Seminarer for oversikt over rusbildet

Oversiktsseminar gjør kommunene i bedre stand til å nyttiggjøre seg all den kunnskapen de faktisk har om den lokale russituasjonen. 

Rita Valkvæ i KoRus MIdt blant kommunevåpen i Møre og Romsdal

Oversiktsseminarene sammenfatter all statistikk og kunnskap kommunene har på rusområdet, sier Rita Valkvæ i KoRus Midt.

Det eksisterer store mengder informasjon om rusbruk i de enkelte kommunene. Men ofte er kunnskapen løsrevet og ikke satt i system. Dette blir særskilt et problem når rusarbeidet skal koordineres, spesielt i kommuner som nylig er slått sammen.

- Oversiktsseminaret går ut på å sammenfatte all statistikk og kunnskap kommunene har på rusområdet, forklarer Rita Valkvæ, seksjonsleder ved KoRus Midt Møre og Romsdal, som arrangerer seminarene.

Gode resultater

På sikt skal alle kommunene i fylket tilbys oversiktsseminar. Neste oversiktsseminar blir i Molde 30. januar før Vestnes får sitt seminar 14. februar. Før jul ble det holdt oversiktsseminar i Rauma og i kommunene Eide og Fræna, som skal slå seg sammen til nye Hustadvika kommune neste år.

- Eksempelvis har de i Eide hatt gode resultater etter å ha jobbet systematisk med å redusere rusbruk blant ungdom. Målet er å foredle det beste fra begge kommunene og at dette blir godt koordinert i det videre arbeidet, sier Valkvæ.

Seksjonslederen peker på at det foreligger en rekke verktøy og statistikker som til sammen kan gi kommunene et godt grunnlag for å avgjøre hvordan kommunene bør organisere rusarbeidet sitt. Ungdata forteller noe om rusbruk og hvordan ungdom har det i sin hverdag.

Folkehelseprofilene er en annen viktig kunnskapskilde med blant annet tall fra skjenkenæringen, omfang av cannabiskonsum og butikkomsetning av alkohol. Brukerplanen sier noe om hvordan kommunen følger opp mennesker som sliter med rusavhengighet. Videre kan skoler, barnevern, helsestasjon, politi, ungdom og andre brukergrupper bidra med informasjon til det store bildet.


Hele livsløpet

- Poenget med seminarene er å gå gjennom tiltakene kommunene har implementert i rusarbeidet og se om disse er de mest effektive opp mot den samlede kunnskapen om den lokale russituasjonen. Hvilke tiltak som treffer godt, hva som bør utvikles videre og hva man kan slutte med, utdyper seksjonssjefen. 

Hun opplyser at alle kommunene KoRus har vært i kontakt med har vært opptatt av at rusarbeidet må ses i sammenheng med hele livsløpet, fra innbyggerne er barn til de blir ungdom, voksne og eldre. I Rauma ble tiltakene etter hvert som de ble presentert, satt inn i en modell etter aldersgrupper.

- Jeg opplever at oversiktsseminarene har vært godt forankret i kommuneledelsen. Både rådmenn, ordførere, enhetsledere og de som har ansvar for planarbeid har vært til stede, sier Valkvæ.

Knyttes til folkehelseprogrammet

Oversiktsseminarene kan også ses i sammenheng med folkehelseprogrammet, som er en tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.
Det er fylkeskommunene som søker Helsedirektoratet om midler fra ordningen. I neste omgang søker kommunen om midler fra fylkeskommunen.

På helsedirektoratets nettsider fremheves det at kommunen er en sentral aktør i arbeidet med å fremme god psykisk helse og å forebygge og begrense alkohol- og annen rusbruk. Det er den enkelte kommune som står nærmest til å kjenne utfordringer som finnes innenfor deres kommunegrenser, og dermed kunne sette inn de nødvendige tiltak. Kunnskap og erfaringer som utvikles gjennom programmet skal deles slik at de kommer alle kommuner til gode.

- En av fordelene med seminarene er at en grundig oversikt gir et bedre grunnlag når kommunene etter hvert skal søke om midler for å delta i folkehelseprogrammet, sier Rita Valkvæ ved KoRus Midt.