Siste mulighet for psykologtilskudd

Lovkravet om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Kommuner som vil søke om tilskudd til dette må søke innen 10. september i år.

Psykolog snakker med kvinne på sitt kontor.

Mange kommuner oppgir at de ikke har psykologkompetanse. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Det har vært en sterk økning i antall psykologer de siste årene. Samtidig er det fortsatt mange kommuner som oppgir at de ikke har psykologkompetanse.


I 2019 er bevilgningen styrket med 50 mill. kr og det legges dermed til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft. 2019 er siste året kommunene har mulighet til å søke om tilskudd. Fra 2020 legges midlene inn i kommunenes frie inntekter.


Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd har høyest prioritet.
Kommuner som søker om å benytte psykologen i rusarbeid og/eller inn mot gruppen eldre 65 år+ har høy prioritet.


Les mer om tilskuddsordningen og hvordan man søker her