HelsaMi

Skjerper kommunenes boligsosiale ansvar

Stortinget har vedtatt lov for å forebygge boligsosiale utfordringer. Kommunene skal gi individuelt tilpasset bistand. 

illustrasjon av nøkkel med hus på nøkkelring

Illustrasjon: Colourbox

​Loven konkretise​rer kommunenes ansvar for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet.

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes ipersoner som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, og derfor trenger bistand til å skaffe eller beholde en egnet bolig. Dette kan blant annet gjelde personer med rusmiddelproblemer. 

Loven har bestemmelser om blant annet ansvar for organisering og planlegging, plikt til å gi individuelt tilpasset bistand og føringer for saksbehandling og klage.

  • Kommunen skal på det boligsosiale feltet sørge for samarbeid på tvers av sektorer og samordning av sine tjenester
  • Kommunen samarbeide med andre offentlige aktører som kan bidra til arbeidet for vanskeligstilte på boligmarkedet.
  • Kommunen skal ha en oversikt over behovet for både ordinære og tilpassede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. 
  • Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplanen etter plan- og bygningsloven fastsette overordnede mål og strategier for det boligsosiale arbeidet. 
  • Kommunen skal gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet.
    Kommunen vurderer hvilken bistand som skal gis. Bistandens art og omfang skal tilpasses den enkeltes behov.