriterier for tildeling

 1. Kommunene kan tildeles skjønnsmidler til prosjekter som fremmer målsetningene/fokusområdene i 0-24 – utsatte barn, unge og familier
 2. Prosjektene må bære preg av å være piloter som bidrar til fornying og utvikling som kan føre til en forskjell for utsatte barn, unge og familier
 3. Prosjektene må ha overføringsverdi til andre kommuner
 4. Kommunene må i søknaden beskrive utfordringsbildet i kommunen og på hvilke måter prosjektet kan bidra til å endre dette
 5. Forutsetningen for tildeling av skjønnsmidler er at kommunen i prosjektperioden utarbeider en plan for kommunens arbeid med utsatte barn og unge der bant annet etablerte strukturerer for tverrfaglig samhandling beskrives
 6. Samarbeid med andre kommuner vil vektlegges
 7. Kommunene som mottar skjønnsmidler forplikter seg til å levere en underveis- og en sluttrapport til Fylkesmannen
 8. Krav om 50 % egenfinansiering

Søknadsskjemaet ligger nederst i følgende dokument:

Utlysning skjønnsmidler fellestiltak 0-24 2019.pdf

Det er Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som står bak 0-24-samarbeidet.