HelsaMi

Slik hjelper du barn som er pårørende

Titusenvis av barn i Norge er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Disse barna har lovmessig krav på å få informasjon og nødvendig oppfølging. Det nyreviderte verktøyet Barnespor er laget for helsepersonell, ansatte i NAV og andre voksentjenester, samt personell i barnehager og skoler
tegning av barn som brer dyne over barn. flasker på golvet

Siden 2010 har vi i Norge hatt lovverk som skal sikre at barn og mindreårige søsken som er pårørende blir ivaretatt når foreldre og søsken er syke. ​

Barnespor skal bidra til at barna ikke blir glemt av samfunnet når voksne i familien deres er rusavhengige eller har psykisk sykdom.

Den nyeste utgaven er også på en nettside som heter www.barnespor.com

Det trykte heftet kan bestilles hos KoRus Midt (korus@stolav.no)

- Dessverre er det fortsatt ofte slik at mange mindreårige hverken blir fanget opp, informert eller godt nok fulgt opp av hjelpeapparatet når foreldre eller søsken er i behandling, sier Helga Melkeraaen i KoRus Midt.

Bilde av Helga Melkeraaen

Helga Melkeraaen

Hun peker på at det fortsatt er mye tabu knyttet til både rus og psykisk helse.

- Mange fagfolk synes det er vanskelig å snakke om. Med Barnespor forsøker vi å rive ned noen av barrierene som står i veien for å informere og følge opp barn som lever med rus og problemer med psykisk helse i familien, sier Melkeraaen.

Hun understreker at det i dag finnes en rekke gode ressurser som kan være til hjelp i arbeidet med barn som pårørende. På barnespor.com finnes en egen liste over litteratur, filmer, e-læringskurs og annet.

Barnespor var i første omgang laget for spesialisthelsetjenesten. I den nyeste utgaven er ansatte i førstelinjetjenesten også en del av målgruppen.

Barnespor er delt opp i fire verktøy:

Barnespor 1

Når du er urolig for et barn

Dette verktøyet er for deg som møter barn og unge i ditt daglige virke (for eksempel som lærer eller barnehageansatt). Du kan være den første til å oppdage barn som lever med rusproblem eller psykisk sykdom i familien. Dette kan både skje i møte med barnet selv, søsken eller foreldre.

Barnespor 2

Kartleggingsskjema
Relevante og nødvendige opplysninger som kommer frem under arbeidet med barn som pårørende skal registreres i pasientens journal, ikke i egen journal for barn som er pårørende. Kartleggingsskjemaet du finner her er et eksempel som eventuelt kan brukes som mal for kommuner som ønsker å lage sitt eget.

Barnespor 3

Guide til foreldresamtaler
Forslag til hvordan du kan ta opp ulike tema med en eller begge foreldre, for å få kunnskap om barnets situasjon, motivere til å involvere barnet og planlegge hvordan dere best kan gjøre det. Her finner du også forslag til hvordan du kan møte forelderens reaksjoner når han eller hun tilbys hjelp for å sikre barnet nødvendig og tilpasset informasjon. Begge foreldre bør involveres

Barnespor 4

Guide til barnesamtaler

Forslag til hvordan du kan strukturere samtalene i en trygg kontekst for å sikre at barnets behov blir ivaretatt. Her ligger også påminnelser om hva barn kan ha behov for å vite.
 
Helga Melkeraaen har ledet arbeidet med å revidere Barnespor i en arbeidsgruppe i KoRus Midt, der også Reidun Korssjøen fra Fylkesmannen i Trøndelag har deltatt.

Den første utgaven av Barnespor ble utviklet i regi av Rusbehandling Midt-Norge RHF, som en del av utviklingsprosjektet BiRus (Barn i rusfamilier 2009 - 2012) Prosjektet var finansiert av Helsedirektoratet. Rådgiver Mette Grytten var prosjektleder og hadde ideen til Barnesporheftet. Barneansvarlig personell fra psykisk helsevern og rusfeltet i Helseregion Midt-Norge deltok, sammen med prosjektgruppa, i utviklingen av heftet.

Kontaktpersoner

DOLORES TIL LMSBROSJYRE.jpg
Dolores Didovic
Seksjonsleder LMS
Tlf: 922 66 448
E-post: dolores.brox@stolav.no


inger lise til ansattesider ny.jpg
Inger Lise Leite
Rådgiver seksjon Trøndelag
Tlf: 952 37 049
E-post: inger.lise.leite@stolav.no 

kolbjørn til sider.jpg 

Kolbjørn Gjære
Rådgiver seksjon Møre og Romsdal
Tlf.: 950 34 148
E-post: kolbjorn.gjere@stolav.no